Rubriky
muzeum žije

RENÉ ROUBÍČEK – 99. VÝROČÍ NAROZENÍ

René Roubíček, přední postava českého sklářství, by 23. ledna 2021 oslavil nedožité devadesáté deváté narozeniny. Do sklářského nebe odešel 29. dubna 2018 tam, kde se i narodil: v Praze, i když jeho druhým domovem byl Kamenický Šenov. Je jedním z těch, kteří položili základy moderního názoru na výtvarnou stránku českého skla – jako pedagog, průmyslový designér (vedoucí produkce Borského skla) i jako spolupracovník firem Moser, Crystalex, Lasvit, Preciosa. Jeho kompozice pro Expo v Bruselu v roce 1958, která získala Grand Prix, je považována za jednu z prvních sklářských instalací vůbec. Kromě  tohoto počinu  se proslavil doma i v zahraničí především vynikajícími osvětlovadly, která byla součástí komplexně řešených interiérů. Svého času se stal  také poručníkem tehdy ještě nezletiletého designéra Bořka Šípka, jehož tvorbu navždy ovlivnil. žil střídavě v Kamenickém Šenově a v Praze, Jeho díla je možno vidět v expozici Plejády skla 1946 – 2019 v UpM, 6. patro, a také ve stálé expozici musea Kampa na Portheimce, na jejímž vzniku Uměleckoprůmyslové museum v Praze spolupracovalo.

V budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze mohou návštěvníci trvale obdivovat jeho svítící plastiku „Vivat, crescat, floreat“, kterou z původních komponentů sestavil v roce 2017 u příležitosti otevření muzea po rekonstrukci. Jde o barevnou variantu z kolekce jeho svítidel organických tvarů, vznikajících od druhé poloviny šedesátých let, z nichž některá byla určena pro československá velvyslanectví. Tato realizace, koncipovaná přímo pro Votivní sál muzea, využívá také segmenty navržené neméně slavnou Miluší Roubíčkovou (1922–2015), jeho ženou . Pracuje s původními technologiemi a dochovanými dobovými skleněnými částmi, které v minulosti vzorovali oba manželé, a je doplněna originály tvarovanými na huti v létě 2017 za autorského dohledu tehdy pětadevadesátiletého umělce. Byla vytvořena ve spolupráci firmy Pačinek Glass, Jiřího Jelínka, rodiny Roubíčkových, Michala Šetlíka a Petra Šetlíka.

Některé drobnější plastiky René Roubíčka, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii, najdete na dlouhodobé výstavě Plejády skla.

Rubriky
články

Program pro 6 – 9. ročník základní školy, gymnázia, ZUŠ

učivo
pojmy: tiskový bod, linie, plocha a tvar
technologie tisku chromolitografie, litografie, tiskařské kameny
technologie míchání barev

výstupy
uvědomuje si dopad technologie chromolitografie v historických proměnách vizuální kultury 2. pol. 19. st.
popisuje využití rozdílných chromolitografických tisků
rozdílné stopy tiskového bodu si ověřuje tvůrčí činností

RVP očekávaný výstup ZŠ II. stupeň, obor: výtvarná výchova
porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný
samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce
pracuje s vizuálními znaky a symboly, využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu, abstrahování; rozlišuje a propojuje obsah a formu, vědomě uplatňuje výrazové a kompoziční vztahy a osobitě je aplikuje

cílová skupina druhý stupeň ZŠ, 6. – 9. ročník základní školy, víceletá gymnázia, ZUŠ
délka programu 90/120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

Rubriky
články

Program pro 3 – 5. ročník základní školy, ZUŠ

učivo
technologie soutisku – sčítání barev – chromolitografie
technologie míchání barev
vnímání rozdílů v tiscích využívajících technologii chromolitografie (plakát, reprodukce, drobná tisk, didaktický list, viněta)
technika pop-up

výstupy
porovnává a rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (plakát, ilustrace, obraz, přání…)
porovnává a třídí rozdíly mezi malbou a tiskem, a vychází při tom ze svých zkušeností, vjemů a zážitků
vytváří papírová přání, s využitím figurálních motivů reklamních tisků technikou pop-up

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný
poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.), a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

cílová skupina první stupeň ZŠ, 3. – 5. ročník základní školy, ZUŠ
délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

Rubriky
články

Aktivní zóna ve výstavě Plejády skla 1946–2019

Rubriky
články

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

Program Od bodu k linii

anotace
Jak vzniká linie, tvar či plocha? A jaký význam má bod nejen v tisku? V programu se společně seznámíme s rozmanitým obrazovým materiálem výstavy, který vznikl barevným soutiskem z několika kamenných desek, tzv. chromolitografií. Prozkoumáme širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky, a zaměříme se na drobné příležitostné tisky. Přiblížíme si technologii tisku, kde právě bod hraje hlavní roli. V různých tvůrčích aktivitách si ověříme, co vše bod dokáže, a jak si s ním můžeme hrát a co z něj můžeme vytvořit. Program je zaměřen také na rozvíjení vizuální gramotnosti a způsobů čtení obrazového materiálu.

učivo
pojmy: bod, linie, tvar, plocha
technologie tisku chromolitografie
vnímání rozdílů v kvalitě bodu při tisku

výstupy
porovnává kvalitu stopy a uvědomuje si rozdíly mezi bodem, linií, tvarem, plochou a vychází při tom ze svých zkušeností, vjemů a zážitků
vytváří obraz, který využívá sčítání bodů do linií, tvarů a ploch

RVP PV očekávané výstupy
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetence
kompetence k učení: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (bod, linie, tvary, objemy, barvy, objekty)
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný
poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.), a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

cílové skupiny předškolní třída MŠ, zájmové skupiny ve věku předškolák – MŠ, 1. a 2. třída y ZŠ, ZUŠ
délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu: Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

Rubriky
články

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

Papíre hop, technika pop up

učivo
technologie soutisku – sčítání barev – chromolitografie
vnímání rozdílů v tiscích využívajících technologii chromolitografie (plakát, reprodukce, didaktický list, viněta)
technika pop-up pro nejmenší

výstupy
pojmenovává a rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření (plakát, ilustrace, obraz, přání…)
porovnává a rozlišuje rozdíly mezi malbou a tiskem a vychází při tom ze svých zkušeností, vjemů a zážitků
vytváří papírová přání, s využitím figurálních motivů reklamních tisků technikou pop-up

RVP PV očekávané výstupy
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetence
kompetence k učení: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty)
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný
poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.) a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

cílové skupiny předškolní třída MŠ, zájmové skupiny ve věku předškolák – MŠ, 1. a 2. třída y ZŠ, ZUŠ
délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

Rubriky
články

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

Program O míchání barev

učivo
pojem: barva
druhy barev a technologie míchání barev (primární a sekundární barvy, substrakční a aditivní syntéza)
technologie soutisku
tvůrčí a hravé ověřování technologie barev (míchání barev)

výstupy (žák)
pojmenovává a rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy)
barvy porovnává a třídí dle rozdílností a vychází při tom ze svých zkušeností, vjemů a zážitků
kombinuje spektrální i hmotné barvy a vytváří barvy nové mícháním a sčítáním
ověřuje si vlastnosti barev v tvůrčích aktivitách s barvami a barevnými foliemi

RVP PV očekávané výstupy
vnímá a rozlišuje druhy barev,  pozorně poslouchá, hodnotí svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetence
kompetence k učení: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ obor: výtvarná výchova
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty)
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

RVP očekávaný výstup ZUŠ obor: výtvarný
poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.) a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

cílové skupiny předškolní třída MŠ, zájmové skupiny ve věku předškolák – MŠ, 1. a 2. třída y ZŠ, ZUŠ
délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

Rubriky
Nezařazené

A Guided Tour of the Czech Cubism Exhibition

Lecturer Mgr. Claudia Adlhoch will show you through the Czech Cubism permanent exhibition that features furniture suites and individual furniture pieces, accompanied by household accessories made of ceramics, glass and metals that represent the most distinguished artists of Czech Cubism. These are the noted architects and designers Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný and František Kysela. Their works are complemented by a selection of Cubist paintings created by Emil Filla, Bohumil Kubišta, Josef Čapek and Václav Špála, and sculptures by Otto Gutfreund. The exhibition also explores the internationally renowned phenomenon of Czech Cubist architecture.

To arrange the date of the walk, please write to the email address: objednavky@upm.cz Participants in the guided tour pay their own admission to the permanent exhibition. The tour takes about 60 minutes. The gift voucher is valid for twelve months from the day of purchase and for a group of maximum five persons. Please note that the voucher can only be purchased and sent online.

Form: Gift voucher
Voucher validity: January 1, 2021 – December 31, 2021
Language: English or German
Price: 700 CZK

Rubriky
Nezařazené

A Guided Tour of UPM’s Historical Building

Lecturer Mgr. Claudia Adlhoch will show you through the interiors of the historical Neo-Renaissance building designed by the architect Josef Schulz. This edifice is a remarkable example of the arts and crafts of the late 19th and early 20th centuries. Visitors will also have a glimpse of areas not usually open to the public: they will see a display on the restoration of the museum building and look up the circular staircase in the museum’s tower.

To arrange the date of the walk, please write to the email address: objednavky@upm.cz

The tour takes about 70–90 minutes. The gift voucher is valid for twelve months from the day of purchase and for a group of maximum five persons. Please note that the voucher can only be purchased and sent online.

Form: Gift voucher
Voucher validity: January 1, 2021 – December 31, 2021
Language: English or German
Price: 700 CZK

Rubriky
Nezařazené

A Walk through Cubist Prague

A walk with lecturer Mgr. Claudia Adlhoch starts at the House of the Black Madonna, passes the most noteworthy Cubist accomplishments designed by Emil Králíček, and ends at the architect Chochol’s group of houses situated at the foot of the Vyšehrad Fortress. Together, you will be exploring firsthand the internationally recognized phenomenon of Czech Cubist architecture.

To arrange the date of the walk, please write to the email address: objednavky@upm.cz

The walk takes about 70–90 minutes. The gift voucher is valid for twelve months from the day of purchase and for a group of maximum five persons. Please note that the voucher can only be purchased and sent online.  

Form: Gift voucher
Voucher validity: January 1, 2021 – December 31, 2021
Language: English or German

Price: 700 CZK

Rubriky
pro školy

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH REKLAMY A UMĚNÍ

Součástí výstavy jsou aktivní zóny a další edukační programy, jejichž termíny budeme upřesňovat v návaznosti na aktuální epidemiologická opatření:

Atlas poškození ke stažení

Atlas poškození je prvotním výstupem konzervátorského výzkumu v rámci projektu „Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880–1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění“, řešeného s podporou Ministerstva kultury ČR v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze v letech 2018–2022.

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

Program O míchání barev
Jak se z bodů může stát plocha, jak se sčítají barvy, a co je to soutisk? To se dozvíte na výstavě o chromolitografii. Společně prozkoumáme širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky, a zaměříme se technologii tisku. Vyzkoušíte si míchání barev a odnesete domů malý barevný vzorníček. Program je zaměřen také na rozvíjení vizuální gramotnosti a způsobů čtení obrazového materiálu.

Více o programu

Program Papíre hop, technika pop up
Jak se liší tištěný obraz od malovaného, i když je těžké je na první pohled rozlišit? Jaké možnosti přinesl barevný tisk? V programu se společně seznámíme s rozmanitým obrazovým materiálem výstavy, který vznikl barevným soutiskem z několika kamenných desek, tzv. chromolitografií. Prozkoumáme širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky a zaměříme se na drobné příležitostné tisky. V jejich prostorovém a dekorativním řešení budeme hledat inspiraci pro tvorbu vlastních přáníček a prostorových obrázků z papíru, které si žáci vytvoří a odnesou domů. Program je zaměřen také na rozvíjení vizuální gramotnosti a způsobů čtení obrazového materiálu.

Více o programu

Program Od bodu k linii
Jak vzniká linie, tvar či plocha? A jaký význam má bod nejen v tisku? V programu se společně seznámíme s rozmanitým obrazovým materiálem výstavy, který vznikl barevným soutiskem z několika kamenných desek, tzv. chromolitografií. Prozkoumáme širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky, a zaměříme se na drobné příležitostné tisky. Přiblížíme si technologii tisku, kde právě bod hraje hlavní roli. V různých tvůrčích aktivitách si ověříme, co vše bod dokáže, a jak si s ním můžeme hrát a co z něj můžeme vytvořit. Program je zaměřen také na rozvíjení vizuální gramotnosti a způsobů čtení obrazového materiálu.

Více o programu

Program pro 3 – 5. ročník základní školy, ZUŠ

Nejdříve se společně seznámíme s rozmanitým obrazovým materiálem výstavy, který je vytvořen barevným soutiskem z několika kamenných desek, tzv. technikou chromolitografie. Prozkoumáme, nezbytné podmínky vzniku kvalitního tisku (technologie tisku i míchání barev). Zjistíme, kde všude se tato technika uplatnila. Prohlédneme si širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky, a zaměříme se na drobné příležitostné tisky. V jejich prostorovém a dekorativním řešení budeme hledat inspiraci pro tvorbu přáníček a prostorových obrázků z papíru, které si žáci vytvoří a odnesou domů.

Více o programu

Program pro 6 – 9. ročník základní školy, gymnázia, ZUŠ

Zajímá vás, jak technika chromolitografie (barevný soutisk z několika kamenných desek) proměnila vizuální kulturu druhé pol. 19. století a kde všude se uplatnila? Na výstavě se společně seznámíme s rozmanitými exponáty od reprodukcí slavných děl, kolekcí reklamních plakátů, drobnými tisky až po nálepky na perníky. Zaměříme se na dovednosti tiskařů a kreslířů tiskových matric, jejichž detailní práci si vyzkoušíme.

Více o programu

Školní programy – rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

cyklus komentovaných prohlídek výstavy
vždy v úterý v 17 hodin, sraz účastníků v úvodu výstavy, rezervace na webu UPM výklad zdarma k platné vstupence

komentovaná prohlídka pro pedagogy

cyklus přednášek
vždy ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále UPM
vstupné 50 Kč

Chromolitografie v tiskárenském provozu v ČecháchPhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.
Svaté obrázky do kapsy i interiéruBc. Anežka Bartošíková
Chromolitografický plakát a reklamaMgr. Petr Šámal, Ph.D.
Problematika ochrany chromolitografických tisků ve sbírkových fondechBc. Martina Chadimová

Rubriky
pro školy

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY V PRAZE

Program pro všechny na doma

Zkuste vyluštit několik zeměpisných rébusů z knihy Augustina Tschinkela a pokuste se doma vytvořit vlastní – nemusí být jen zeměpisné.
Vaše rébusy můžete zaslat na edukace@upm.cz.
Rádi je zveřejníme na webových stránkách a FB muzea i školy.

Rébusy ke stažení

Rubriky
muzeum žije

VIVA LUCE – ROZŠÍŘENÍ VÝSTAVY PLEJÁDY SKLA

Autor: PhDr. Sylva Petrová, kurátorka moderního a současného skla UPM

Rok 2021 je významným „sklářským“ rokem. Mimo jiné 27. března uplyne 100 let od narození Stanislava Libenského, profesora  Vysoké školy uměleckoprůmyslové. K tomuto výročí, jímž  si zároveň připomeneme blížících se dvacet od jeho smrti  (2002),  chystám výstavu nazvanou symbolicky VIVA LUCE (Žijící světlo). Výstava a připravovaná průvodní stejnojmenná kniha se bude týkat především Libenského kreseb a návrhů, které vytvářel společně se svou ženou a spoluautorkou sklářských děl Jaroslavou Brychtovou (zemřela 8. dubna 2020). Sloužily jako idea, návrh a podklad  k realizacím v sakrálních prostorách v Čechách a na Moravě, tj. v Pražském hradě, Horšovském Týnu a v Brně.

Ústředním exponátem výstavy Viva Luce se stanou ve spolupráci s dědici obou umělců dvě gigantické kresby-návrhy oken  do kaple sv. Václava v chrámu svatého Víta na Pražském hradě o rozměrech 650 x 180 cm. Tato okna představují  sklářská díla, která jsou považována za nejvýznamnější novodobý výtvarný počin spojený s architekturou katedrály, jedním z nejpamátnějších míst Pražského hradu a naší kulturní historie.  V současné době jsou tato okna veřejnosti nepřístupná, proto je veřejnost většinou nezná nebo zná a autorům nepřipisuje.

Jak doloží  plánované  vystavení  kreseb  a fotografie oken, vznikla naprosto revoluční metodou tavených dílců skla. Jde o abstraktní kompozice, které jako takové nemají obdoby u nás, ani v zahraničí. Kresby 1:1  byly vytvořeny Stanislavem Libenským. Jak vznikaly v jeho ateliéru, který se musel na výšku přistavět, ilustruje archivní fotografie. Kresby na papíře byly ještě za života paní Brychtové  odborně zrestaurovány přední českou restaurátorkou papíru Alenou Waulinovou a nalepeny na plátno.

Výstava Viva Luce bude dalším sálem výstavy Plejády skla 1946–2019 . Výtvarně prostorového řešení se ujal Ing. Dušan Seidl, který řešil úspěšně řadu předchozích muzejních výstavních titulů, mimo jiné i druhý sál expozice  Plejády skla 1946–2019. Spoluautorem úvodních statí knihy bude kromě autorky i Ing. Arch. Mgr. Norbert  Schmidt, architekt, kurátor a publicista, autor knihy Přímluva za současnost – Umění sakrálního prostoru (Praha,  2017).  Fotografie, které se objeví ve výstavě i v knize, jsou z menší části archivní, tedy různých fotografů, nově většinu z nich nově pořizuje fotograf Gabriel Urbánek.           

Rubriky
články

RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA K VÝSTAVÁM A EXPOZICÍM – DÁRKOVÝ VOUCHER

Rodinná muzejní dílna je příležitostí, aby společně a kreativně strávili čas děti, maminky, tatínci, babičky, dědečci i vnoučata. Nejdříve vás edukátorka hravou formou provede vybranou výstavou nebo expozicí, a poté budete společně v ateliéru tvořit. Program vhodný pro děti od 6 let.

Termín rodinné dílny si dohodnete na emailu objednavky@upm.cz

Program trvá přibližně 180 minut. Platnost dárkového voucheru je 12 měsíců ode dne zakoupení a platí pro skupinu do 6 osob. Je možné ho zakoupit a zaslat pouze elektronicky.

CENA 1700 Kč

Rubriky
články

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE ČESKÝ KUBISMUS – DÁRKOVÝ VOUCHER

Historička umění Mgr. Ing. Markéta Čejková vás provede stálou expozicí českého kubismu, ve které jsou vystaveny soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů, reprezentující nejvýznamnější autory českého kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich tvorbu doplňuje výběr kubistické malby Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály, a plastiky Otto Gutfreunda. Expozice představuje také světový fenomén české kubistické architektury.

Termín komentované prohlídky si dohodnete na emailu objednavky@upm.cz

Vstupné do expozice si účastníci komentované prohlídky hradí zvlášť. Prohlídka trvá přibližně 60 minut. Platnost dárkového voucheru je 12 měsíců ode dne zakoupení a platí pro skupinu do 5 osob. Je možné ho zakoupit a zaslat pouze elektronicky.

CENA 500 Kč

Rubriky
články

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HLAVNÍ BUDOVY – DÁRKOVÝ VOUCHER

Lektorka Mgr. Kristina Václavů vás provede interiéry novorenesanční historické budovy navržené architektem Josefem Schulzem. Tato budova je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Účastníci nahlédnou také do prostor uzavřených veřejnosti: zhlédnou výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. 

Termín komentované prohlídky si dohodnete na emailu objednavky@upm.cz

Prohlídka trvá přibližně 70–90 minut. Platnost dárkového voucheru je 12 měsíců ode dne zakoupení a platí pro skupinu do 5 osob. Je možné ho zakoupit a zaslat pouze elektronicky.

CENA 500 Kč

Rubriky
články

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A VYCHÁZKY

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU PRO 5 OSOB

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HLAVNÍ BUDOVY PRO 5 OSOB

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE ČESKÝ KUBISMUS PRO 5 OSOB

RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA K VÝSTAVÁM A EXPOZICÍM PRO 6 OSOB

Rubriky
články

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU – DÁRKOVÝ VOUCHER

Procházka s lektorkou Mgr. Marií Jelínkovou Ťupovou začíná od Domu U Černé Matky Boží, pokračuje kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Společně prozkoumáte zblízka světový fenomén české kubistické architektury. Procházka je v češtině, sraz před Domem U Černé Matky Boží (Ovocný trh 19, 110 00, Praha 1).

Termín procházky si dohodnete na emailu objednavky@upm.cz

Procházka trvá přibližně 70–90 minut. Platnost dárkového voucheru je 12 měsíců ode dne zakoupení a platí pro skupinu do 5 osob. Je možné ho zakoupit a zaslat pouze elektronicky.

CENA 500 Kč

Rubriky
články

VARIOUS TYPES OF ANNUAL PASSES

Unlimited admission to all ongoing temporary and permanent exhibitions in all of the museum’s galleries, free admission to guided tours of temporary and permanent exhibitions, invitations to selected exhibition openings and to social and cultural events. Regular mailing of information from the museum.

The pass is valid for one year from the date of purchase and is non-transferable. Holders of the SENIOR and STUDENT pass may be required to present a document entailing them to the discount.

The reduced prices are valid from December 1, 2020 through February 28, 2021.

BASIC
CZK 500

1+1 (CARD HOLDER AND GUEST)
CZK 800

SENIOR
CZK 300

STUDENT
CZK 250

Rubriky
články Nezařazené

THE COMBINED ONE-TIME ENTRANCE TICKET

The ticket entails its holder to a one-time combined entry to exhibitions held in the UPM’s main building, the House of the Black Madonna with its permanent exhibition Czech Cubism and temporary exhibits, and to the Josef Sudek Gallery with its small photography exhibitions. The ticket includes the bonus of free admission to the Chateau at Kamenice nad Lipou near Jindřichův Hradec that houses a permanent furniture and toys exhibition. The ticket is valid for a twelve-month period from the date of purchase and can only be bought on the museum’s website, not at the box office.

From December 1, 2020 through February 28, 2021, all tickets are available for special reduced prices.

Price CZK 120

More about main building
Dům U Černé Matky Boží
More about House At the Black Madonna
Galerie Josefa Sudka
More about Josef Sudek Gallery

Rubriky
Nezařazené

MY MUSEU(P)M

REDUCED AND ANNUAL ADMISSION TO THE MUSEUM

The Museum of Decorative Arts in Prague (UPM) offers its fans the possibility of purchasing for themselves or as a gift discounted one-time or annual season entrance tickets to all of the museum’s galleries. The entrance tickets are valid for one year from the date of purchase and can be bought online through the website portal GoOut.cz. The season ticket purchased online can be delivered through the mail in the form of a gift package. From December 1, 2020 through February 28, 2021, all tickets are available for special reduced prices.

The combined one-time entrance ticket admits its holder to the museum’s three Prague-based galleries (the museum’s main building, the House of the Black Madonna and the Josef Sudek Gallery, as well as to the Chateau in Kamenice nad Lipou)

_____________________________________________

Various types of annual passes (BASIC, 1+1, SENIOR, STUDENT)

_____________________________________________

A Walk through Cubist Prague

_____________________________________________

A Guided Tour of UPM’s Historical Building

____________________________________________

A Guided Tour of the Czech Cubism Exhibition

Rubriky
vystavujeme

JOSEF SUDEK / OTTO ROTHMAYER

31.03.2021–01.08.2021

Josef Sudek: V kouzelné zahradě

Kurátork výstavy: Josef Mlčoch
Architekt: E. Zavadil
Grafický design: M. Balcar

Výstava ke 125. výročí narození Josefa Sudka.

Výstava připomene hluboké a oboustranně podnětné přátelství fotografa Josefa Sudka (1896-1976) a architekta Pražského hradu Otto Rothmayera (1892-1966). Těžištěm rozsáhlého výstavního souboru budou světoznámé i nově připomenuté Sudkovy fotografie z architektových realizací na Pražském hradě, ale hlavně výběr z cyklů Procházka po kouzelné zahrádceVzpomínky, které vznikly u architektovy vily. Kolekci doplní ukázky Sudkových fotografií adjustovaných podle architektova návrhu (tzv. puřidla) a prototypy jeho jedinečného zahradního nábytku. Ve výstavě je zařazena i řada autentických předmětů Sudkových a Rothmayerových přátel, pro které se střešovická vila stala ve 40. až 60. letech místem setkávání i spolupráce.

Výstava vzniká ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, které dnes spravuje vilu Otto Rothmayera v ulici U páté baterie 50 v Praze 6, na jejíž rekonstrukci se Uměleckoprůmyslové museum v Praze podílelo.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 13-19 hodin
středa až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Rubriky
vystavujeme

MÓDA V MODRÉ. TRADICE A SOUČASNOST INDIGA V ČESKÉM A JAPONSKÉM TEXTILU

19.05.2021–17.10.2021

Móda v modré.

Kurátorky výstavy: Markéta Vinglerová, Setsuko Shibata
Architektka: Lenka Míková
Grafický design: Adéla Svobodová a Tereza Hejmová

Výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze bude svědčit o tom, že modrotisk nepatří minulosti – je to stále živá technologie využívaná v současné módě a umění Východu i Západu. Představí dvě odlišné kultury, českou a japonskou, a jejich klasické přístupy k modrotisku i tendence v současném umění a módě. V expozici bude zastoupen japonský tradiční modrotiskový textil: kimona a jejich letní varianty jukaty, ukázky metráže/vzorů/látek, doplňků a papírových šablon z 19. a 20. století. Na příkladech tvorby současného světově uznávaného módního designéra Isseye Miyakeho, japonské modrotiskové produkce kolektivu/studia BUAISOU či prací výtvarnice Fukamoto Shihoko ukáže spoluautorka expozice Setsuko Shibata, kam dnes v Japonsku směřuje využití této prastaré technologie.

Jako lokální pandán k japonskému modrotisku přiblíží UPM genezi vývoje modrotisku v českých zemích a jeho dnešní využití na poli současné módy i umění. Do výstavy budou zahrnuty příklady moravských lidových krojů, ukázky z modrotiskové produkce 80. let Ústavu lidové a umělecké výroby (ÚLUV), zejména tvorba Liběny Rochové, a také oděvy současných módních návrhářů, Pavla Ivančice, Alice Klouzkové, Moniky Drápalové nebo Kláry Nademlýnské. Využití modrotisku ve volném umění zastoupí textilní instalace Adély Součkové.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 13-19 hodin
středa až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Rubriky
články

ROČNÍ KARTA – RŮZNÉ KATEGORIE

Neomezený vstup do všech aktuálních výstav a expozic ve všech objektech, vstup zdarma na komentované prohlídky výstav a expozic, pozvánky na vybrané vernisáže, společenské a kulturní akce. Pravidelné zasílání informací z muzea.
Karta platí 1 rok od zakoupení a je nepřenosná. Držitele karty SENIOR a STUDENT můžeme při vstupu požádat o dokument dokladující nárok na slevu.

Zvýhodněné ceny platí od 1. prosince 2020 do 28. února 2021

ZÁKLADNÍ
500 Kč

1+1
(pro držitele karty a libovolného hosta)
800 Kč

SENIOR
300 Kč

STUDENT
250 Kč

Rubriky
články

JEDNORÁZOVÝ VSTUP DO VŠECH OBJEKTŮ UPM

Vstupenka umožňuje jednorázový kombinovaný vstup na výstavy do hlavní budovy UPM, do Domu U Černé Matky Boží na stálou expozici Český kubismus i jednorázové výstavy a na komorní fotografické výstavy v Galerii Josefa Sudka. Jako bonus je vstup zdarma do zámku Kamenice nad Lipou u Jindřichova Hradce s expozicí moderního nábytku a hraček. Platnost vstupenky je 12 měsíců ode dne zakoupení. Vstupenka se dá koupit jen elektronicky.

Zvýhodněná cena platí od 1. prosince 2020 do 28. února 2021

Cena 120 Kč

Více o hlavní budově UPM
Dům U Černé Matky Boží
Více o Domě U Černé Matky Boží
Galerie Josefa Sudka
Více o Galerii Josefa Sudka

Rubriky
články

MOJE MUZEU(P)M

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ A ROČNÍ PŘEDPLATNÉ DO MUZEA

Uměleckoprůmyslové museum v Praze připravilo pro své příznivce možnost zakoupit si pro sebe či darovat jako dárek zvýhodněné jednorázové či roční vstupné do všech objektů muzea. Vstupenky platí jeden rok ode dne zakoupení, je možné je zakoupit jen elektronicky přes portál GoOut.cz. Roční vstupenku zakoupenou přes internet je možné dostat v dárkovém balení poštou. V období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021 jsou všechny vstupenky za mimořádné zaváděcí ceny.

Jednorázový kombinovaný vstup do tří pražských objektů, hlavní budovy UPM, Domu U Černé Matky Boží, Galerie Josefa Sudka, a do zámku Kamenice nad Lipou.

Roční karta různé druhy (ZÁKLADNÍ, 1+1, SENIOR, STUDENT)

Komentované prohlídky a vycházky pro 5 osob za 500 Kč, termín dle vašeho výběru

Rodinná výtvarná dílna pro 6 osob, termín dle vašeho výběru

Rubriky
muzeum žije

UPM VRÁTILO ČÍŠKU ZABAVENOU NACISTY

Dita Kraus získala zpět památku na rodinu svého manžela

Paní Dita Krausová z Tel Avivu převzala v úterý 24. listopadu v Centrálním depozitáři číšku z 19. století, kterou společně s ostatním majetkem zabavili nacisté rodině jejího manžela. Původního majitele této číšky, Richarda Krause, který zahynul v roce 1944 v Osvětimi, identifikovalo v rámci svého výzkumu Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. Výsledky posledních deseti let práce Centra, kterému se podařilo identifikovat 101 původních majitelů předmětů ve státních sbírkách, představilo UPM v loňském roce na výstavě Navracení identity v UPM.

Richard Kraus (1884-1944) byl spolumajitelem Továrny dětské konfekce a prádla Bloch a Kraus, později majitelem továrny RIKRA, mechanická továrna prádla, blůz a zástěr, zaměstnával na šedesát švadlen. Oženil se s Marií Strassovou, s níž měl dva syny Otta (1921-2000) a Harryho (1928-1945). V roce 1942 se továrník Kraus proměnil v číslo Au 1 979, pod nímž byl deportován do Terezína a později do Osvětimi – společně s manželkou i oběma syny. Richard Kraus byl v Osvětimi poslán do plynové komory, jeho manželka zemřela v táboře Belgen Belsen několik dní po jeho osvobození na tyfus, mladší syn Harry zahynul zřejmě v dubnu 1945 na pochodu smrti. Z celé rodiny přežil pouze Otto, pozdější spisovatel a středoškolský učitel. Po návratu do Prahy se v roce 1947 oženil s Ditou Polachovou, s níž se seznámil v pracovním táboře. Část jejího životního příběhu zpracoval Antonio González Iturbe v knize Osvětimská knihovnice, ona sama je autorkou knihy Odložený život. Otto Kraus restituoval původně arizovanou továrnu, kterou však komunisti v roce 1948 znárodnili a manželé s malým synem se museli vystěhovat i z rodinné vily, která se nacházela v prostoru továrny. Volili proto emigraci do Izraele.

Po válce Otto Kraus identifikoval ve skladech Národní správy majetkových podstat šest předmětů z pozůstalosti svého otce, z toho dvě sklenice se nacházely ve skladu na Strahově. K jejich restituci už nedošlo a Národní správa předměty označené transportním číslem Richarda Krause zpeněžila v rámci celkové likvidace skladu. Sklenice ze Strahova převzala Antikva. V UPM se podařilo identifikovat jednu jeho další sklenici, která se nyní vrátila rodině.

Výstava Navracení identity (20. 6. – 3. 11. 2019)

Katalog Navracení identity

Rubriky
whats on

BETWEEN KITSCH AND HIGHT ART. CHROMOLITHOGRAPHY IN ADVERTISING AND THE ARTS

25.11.2020–14.03.2021

Obrázky koleček, čertů, Mikulášů a andělů
Nálepky na perníčky

Curator: Lucie Vlčková
Architecture design Tomáš Džadoň
Graphic design: Vladimír Vimr

At the height of its fame – in the second half of the 19th century – chromolithography was an exclusive, sophisticated technique of multi-color registration, using the principle of color addition and the optical effect of the dot. The distribution of the image into a small grid, allowing for smooth coloring transitions and soft modeling, predetermined how chromolithographic prints expressed their content, an expression characterized by the concept of the illusive and by their own special visual language. 

During its development, the role of chromolithography changed from a reproduction technology with the ambition to look as much as possible like painting, to its use as an independent medium in advertising, to a purely service function, both in exact scientific illustrations and in the “cheap and cheerful” commercial multi-color prints due to which chromolitography, then called “chromo”, got its bad reputation. Because of this aspect, for a long time art historical disciplines unjustifiably downgraded the exceptional works created through this extremely demanding technique, in particular advertising posters, diplomas and calendars. Chromolithography became a focus of research attention since the 1970s in connection with the paradigm shift in the classical hierarchization of high and low art, as well as thanks to the expansion of interdisciplinary visual culture studies appreciating artistically marginal,non-canonical manifestations, including advertising. At the same time, however, there is a growing interest in the issue of commercialization and also in the democratization of art, which is directly connected with chromolithography, as it was initially a technique for reproducing paintings. Chromolithography made it possible to disseminate unique works of art to a much wider audience, unlimited by social, educational or other disadvantages, and led to questions being raised about the value of the original and the devaluation of art in general. 

The exhibition will show chromolithography in the full range of its manifestations, using examples of the best prints by the important lithographers and lithographic institutes that were operating in the Czech lands, such as Habel, Haase, Fuchs and Pick, as well as works from abroad. It will also provide a closer look at the technical issues and skills necessary for deploying this method. Reproductions of paintings, print advertisements, calendars, diplomas, educational and scientific illustrations, sacred images and small commercial prints will be presented. The exhibition is dominated by a large set of early pictorial posters that are a key material documenting the changes of styles and aesthetic preferences, as well as a valuable historical source of information about the drastic changes in 19th-century society with respect to aspects of lifestyle, the birth of a consumer society, and shifts in the traditional gender hierarchy. 

The exhibition has been realized within the project NAKI II (Ministry of Culture of the Czech Republic) No. DG18P02OVV011 entitled “The Poster as a Tool of Communication and Cultural-Historical Source: Visual Medium of Changes of National Cultural Identity in the Years 1880–1938, Procedures for its Protection, Preservation and Accessibility”. 

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Wednesday – Sunday 1 p.m.–6 p.m.
Tuesday 1 p.m.–7 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZ 80 | concession CZ 50

Rubriky
whats on

A HUNDRED YEARS OF THE PRAGUE GRAPHIC SCHOOL

01.10.2020–17.01.2021

100 let grafické školy v Praze - pohled do expozice
A Hundred Years of the Prague Graphic School

Curator: Libuše Staňková
Texts: Libuše Staňková, Radim Vondráček, Jan Mlčoch, Iva Knobloch, Lucie Vlčková
Architecture and graphic design: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Blažek

A Hundred Years of the Prague Graphic School documents the history of this eminent educational institution from its founding in 1920 to the present day. The exhibition presents prominent figures of the teaching staff who fundamentally shaped the way photography, graphic design, bookbinding, conservation and restoration, and other subjects have been taught at the graphic school over the course of its existence. Attention is also given to the pupils who received their first professional training at the school, which they further developed through study and work to make a broad-ranging impact on visual culture both at home and abroad. 

The school was established on the impetus of the Chamber of Commerce and Trade in Prague, which had already been organising educational courses for bookbinders, typographers, and photographers before World War I. On 30 September 1920, the State Vocational School of Graphics was established by decree of the Ministry of Education and National Enlightenment. Lessons took place in the building of the Museum of Technology in what is now Opletalova Street; the first year enrolled 12 students in bookbinding, nine in photography, and five in the reproduction department. The standard courses were complemented with an offer of further education for trainees, who generally took part in lessons once a week. The teaching staff included prominent artists and specialists. Photography was taught by Karel Novák, an excellent portraitist and a professor of the graphic school in Vienna; the bookbinding department was headed by Ludvík Bradáč, a publisher of collector’s editions and promoter of beauty in books. Rudolf Kremlička was in charge of figure drawing, while production drawing was taught by Vratislav Hugo Brunner and Jan Konůpek. The school’s first pupils included the photographer Josef Sudek or the bookbinders Petra Pospíšilová and Jindřich Svoboda. 

In the 1930s the artistic direction of the school was strongly influenced by Ladislav Sutnar. Under his tenure the institution was transformed from a vocational training centre into a cutting-edge school that espoused modern attitudes to artistic education in the spirit of the German Bauhaus and responded to the needs of the time, especially by accentuating advertising work and progressive teaching methods. Sutnar invited collaboration from innovative personalities the likes of the photographers Jaromír Funke and Josef Ehm, the cinematography expert Rudolf Skopec, the pre-eminent typographer Stanislav Maršo, or the graphic artist Augustin Tschinkel, who promoted picture statistics and modern visual communication. The school also participated in large exhibition projects and maintained its own publishing operation with the works of leading theorists and with visual publications prepared by its pupils in school workshops. 

During World War II, the school functioned to a limited extent, but even so it managed, among others, to establish a separate drawing department. Lessons were stopped completely in the last two years of German occupation, and the students were forced to labour in the war industry. After the war, the school was expanded to include study programmes in graphic reproduction techniques and book printing. The high technical and material demands of these disciplines led to the division of the school. And so in 1949 the printing departments and the photography department newly constituted the Technical Graphic School based in present-day Hellichova Street (hence the institution’s popular nickname, “Hellichovka”), while drawing and other departments formed the College of Applied Arts, later renamed the Václav Hollar Art School (dubbed “Hollarka”). 

Today’s “Hellichovka”, that is, the College of Graphics and Secondary Technical School of Graphics in Prague, draws on the best traditions of the interwar State Graphic School and on the high-quality tuition more closely related to the practice of the 1950s through 1970s. The cornerstone of the current educational concept is the interconnection of creative and technological disciplines with significant overlap between the study plans of the individual programmes, which cover printing, photography, media graphics, and conservation and restoration at both levels of education. 

The exhibition is the result of close cooperation between the Graphic School and the Museum of Decorative Arts in Prague, which has contributed a significant part of the historical materials from its collections. The ties between the two institutions also enjoy a hundred-year tradition. In the very first year of its existence, the school’s pupils participated in a bookbinding exposition organised by the museum, followed by other exhibitions and contests. At present, the conservation department maintains the closest relations with the Museum of Decorative Arts, with pupils and students conserving exhibits from the museum’s depository as part of their graduation assignments, while several employees of the museum also teach at the school. 

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Wednesday – Sunday 1 p.m.–6 p.m.
Tuesday 1 p.m.–7 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZ 150 | concession CZ 80 | family CZ 250

Vstupné na výstavu
základní 80 Kč | snížené 50 Kč

Rubriky
books

GLEAM OF GOLD. BLAZE OF COLOURS. THE ART OF REVERSE GLASS PAINTING

Reverse paintings on glass form a diverse miscellany of objects in the collection of historical glass of the Museum of Decorative Arts, with a total of 387 items dating from Late Antiquity to the nineteenth century. The collection encompasses brilliant works of art from most major European production centres of reverse paintings on glass, mainly from Venice, Tyrol, Lombardy, Nuremberg, Zurich, Naples and Augsburg. The most valuable Renaissance paintings are represented by the works of Hans Jakob Sprüngli (1559–1637) from Zurich and by the miniature paintings of the anonymous “Master VBL”. The Baroque era is illustrated by the art of the Dutch painter Gerhard Janssen (1636–1725), Kunštát-based Daniel Preissler (1636–1733), or paintings from eighteenth-century workshops in Augsburg. Considerable attention has been directed towards “folk” paintings of this type. However, this book focuses on works from courtly circles and the burgher class, which preceded these folk creations and which were often accorded prominent spots in the collections of nobles and even emperors. This book characterises the collection in the context of its history and also presents research on this specific form of art alongside a chapter devoted to the intricacies of its conservation penned by the leading Czech glass conservator Eva Rydlová. The catalogue of works contains physical descriptions and bibliographical references to scholarly literature and is further enriched with notes on the templates and original sources of inspiration of individual reverse glass paintings.

Publisher: Museum of Decorative Arts in Prague
Lead author and editor: Helena Brožková
Special consultancy: Jana Černovská
Editing: Eva Rydlová
Contributers: Helena Brožková, Eva Rydlová, Jana Černovská; Helena Koenigsmarková
English edition
Size: 24,5 x 21 cm, softback
Number of pages: 272
Number of figures: 163
Number of copies: 200 ks
ISBN 978-80-7101-189-7

Prize (in UPM): 440 Kč

Rubriky
vydáváme

JIŘÍ ŠUHÁJEK

Publikace o významném českém skláři Jiřím Šuhájkovi je první soubornou prací zhodnocující jeho rozsáhlé dílo: tvorbu ve skle volnou a užitou i tvorbu malířskou. Jeho umělecká dráha je provázena řadou ocenění za stolní soubory vytvořené v 80. letech 20. století v Crystalexu, obdivem k jeho volné převážně figurální tvorbě i k návrhům luxusních souborů pro firmu Moser, a. s. Kniha je nahlédnutím do rozsáhlého tvůrčího potenciálu jedné z významných osobností naší výtvarné scény.

vydavatelé: UPM
editor: Eva Neumannová
autorka textů: Eva Neumannová
grafický design: Clara Istlerová, Matěj Šuhájek
vydání: české s anglickým resumé
formát: 300 x 225 mm
počet stran: 240
počet reprodukcí: 295 (z toho 247 reprodukcí děl)
ISBN 978-80-7101-192-7

cena: 580 Kč

objednat můžete na adrese singh@upm.cz

Rubriky
books

KOUDELKA RETURNING

The volume, published to accompany the exhibition at the Museum of Decorative Arts in Prague (March 22 – September 23, 2018) on the occasion of the photographer’s eightieth birthday, presents a cross-section of his life’s work. The volume is based on 350 photographs that come from large sets of his works, which Koudelka has decided to donate to his native land. These include all of his important photographic series: Beginnings, Experiments, Theatre, Gypsies, Invasion 68, Exiles, and Panoramas. Edited by Josef Koudelka and Irena Šorfová, the volume includes six essays, a chronology of his life, and bibliography of works by and about Koudelka. It provides a comprehensive overview of the photographer’s life and works. It is published in Czech and English editions.

Concept: Josef Koudelka
Editors: Josef Koudelka and Irena Šorfová
Publishers: UPM and Karel Kerlický – KANT
Texts: Anna Fárová, Helena Koenigsmarková, Irena Šorfová, Stuart Alexander, Daniel Herman, Josef Chuchma, Jan Mlčoch, Josef Moucha, Tomáš Pospěch
Editions: English and Czech
Photos: Josef Koudelka/Magnum Photos
Format: 31 x 24 cm, hard cover
Pages: 312, reproductions: 440
ISBN: 978-80-7101-173-6 (in English)

Rubriky
books

THE MAD SILKMAN. ZIKA & LIDA ASCHER: TEXTILES AND FASHION

Ascher – although the name and the brand are entirely unknown in the Czech Republic, in Western Europe they have been synonymous with fine textile design for more than seventy years. This book traces the story of Zika Ascher and his wife Lida, whose personal and professional lives played out against the dramatic history of the 20th century. After leaving Czechoslovakia in 1939, they built in London a highly successful enterprise that specialised in fashion fabrics. French, Italian and British designers and fashion houses chose Ascher textiles for their collections, including Dior, Balenciaga, Lanvin, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Ronald Paterson, David Sassoon and Alberto Fabiani. Lida and Zika were especially celebrated for their Squares, a collection of luxurious printed scarves designed by famous artists such as Henry Moore, Henri Matisse and André Derain. The book weaves together all the different strands of their eventful lives to produce a comprehensive account that goes beyond the individual artistic, technical and business aspects. It devotes considerable attention to the years before Zika and Lida left Czechoslovakia in 1939 to go into exile in the United Kingdom, and it subsequently continues to map developments in their former homeland, which they never renounced. This book accompanies the exhibition held in the Museum from 15 February to 15 September, 2019.

publishers: UPM and Slovart Publishers
concept: Konstantina Hlaváčková
texts: Konstantina Hlaváčková, Peter Ascher
edition: English and Czech format: 28 x 22 cm, hard cover pages: 402, reproductions: c. 450
ISBN 978-80-7101-179-8 (UPM) ISBN 978-80-7529-748-8 (Slovart) 

Rubriky
muzeum žije

LADISLAV SUTNAR, DESIGNÉR V AKCI

(9. listopadu 1897 v Plzni – 13. listopadu 1976 v New Yorku)

Není náhodou, že velká retrospektivní výstava Ladislava Sutara, kterou připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze v roce 2003, měla název Ladislav Sutnar: Praha-New York-Design in Action. Talent Ladislava Sutnara byl univerzální, mohl se věnovat malbě i plastice, ale vybral si průmyslový design, tedy umění, které denně vstupuje do přímé interakce s lidmi. A těch, kteří používali věci navržené Sutnarem, nebylo rozhodně málo: jeho servis z varného skla, porcelánový soubor a příbory z ocele, které navrhl ve 30. letech, se staly nejprodávanějším vybavením domácností v Československu a získaly i řadu mezinárodních ocenění.

Věnoval se také tvorbě pro děti, pro něž navrhoval hračky a loutky především ve 20. letech v době svého pedagogického působení ve Státním ústavu školském v Praze a jako umělecký vedoucí levicově orientovaného Loutkového divadla Dělnické akademie.

Jeho organizátorské aktivity dokládají, že byl zároveň skvělým manažerem, což dokázal především jako ředitel společnosti Družstevní práce a její značky Krásná jizba i jako pedagog a později ředitel Státní grafické školy. Snil o zdravém a hygienickém bydlení pro široké vrstvy obyvatel. Avantgardní výdobytky se měly promítnout do obálek na knize, do nádobí, do osvětlení, do nábytku, do uspořádání bytu i do podoby vlastní architektury. Nový design nabízel nejen tvarovou úspornost, ale i velkou praktičnost a vysokou kvalitu použitého materiálu.

Velkou pozornost věnoval typografii. Předpokládal totiž, že moderní společnost bude založena na svobodném přístupu k informacím a avantgardní užitou grafiku považoval za nejpřehlednější cestu, jak se k nim dostat. Jeho doménou byla kniha. Upravil na tisíc publikací, zejména pro nakladatelství Družstevní práce, kde působil jako výtvarný redaktor.

Právě ke grafickému designu se obrátil v USA, kde patřil k zakladatelské generaci moderního grafického designu. Do Spojených států odešel kvůli přípravě československé expozice na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939. Kvůli válce a únoru 1948 se už nikdy domů nevrátil. Aktivně se zapojil do činnosti exilu, graficky upravoval časopis Svědectví a spolupracoval se Svobodnou Evropou. V 60. letech maloval zajímavé obrazy, které jsou jeho vlastní a originální variantou na americký pop-art a evropské art-deco.

Před sedmnácti lety, kdy kurátorka UPM Iva Knobloch připravila výstavu Ladislav Sutnar: Praha-New York-Design in Action byla všestranná osobnost Ladislava Sutnara téměř zapomenuta. Od té doby odvedlo především Uměleckoprůmyslové museum v Praze velký kus práce na propagaci jeho díla a jeho odkazu. Po znovuotevření muzea po rekonstrukci  v roce 2017 byly Sutnarovy práce významnou součástí výstav Director’s Choice, Krásná jizba Družstevní práce 1927-1948 či 100 let grafické školy v Praze, muzeum samostatně představilo také Sutnarovy hračky a loutky.

Rubriky
muzeum žije

VZÁCNÝ PŘÍRŮSTEK VE SBÍRCE MÓDY

Černá obdélníková kabelka do ruky s černou výšivkou, detail

Autor: PhDr. Eva Uchalová

Nestává se často, že nabídky módních doplňků do oděvní sbírky UPM jsou spojeny se slavnými jmény českého výtvarného umění. Takový případ nastal v loňském roce, kdy byly do muzea nabídnuty tři kabelky, pocházející původně z majetku manželky Josefa Šímy Nadine.

Josef Šíma přijel do Paříže 19. října 1921 a krátce po příjezdu se ubytoval u slečny Louise-Denis Germain. Ta provozovala ateliér na umělecké knižní vazby a další kožedělné výrobky, kde Šíma začal pracovat. Poznal zde i její dceru Nadine, se kterou se po dvou letech oženil.

Ateliér L. D. Germain byl velice známý a úspěšný, od roku 1903 pravidelně  vystavoval své výrobky na Podzimním salónu, byl využíván a oceňován jak předními pařížskými módním návrháři, kompletujícími své modely jejími koženými doplňky, tak bibliofily a spisovateli, kteří obdivovali její knižní vazby. Louise-Denis si vybírala autory, mezi něž patřili Baudelaire, Huysmans, Claudel, Valéry a další mladí básníci. Její práce byly prezentovány i na autorských výstavách: již v roce 1913 v Buenos Aires, v letech  1927, 1933 a 1979 v Paříži, naposledy v roce 2017 v Národní knihovně v Paříži. (Katalog poslední výstavy je k dispozici v knihovně UPM.)

Šíma zde nalezl druhý domov plný porozumění a respektu k jeho tvorbě, paní Germain přispěla i k jeho rychlé aklimatizaci v novém prostředí a seznámení se s uměleckou společností Paříže. V ateliéru získal i obživu, specializoval se na výrobu škrobových předsádek, ale zabýval se také textilní tvorbou, když údajně navrhl několik modelů pro Paula Poireta nebo rozkresloval vzory na látky Raoula Dufyho. S Louise-Denis také vydali dvě knihy, které Šíma ilustroval, a sice Au temps de Jésus-Christ a Le Livre de mariage, které znamenají počátek jeho ilustrační tvorby, čítající více než 70 titulů.

Kabelky jsou pro nás cennými ukázkami elegantního stylu francouzského art deco, o to vzácnější, že se jich dotýkaly nejen ruce paní Germain, její dcery Nadine, ale i významných osobností českého kulturního života. Kabelky jsme získali z rodiny Voskovcových, konkrétně je dostala darem od Nadine švagrová Jiřího Voskovce Marie jako projev dlouholetého přátelství rodiny Voskovcových a Šímových.

Literatura: František Šmejkal, Josef Šíma, Praha 1988; Anna Pravdová; Josef Šíma – cesta k vysoké hře, Praha 2018; Fabienne Bars, Louise-Denise Germain : Reliures, Paris 2017.

Rubriky
programy

BUDIŽ SKLO! RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

24.10.2020 ve 13 hodin

Na rodinné výtvarné dílně Budiž sklo! se přesvědčíte, že výstavy skla mohou bavit i malé návštěvníky. V expozici Plejády skla 1946–2019, ve které skleněné plastiky komorních rozměrů doplňuje bezmála padesát rozměrných autorských exponátů, rovněž ze sbírek UPM, si prohlédnete exponáty a prozkoumáte vlastnosti skla i technologii výroby. V ateliéru si pak vytvoříte průsvitnou kompozici z barevných fólií, kterou si odnesete domů.
Sraz účastníků je v pokladně muzea.

pro koho: rodiče a prarodiče s dětmi i bez dětí, kapacita 9 míst (pro děti od 5 let v doprovodu dospělého)
doba trvání: 2 hodiny
cena: 60 Kč za osobu/účastníka k platné vstupence do expozice (děti do 15 let mají vstup do expozice zdarma).
místo: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00, Praha 1, sraz účastníků v pokladně muzea
lektorka: Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
muzeum žije

SCREWDRIVERS UP! – STAVÍME VÝSTAVU 100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY V PRAZE

Rubriky
programy

ŠPERK A BOLEST – PŘEDNÁŠKA

17.11.2020 v 18 hodin

Kapesní hodinky s modrým víčkem s vyobrazením postavy a perlami kolem.
Kapesní hodinky bicí, 4. čtvrtina 18. století. André Hessen (mistrem 1775 – činný v Paříži do 1790), Paříž. Zlato, perly, email.

Přednáška PhDr. Petry Matějovičové

Fenomén bolesti prostupuje šperkem historickým i současným stejnou měrou, jakou se uplatňuje také v ostatních oblastech tvorby, dnes nazývané uměním.

Přednášku zahájí příklady autorského šperku druhé poloviny 20. století a raného 21. století, který zapojuje fyzickou bolest na straně autora, nositele i jejich okolí. Vazba šperku na tělo nabízí škálu prožitků od narušení tělesné integrity přes proměnu mechaniky těla po excitaci smyslů. S prožitkem bolesti pracovat též Vratislav Karel Novák (1942–2014), jehož odkaz stojí v základu aktuální výstavy ve foyer UPM: Schmuck Wander vol. 5.

V druhé části přednášky se budeme věnovat historickým malbám, ve kterých je šperk přítomen na těle aktérů nebo manipulován. Na šperky zobrazené naváží šperky dochované, zpřítomňující mj. utrpení Spasitele. Šperk nese sdělení přímým zobrazením, symbolikou, charakterem materiálu, dialogem své formy s tělem. V závěrečné části příspěvku propojím tématizaci bolesti s významovým potenciálem šperku pomocí ideí přejatých z antické kultury. Vybrané ukázky pracují s příběhem (Ikarův pád, vztah Eróta a Psýché), když odkazují k bolestivým důsledkům našich činů, zdůrazňují zranitelnost i tendenci trvat v proměnách.  

Vstupné 50 Kč.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
Nezařazené

Open Call pro skláře

Vedení Uměleckoprůmyslového musea oznamuje, že japonská Toyama vyhlašuje Open Call vážící se k Toyama International Glass Exhibition 2021. Jde o soutěž k níž je třeba přihlášky  nutno odeslat do  čtvrtka 10. prosince 2020.Soutěž je otevřená všem profesionálním  zájemců bez ohledu na národnost a věk. Práce musí být vytvořeny primárně ze skla. Výstava bude vybrána porotou ve 2 kolech  sestavenou z amerických, japonských, dánských,  čínských a německých odborníků. Udělené ceny 9 vítězům budou honorovány . Podrobný  informační leták je možno získat v recepci Uměleckoprůmyslového musea.

Rubriky
whats on

A SPIRIT AT WORK: ARCHITECTURE AND CZECH POLITICS 1918 – 1945

25.11.2020 – 17.01.2021

Plán kreslený tužkou.
Erich Langhammer, plans, 1941

Organized by: Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague and Museum of Decorative Arts in Prague
Exhibition concept: Vendula Hnídková
Curators: Dita Dvořáková
Exhibition design: Filip Kosek, Jan Říčný (RCNKSK architekti)
Graphic design: Tereza Hejmová, Kristýna Žáčková
Artistic collaboration: Eliška Perglerová

The exhibition A Spirit at Work: Architecture and Czech Politics 1918–1945 is based on an analysis of the political visions that influenced society in the First Czechoslovak Republic and the Second World War, and looks at how these visions were reflected in the era’s public architecture. Through examples of planned and realized representational buildings for government institutions, embassies, schools, healthcare facilities, and other public agencies, the exhibition explores the search for an architectural vocabulary that might express the values of a democratic state and reflect its economic and cultural successes.

Among other things, this exhibition emphasizes the Pragocentric nature of government administration in the First Republic. It also highlights the energy that interwar Czechoslovakia expended on the creation of new regional capitals in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia and on equalizing living standards in the country’s eastern and western halves. Architects and urban planners around the country worked for the national government as well as local and regional authorities to modernize Czechoslovakia’s cities, improve their quality of life, and build new transportation infrastructure. Municipal governments’ modernizing ambitions are documented by looking at the example of the Moravian capital, Brno.

The exhibition also presents a selection of buildings, primarily examples of housing, by which state and local governments sought to achieve social harmony. The Protectorate era, when Czech architects found themselves on the defensive and during much of which there was a ban on new construction, is presented through unrealized proposals for the radical transformation of Prague in the spirit of National Socialist urban planning. The choice of exhibited items has not been guided primarily by questions of a building’s style or aesthetic value, and so the exhibition also includes lesser-known designs (both proposed and realized) that do not entirely reflect art-historical demands for progressive architecture but that nevertheless were a part of the modernizing efforts of the First Republic’s democratic society and the Protectorate’s occupying authorities.

The House at the Black Madonna

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Opening Hours
Tuesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZK 80 | concession CZK 50

Guided tours of the exhibition 3 November 2020 and 5 January 2021, at 5pm

The exhibition is one outcome of the “Architecture and Czech Politics in the 19th–21st Centuries” research project by the Department of Art Theory and History of the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, which was financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic as part of the Program for the Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity (NAKI II, DG1802OVV041).

Rubriky
vystavujeme

DUCH, KTERÝ PRACUJE. ARCHITEKTURA A ČESKÁ POLITIKA 1918–1945

03.12.2020 – 17.01.2021

Plán kreslený tužkou.
Erich Langhammer, severojižní magistrála. Studie zástavby v Praze-Bubnech, 1941

Pořadatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Koncept: Vendula Hnídková
Kurátorka: Dita Dvořáková
Architektonické řešení: Filip Kosek, Jan Říčný (RCNKSK architekti)
Grafický design: Tereza Hejmová, Kristýna Žáčková
Umělecká spolupráce: Eliška Perglerová

Expozice Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 vychází z analýzy politických konceptů, které hýbaly společností v období první Československé republiky a druhé světové války, a sleduje jak se tyto koncepty promítaly do dobové architektonické produkce financované z veřejných zdrojů. Na ukázkách návrhů a realizací nových reprezentativních budov správních institucí, zahraničních zastupitelstev, vzdělávacích, zdravotních a dalších staveb, přibližuje hledání architektonického jazyka, jež by vyjadřoval hodnoty demokratické státu a vypovídal o jeho hospodářských a kulturních úspěších.

Výstava poukazuje na prvorepublikové pragocentrické pojetí organizace státní správy. Současně připomíná úsilí, jaké předválečné Československo vynakládalo na budování nových zemských sídel na Slovensku a Podkarpatské Rusi i na vyrovnání životní úrovně v západní a východní části republiky. Ve službách státních i obecních úřadů spolupracovali architekti a urbanisté po celé zemi na modernizačních projektech zaměřených na ozdravění měst nebo zakládání nové dopravní infrastruktury. Modernizační ambice místních samospráv jsou v expozici ukázány na příkladu moravské metropole Brna.

Výstava představuje i výběr budov, jimiž stát a obce podporovaly dosažení sociálního smíru, zejména obytné stavby. Období Protektorátu, kdy se čeští architekti ocitli v defenzivním postavení a po většinu času platil zákaz staveb, se do výstavy promítá prostřednictvím začlenění nerealizovaných návrhů na přestavbu Prahy v duchu nacistických záměrů. Při volbě exponátů autoři expozice primárně nekladli důraz na otázky slohu a estetickou hodnotu staveb. Zařazují i méně známé návrhy a realizace, které zcela neodpovídají uměleckohistorickým nárokům na progresivní architektonické vyjádření, přesto tvořily nedílnou součást modernizačního projektu prvorepublikové demokratické společnosti či protektorátní okupační správy.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Otevírací doba
úterý až neděle 10–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 80 Kč snížené 40 Kč

Komentované prohlídky výstavou 3. 11. 2020 a 5. 1. 2021, vždy v 17 hodin

Výstava představuje jeden z výstupů výzkumného projektu Architektura a česká politika v 19.–21. století Katedry teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (DG18P02OVV041).

Rubriky
programy

DUCH, KTERÝ PRACUJE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

03.11.2020 v 17 hodin

Stavební plány
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy věnované architektuře a politice první republiky.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PLEJÁDY SKLA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

27.10.2020 v 18 hodin

Komentovaná prohlídka dlouhodobé výstavy, která představuje nejkrásnější kusy autorského skla ze sbírky UPM. Výstavou provádí Markéta Čejková.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

ANTONÍN TONDER: FOTOGRAFIE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

20.10. v 17 hodin

Antonín Tonder: Stín, 1930

Dodnes zapomenutý fotograf Antonín Tonderbyl členem radikálního Fotoklubu Praha, po roce 1924 pak v ještě vyhraněnější České fotografické společnosti (dále ČFS), kde se stal pokladníkem. Nalézáme v ní mnohé dnes světoznámé tvůrce, Josefa Sudka, Adolfa Schneebergera, Jaromíra Funkeho, Arnošta Pikarta, ale i několik desítek autorů, jejichž díla i životní osudy jsou nám neznámé.Výstava představuje autorovy rané práce, v nichž se již uplatnila snaha po jednoduchém námětu a čisté kompozici, které měly úspěch i na zahraničních výstavách (zátiší), zimní přírodní detaily i krajiny. Nalézáme tu ale i experimenty v avantgardním duchu (architektura, fotogram), náměty z pražské periferie i abstraktní variace papírových kompozic.

Výstavou provede kurátor Jan Mlčoch.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

15.10.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

13.10.2020 v 17 hodin

Výstava V lesku zlata, v záři barev

Komentovaná prohlídka výstavy vzácné sbírky historických podmaleb na skle. Výstavou provede kurátorka Helena Brožková.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

SCHMUCK WANDER – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

13.10.2020 v 17 hodin

Jolana Nováková a Kamila Housová Mizerová

Mezinárodní projekt Schmuck Wander podporuje kreativní kooperaci umělců působících na pomezí autorského šperku a volné plastiky.Původní projekt vzniknul na Slovensku v roce 2009 a od té doby proběhly již čtyři ročníky a následovala série výstav v několika evropských městech. Současný pátý ročník Schmuck Wander vol.5 představuje práci 47 autorů z osmi zemí, kteří společnými silami vytvořili 19 objektů či šperků.

Výstavou provede jedna z kurátorek Tereza Vernerová Volná

Výklad i vstup do výstavy jsou zdarma

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

10.10.2020 v 10 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

06.10.2020 v 17 hodin

Červená cedule s nápisem Hellichova a modrá tabulka s číslem domu 22
Z výstavy Sto let grafické školy

Komentovaná prohlídka výstavy, která představuje bohatou stoletou historii grafické školy nyní zvané Hellichovka, její obory, slavné absolventy i profesory. Výstavou provede PhDr. Iva Knobloch.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
pro školy

Projekt HORIZON 2020 – AMASS

Projekt Horizon2020/AMASS – Acting on the Margin – Arts as a Social Sculpture, 01.01.2020 – 31.12.2023.

Projekt Horizon2020 AMASS/ Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture se zaměřuje na výzkum v oblasti strategií výtvarného umění a inkluzivních efektů kreativity v kulturním vzdělávání pro společnost a ve vzdělávání marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin. 

Partneři: University of Lapland, Rovaniemi, Finsko, Karlova univerzita,  Czech Republic, University of Malta, La Valetta Malta, Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Viseu Portugal, Hogskolan of Boras, Sweden, Budapesti Corvinus Egyetem, Hungary, Paco Design Collaborative, Italy, University of Leeds, United Kingdom. 

Výzkumná skupina KVV PedF UK navazuje na dlouholetou spolupráci s UPM v oblasti akčního výzkumu a na podzim 2020 bude realizovat některé výzkumná šetření o průběhu edukace pro vybrané skupiny návštěvníků. V souladu s evropskou tematikou Transformací 17-19 se tak obě pracoviště zapojují do badatelské práce v mezinárodním týmu. 

více informací »

další informace o projektu »