Rubriky
programy

DEN ARCHITEKTURY – ČESKÝ KUBISMUS

03.10.2020 ve 13 a 16 hodin

Schodiště v Domě U Černé Matky Boží

HURÁ DOVNITŘ A HURÁ VEN!
Prohlídka interiérů Domu U Černé Matky Boží a procházka kubistickou Prahou. U příležitosti Dne architektury představí UPM český kubismus jako ojedinělý architektonický styl.


PROHLÍDKA DOMU U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

Dům U Černé Matky Boží, první pražskou kubistickou stavbu z roku 1912, navrhl tehdy jednatřicetiletý Josef Gočár pro stavitele Josefa Herbsta jako obchodní dům. K tomuto účelu sloužila budova pouze do roku 1922. Po devastaci interiérů při postupných úpravách na kanceláře došlo v letech 1993–1994 ke kompletní rekonstrukci domu podle projektu Karla Pragera. Kavárna v prvním patře byla otevřena v roce 2002. Expozicí Český kubismus se zaměřením na budovu provede zájemce historička umění, kurátorka UPM a autorka expozice Lucie Vlčková a vedoucí oddělení prezentace sbírek UPM Dušan Seidl.

Sraz ve 13 a v 16 hodin ve IV.NP, kapacita 20 účastníků, vstup zdarma. Nutná rezervace:
prohlídka ve 13 hodin ZDE
prohlídka v 16 hodin ZDE

PROCHÁZKA PO KUBISTICKÉ ARCHITEKTUŘE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze připravilo také dvě procházky po kubistické architektuře Prahy s lektorkou UPM Marií Jelínkovou. Procházka povede od Domu U Černé Matky Boží na Jungmannovo náměstí (lampa Emila Králíčka), k domu Diamant, poté tramvají pod Vyšehrad k Chocholovým domům (Neklanova ulice, Kovařovicova vila a rodinný trojdům na nábřeží). 

Sraz ve 13 a v 16 hodin před Domem U Černé Matky Boží, kapacita 15 účastníků, účast na procházce zdarma. Nutná rezervace:
procházka ve 13 hodin ZDE
procházka v 16 hodin ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
vystavujeme

SCHMUCK WANDER VOL. 5

08.10.2020 – 17.11.2020

Ludmila Šikolová a Denisa Sedláková

Kurátorky: Tereza Vernerová Volná a Mária Hriešik Nepšinská

Mezinárodní projekt Schmuck Wander podporuje kreativní kooperaci umělců působících na pomezí autorského šperku a volné plastiky. Klíčovým záměrem je navázání nových kontaktů, posílení komunikace napříč geografickými či generačními hranicemi, a především vytvoření společných autorských děl. Idea zorganizovat tento ojedinělý projekt cestujících šperků vznikla ze zájmu o globální integraci v oblasti uměleckého šperku. Původní projekt vzniknul na Slovensku v roce 2009 a od té doby proběhly již čtyři ročníky a následovala série výstav v několika evropských městech.

Současný pátý ročník Schmuck Wanderu byl prodchnutý vzpomínkou na významného českého sochaře a šperkaře Vratislava Karla Nováka (1942-2014). Svými kinetickými a světelnými objekty, šperky a projekty z oblasti body-artu Novák obohatil český umělecký provoz konce 20. a počátku 21. století. Velký a zatím možná zatím nedoceněný je také jeho přínos pedagogický. V letech 1990–2007 vedl ateliér Kov a šperk na VŠUP v Praze, od roku 2008 od své smrti pokračoval ve výuce v ateliéru Design kovu a šperku na UUD (nynější Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara) na ZČU v Plzni. Jako hostující pedagog působil také na zahraničních školách.

Na počátku projektu byli osloveni Novákovi přátelé, spolupracovníci a studenti, od nichž se balíčky rozletěly dále do světa. Zúčastnění autoři měli volnou ruku ve výběru dalšího výtvarníka, který bude na společném díle dále pokračovat. Ve výsledku se na jednom šperku podíleli v průměru dva až čtyři tvůrci. Umělci měli možnost pracovat s původním materiálem z ateliéru V. K. Nováka, který věnovala autorova manželka Ludmila Šikolová.

Výstava Schmuck Wander vol.5 představuje práci 47 autorů z osmi zemí, kteří společnými silami vytvořili 19 objektů či šperků. Putování děl a proces transformace jednotlivých šperků a objektů dokumentuje katalog „Schmuck Wander Passport vol.5“, kde jsou formou kreseb, textových a fotografických záznamů zachyceny inspirační zdroje, osobní příběhy a vzpomínky zúčastněných autorů na V. K. Nováka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
zdarma

Rubriky
vystavujeme

ANTONÍN TONDER: FOTOGRAFIE

08.10.2020 – 24.01.2021

Dírkovaný kotouč vrhající stín.
Antonín Tonder

Připravili: Jan Mlčoch (UPM) a František Javorský (prapravnuk A. T.) 

Dodnes zapomenutý fotograf Antonín Tonder se narodil roku 1888 v Klášteře – Bukové nad Jizerou u Mnichova Hradiště, vystudoval ale obchodní akademii a pak se přestěhoval do Prahy. Pracoval jako příručí v textilní firmě Wolf a Schleim, kde se léty vypracoval až do pozice generálního ředitele. V roce 1912 se oženil s Vlastou Janečkovou, za 1. světové války byl v Tyrolích zraněn. Od roku 1922 byl členem radikálního Fotoklubu Praha, po roce 1924 pak v ještě vyhraněnější České fotografické společnosti (dále ČFS), kde se stal pokladníkem. Nalézáme v ní mnohé dnes světoznámé tvůrce, Josefa Sudka, Adolfa Schneebergera, Jaromíra Funkeho, Arnošta Pikarta, ale i několik desítek autorů, jejichž díla i životní osudy jsou nám neznámé. Fotografy spojoval názor na fotografickou práci, inspirovaný Čechoameričanem D. J. Růžičkou. I. členská výstava ČFS se konala roku 1926, významně byla zastoupena krajina, ale i žánr s prvky sociální kritiky. II. členská výstava ČFS (a současně její poslední) se uskutečnila roku 1929. Tonder vystavoval doma i v zahraničí, včetně  pražského Mánesu, kde se roku 1936 konala Mezinárodní výstava fotografie, která je zpětně hodnocena jako jedno z nejvýznamnějších vystoupení domácí i zahraniční fotografické avantgardy.  

Výstava představuje autorovy rané práce, v nichž se již uplatnila snaha po jednoduchém námětu a čisté kompozici, které měly úspěch i na zahraničních výstavách (zátiší), zimní přírodní detaily i krajiny. Nalézáme tu ale i experimenty v avantgardním duchu (architektura, fotogram), náměty z pražské periferie i abstraktní variace papírových kompozic. Antonín Tonder zemřel dne 9. července 1953. 

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
úterý až neděle 11–17 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 40 Kč | snížené 20 Kč | rodinné 60 Kč

Rubriky
vystavujeme

STO LET GRAFICKÉ ŠKOLY V PRAZE

01.10.2020–17.01.2021

Josef Sudek: Trojportét, 1923

Kurátorka výstavy: Libuše Staňková
Spolupráce na koncepci výstavy: Libuše Staňková (Hellichovka), Radim Vondráček, Iva Knobloch (UPM) – užitá grafika; Jan Mlčoch (UPM), Lucie Mlynářová (Hellichovka) – fotografie; Milana Vanišová (Hellichovka) – restaurátorství
Texty: Libuše Staňková, Radim Vondráček, Jan Mlčoch, Iva Knobloch, Lucie Vlčková
Architektonické řešení a grafický design: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Blažek

Výstava vznikla v těsné spolupráci grafické školy a Uměleckoprůmyslového musea v Praze, z jehož sbírek pochází podstatná část historického materiálu. Kooperace obou institucí má ostatně rovněž stoletou tradici. Škola se účastnila řady výstav a soutěží pořádaných muzeem, v současné době spolupracuje s UPM především konzervátorské oddělení školy.

Výstava Sto let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy. Další exponáty laskavě zapůjčili autoři, soukromí sběratelé a instituce.

O historii grafické školy více ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

Rubriky
vystavujeme

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH UMĚNÍ A REKLAMY

12.11.2020–14.03.2021

Obrázky koleček, čertů, Mikulášů a andělů
Nálepky na perníčky

Kurátorky výstavy: Lucie Vlčková, Martina Chadimová
Architektonické řešení: Tomáš Džadoň
Grafický design: Vladimír Vimr

Chromolitografie byla v době své slávy – v druhé polovině 19. století – exkluzivní a náročnou technikou vícebarevného soutisku, využívajícího principu sčítání barev a optického efektu tiskového bodu. Rozložení obrazu na drobný rastr, umožňující plynulé přechody barev a měkkou modelaci, předurčilo výraz chromolitografických tisků, pro něž je charakteristické iluzivní pojetí a specifický vizuální jazyk.  

Výstava představí chromolitografii v celé škále jejích projevů na příkladech nejlepších tisků významných litografů a litografických ústavů působících v Čechách, zejména Habel, Haase, Fuchs, Pick, ale i v zahraničí. Zaměří se také na přiblížení technicko-řemeslné problematiky. Prezentovány budou reprodukce malířských děl, reklama, kalendáře, diplomy, edukační a vědecké ilustrace, svaté obrázky a drobné merkantilní tiskoviny. Dominantu výstavy tvoří početný soubor raného obrazového plakátu, který je klíčovým materiálem dokládajícím proměnu stylů a estetických preferencí, stejně jako hodnotným historickým pramenem razantních změn ve společnosti 19. století zohledňujícím aspekty životního stylu, zrodu konzumní společnosti i posuny v tradiční genderové hierarchii.  

Role chromolitografie se v průběhu jejího vývoje proměňovala od reprodukční techniky s ambicemi takřka imitovat malířská díla přes její využití jako svébytného média na poli reklamy až po ryze služebnou funkci jak v exaktní vědecké ilustraci, tak v podobě často esteticky pokleslých užitkových merkantilních tisků, které chromolitografii přinesly pejorativně vnímané označení barvotisk. Právě tento aspekt v uměleckohistorických disciplínách na dlouhou dobu neprávem deklasoval výjimečná díla – zejména reklamní plakáty, ale i diplomy či kalendáře –, která touto mimořádně náročnou technikou vznikla. Do pozornosti badatelů se chromolitografie dostávaly až v poslední třetině 20. století v souvislosti s proměnou paradigmatu klasické hierarchizace umění vysokého a nízkého a díky rozmachu interdisciplinárních studií vizuální kultury zhodnocujících její umělecky nekanonické a okrajové projevy včetně reklamy. Současně ovšem vzrůstá zájem o problematiku komercionalizace a také demokratizace umění, jež je v souvislosti s chromolitografií coby původně především technikou k reprodukování malířských děl bezprostředně spjata. Chromolitografie umožnila šířit jedinečná umělecká díla podstatně širšímu publiku, nelimitovanému společenskou, vzdělanostní či jinou exkluzivitou, a otevřela tak otázky hodnoty originálu i devalvace umění.  

Výstava byla realizována v rámci projektu NAKI II (MK ČR) č. DG18P02OVV011 pod názvem „Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880–1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění“. 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

Rubriky
články

Historie Státní grafické školy v Praze

Podnět k založení školy vzešel z Obchodní a živnostenské komory v Praze (založila také Uměleckoprůmyslové museum v Praze v roce 1885), která už před první světovou válkou pořádala vzdělávací kurzy pro knihaře, typografy a fotografy. Výnosem ministra školství a národní osvěty z 30. září 1920 pak vznikla Státní odborná škola grafická. Prostory pro výuku poskytlo Technologické muzeum v dnešní Opletalově ulici, do prvního ročníku bylo zapsáno 12 žáků knihařského, 9 žáků fotografického a 5 žáků reprodukčního oddělení. K denní škole byla přičleněna též škola pokračovací pro učně, kteří se účastnili výuky zpravidla jednou týdně. Do pedagogického sboru byli získáni přední výtvarníci a specialisté. Fotografii vyučoval Karel Novák, vynikající portrétista a profesor vídeňské grafické školy, knihvazačské oddělení vedl Ludvík Bradáč, vydavatel bibliofilií a propagátor krásné knihy. Výuka figurálního kreslení byla svěřena Rudolfu Kremličkovi, odborné kreslení vyučoval V. H. BrunnerJan Konůpek. K prvním žákům školy patřil například fotograf Josef Sudek nebo knihaři Petra PospíšilováJindřich Svoboda.

Moderní pojetí umělecké výchovy v duchu Bauhausu přináší na školu ve třicátých letech ředitel Ladislav Sutnar. Pod jeho vedením se z živnostenského učiliště stává pokroková škola reagující na požadavky doby, zejména akcentací reklamní tvorby a progresivních vyučovacích metod. Sutnar přizval ke spolupráci novátorské osobnosti, jako byl fotograf Jaromír Funke, odborník na kinematografii Rudolf Skopec, přední typograf Stanislav Maršo nebo grafik Augustin Tschinkel, propagátor obrazové statistiky a moderní vizuální komunikace. Škola se podílela na řešení velkých výstavních projektů, ve vlastním nakladatelství vydávala díla význačných teoretiků i obrazové publikace, na jejichž přípravě pracovali žáci ve školních dílnách.

Za války pokračuje škola v omezeném režimu, podaří se ale například zřídit samostatné kreslířské oddělení. Poslední dva roky okupace je ale výuka zastavena a studenti nasazeni na práci pro válečné účely. Po válce dochází k rozšíření školy o obor reprodukčních technik a obor knihtiskařský. Materiálně technická náročnost těchto oborů nakonec vede k rozdělení školy. Dnešní Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze navazuje na nejlepší tradice prvorepublikové Státní grafické školy i na kvalitní výuku úžeji spojenou s praxí v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech. Úhelným kamenem současné vzdělávací koncepce je propojování kreativní a technologické složky s výraznými přesahy učebních plánů jednotlivých oborů, zahrnujících v obou stupních vzdělávání oblast polygrafie, fotografie, mediální grafiky a konzervátorství a restaurátorství.

Rubriky
programy

KONCERT SKUPINY ADOVANY

03.09.2020 v 18.30 hodin

Pět členů skupiny ADOVANY, tři ženy a pět mužů se stylizovaným obrázkem koupelnové vany.
Výstava Umění restaurovat

Koncert skupiny ADOVANY, která sama sebe charakterizuje jako tři hlasy, funky groove, basa, bicí, kytara a saxofon. Se skupinou spolupracuje Tereza Janečková, která je nejen autorkou vizuální identity skupiny, ale hlavně designového kurníku, který v současné době vystavujeme na zahradě muzea. S kurníkem je spojený i důraz na ekologický a humánní chov drůbeže.

Koncert se uskuteční na zahradě muzea, v případě nepříznivého počasí ve vstupním foyeru.

Vstup zdarma.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
články

ZA JEDEN BOD NAVŠTÍVÍTE HNED TŘI OBJEKTY!

Uměleckoprůmyslové museum v Praze se zapojilo do projektu V Praze jako doma se speciální nabídkou „za jeden bod tři objekty v Praze“. Se vstupenkou za 150 Kč (zlevněná 80 Kč) mohou zájemci navštívit hlavní budovu, Dům U Černé Matky Boží a také komorní Galerii Josefa Sudka.

UPM hlavní budova

V hlavní budově máme v současné době hned tři výstavy

Výstavu moderních skleněných plastik Plejády skla 1946 – 2019. V prvním sále expozice jsou plastiky komorních rozměrů, v druhém sále je téměř padesát, většinou rozměrnými autorských exponátů. Celkově výstava představuje to nejlepší ze světově proslulé sbírky autorského skla UPM druhé poloviny 20. a začátku 21. století a autory zvučných jmen jako René Roubíček, Vratislav Šotola, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Rony Plesl či Martin Janecký. 

V lesku zlata, v záři barev – Umění podmalby na skle ze sbírek UPM. Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze velmi různorodou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po 19. století. Expozice představuje 135 vybraných děl, včetně souboru 30 kusů, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování. Přibližuje tak historický vývoj tohoto specifického druhu umění.

Tapiserie s vyobrazením hradu, rostlinnými motivy a výrazným papouškem v pravém horním rohu
Verdura s papouškem, Francie

Umění restaurovat UPM má ve sbírkách jednu z největších tuzemských sbírek textilu a její významnou součástí je kolekce padesáti renesančních a barokních tapiserií a několik stovek liturgických oděvů. Část poškozených textilních památek byla vybrána a začleněna do projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“, který získal finanční podporu fondů EHP a Norska, dokončeného v roce 2017. Výstava představuje právě tuto část sbírky. 

Domě U Černé Matky Boží najdete stálou expozici Český kubismus a výstavu Tři dekády, kterou připravil Institut tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě k 30. výročí svého založení. Je výběrem nejlepších snímků studentů i čerstvých absolventů školy, mapujícím období let 1990 – 2020. 

Komorní Galerii Josefa Sudka najdete při cestě na Pražský Hrad v ulici Úvoz. Je to vlastně poslední byt, kde fotograf žil od roku 1959 až do své smrti v roce 1976. Výstava Božena Sudková/Josef Sudek – krajina dětství představuje fotografie sestry Boženy, protože ne všichni vědí, že se fotografkou vyučila a začala fotografovat daleko dříve, než bratr Josef.

Více o projektu V Praze jako doma ZDE

Rubriky
programy

TŘI DEKÁDY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

22.09.2020 v 17 hodin

Pohled na sochu Tomáše Masaryka na pozadí večerní Prahy, kolem níž procházejí lidé v rouškách
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy ke třicetiletému výročí založení Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Výstavou provede profesor Vladimír Birgus, který představí bývalé i současné studenty a pedagogy školy, a Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie UPM:

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

TŘI DEKÁDY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

01.09.2020 v 17 hodin

Pohled na sochu Tomáše Masaryka na pozadí večerní Prahy, kolem níž procházejí lidé v rouškách
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy ke třicetiletému výročí založení Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Výstavou provede profesor Vladimír Birgus, který představí bývalé i současné studenty a pedagogy školy.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

01.09.2020 v 17 hodin

Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy vzácné sbírky historických podmaleb na skle. Výstavou provede kurátorka Helena Brožková.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

UMĚNÍ RESTAUROVAT – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

08.09.2020 v 17 hodin

Exponáty ve velkém výstavním sále
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy, která je věnovaná způsobům restaurování a konzervace velkých tapiserií a liturgických textilií. Výstavou provede PhDr. Markéta Grill Janatová, kurátorka sbírky textilu, která vybrala ze sbírky UPM předměty do projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze- konzervace a prezentace, který v letech 2014—2017 muzeum uskutečnilo díky finančnímu příspěvku fondů EHP a Norska. 

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KONZERVOVÁNÍ HISTORICKÉHO TEXTILU – PŘEDNÁŠKA

15.09.2020 v 18 hodin

Přednáška naváže na výstavu Umění restaurovat, která představuje výsledky projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze- konzervace a prezentace, který v letech 2014—2017 muzeum uskutečnilo díky finančnímu příspěvku fondů EHP a Norska. Konzervační postupy uplatněné v rámci projektu uvedeme v kontextu zásahů na historickém textilu prováděných v minulosti. Na několika výjimečných sbírkových předmětech (např. tapiserie Svatba Zenobie s Odenatem, tzv. Broumovská kasule, dámské pozdně rokokové šaty) ukážeme konkrétní metody restaurování historického textilu, jak byly praktikovány od 60. let 20. století restaurátorkami muzea nebo externími dílnami. Srovnání rozdílných přístupů ukáže cestu ke konzervačním metodám, které jsou vedeny snahou zachovat v co největší míře autentickou podobu textilní památky.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE ČESKÝ KUBISMUS NA OBJEDNÁVKU

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na  prohlídku jedinečné expozice Český kubismus s průvodkyní. Cena za výklad v češtině 500 Kč.

Prohlídku je možné objednat také v angličtině nebo němčině. Cena 700 Kč.

Délka asi 90 minut.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

ZA SKLEM. RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

29.06.2020 ve 13 hodin

Účastnice dílny překresluje obrázek na sklo.

Výtvarná dílna pro děti od pěti let v doprovodu dospělého k výstavě V lesku zlata, v záři barev.Umění podmalby na skle ze sbírek UPM v Praze

lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

kapacita 15 míst

cena 60 Kč za osobu k platné vstupence do expozice, (děti do 15 let vstup do muzea zdarma), sraz u pokladny v hlavní budově

rezervace programu: havlova@upm.cz do 24.09. 2020

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

24.09.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

19.09.2020 v 10 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM PRO SENIORY

17.09.2020 v 15 hodin

V první části programu se účastníci s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů seznámí s historií budovy UPM prostřednictvím obrazové prezentace v přednáškovém sále a ve druhé části se budovou projdou. Budova je plně bezbariérová, uvnitř lze použít výtah.
Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 50 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM (ZRUŠENO)

12.09.2020 ve 15 hodin

Prohlídka interiérů historické budovy UPM postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů. Stavba, na jejímž vzniku mají zásluhy čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Účastníci nahlédnou i do prostor uzavřených veřejnosti: navštíví výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 90 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PLEJÁDY SKLA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

29.09.2020 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka dlouhodobé výstavy, která představuje nejkrásnější kusy autorského skla ze sbírky UPM. Výjimečně provádí kurátorka výstavy PhDr. Sylva Petrová. Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

BOŽENA SUDKOVÁ/JOSEF SUDEK: KRAJINA DĚTSTVÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

15.09.2020 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka nové výstavy v Galerii Josefa Sudka. V roce 2020 si připomínáme 30. výročí úmrtí nenápadné, ale důležité postavy v životě fotografa Josefa Sudka, jeho sestry Boženy. Z bohatého fondu jeho fotografií, který muzeum opatruje, vznikla výstava připomínající jeden z výchozích pramenů Sudkova díla, rodinné zázemí spojené s krajinou jeho dětství. Výstavou provede kurátor Jan Mlčoch.

Rezervace není potřeba.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Rubriky
pro školy

V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV. UMĚNÍ PODMALBY NA SKLE ZE SBÍREK UPM

pohled s aktivní zónou

Podmalby na skle jsou velmi specifickým druhem obrazů. Aktivní zóna ve výstavě nabízí odpovědi na otázku, jak podmalby vznikají, jaké nástroje a materiály se při jejich tvorbě používají,
a jak se podmalby mohou poškodit.

Na obrazovce se návštěvníci rovněž mohou seznámit s postupem restaurování nejvzácnější podmalby ze sbírky UPM v Praze.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou prom. hist. Helenou Brožkovou:
1. září 2020 v 17 hodin
výklad zdarma k platné vstupence do výstavy

Rubriky
pro školy

UMĚNÍ RESTAUROVAT. TAPISERIE A LITURGICKÉ TEXTILIE ZE SBÍREK UPM

25.06.–27.09.2020

Součástí výstavy jsou aktivní zóny, ve kterých si můžete složit velkoformátovou skládačku dvou tapiserií s antickými motivy, seznámit se dotykem s technikami tkaní a barvení
a odnést si domů pracovní listy Květomluva přibližující jeden z exponátů výstavy – vyšívaný paraván.

Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy : 
ve čtvrtek 3. září 2020 v 16.30 hodin, své místo si můžete rezervovat nejpozději v den konání do 15 hodin na emailu: havlova@upm.cz
výklad a vstup do výstavy zdarma

Pracovní listy ke stažení

pracovní list – Květomluva – CZ

pracovní list – Květomluva – AJ

pracovní sešit – Tkaní

pracovní sešit – Barvení

Rubriky
programy

JAN KOULA MUZEJNÍK – PŘEDNÁŠKA

08.09.2020 v 18 hodin

Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautorka stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula se společně s Antonínem Wiehlem zúčastnil i soutěže na návrh budovy dnešního Národního muzea. Jeho projekt sice neuspěl, ale do muzea nastoupil v roce 1892 jako kustod. Následně se stal prvním ředitelem sbírky historické archeologie a národopisu, vybudoval první expozici těchto oborů. Byl velmi aktivní i v samotné sbírkotvorné činnosti, spolupracoval s mnoha muzejními institucemi a muzejníky v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOULŮV ČESKÝ INTERIÉR PRO SVĚTOVOU VÝSTAVU V PAŘÍŽI 1900 – PŘEDNÁŠKA

25.08.2020 v 18 hodin

PhDr. Jan Mergl, PhD., kurátor výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautor stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Roku 1899 byli Jan Koula a Josef Fanta pověřeni přípravou Českého interiéru, reprezentativní expozice pražské Obchodní a žinostenské komory na Světové výstavě v Paříži 1900. Návrh a realizaci jídelny Českého interiéru lze považovat za vyústění Koulových snah nalézt stylový projev, v němž se propojují tradice umění české renesance s projevy lidové kultury. Převážná část Českého interiéru – nábytek, sklo a keramika – byla po skončení pařížské výstavy uložena do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

LIDOVÉ V ARCHITEKTUŘE JANA KOULY – PŘEDNÁŠKA

11.08.2020 v 18 hodin

Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautorka stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula bývá jako architekt často přehlížen. Je znám především jako představitel novorenesance v době, kdy architektuře již vládne zcela nový duch. Touha po původní české domácí architektuře jej však vedle české renesance přivedla též k domácím lidovým stavbám, které nejen zachycuje ve svých kresbách a akvarelech, ale i rekonstruuje na několika pražských výstavách. Jednotlivými prvky lidového stavitelství se také teoreticky zaobírá a využívá jich ve vlastní tvorbě.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

JAN KOULA A UMĚLECKÉ ŘEMESLO – PŘEDNÁŠKA

14.07.2020 v 18 hodin

PhDr. Jan Mergl, PhD., kurátor výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautor stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula (1855–1919) patřil k výrazným osobnostem české národní kultury konce 19. století. Byl mnohostranně činný – projektoval architekturu, působil jako pedagog na pražské technice, podílel se na přípravě výstav či spravoval sbírky Národního muzea.

Na předním místě Koulových zájmů stálo umělecké řemeslo. Stal se vynikajícím znalcem uměleckořemeslných památek, soustředěně se věnoval jejich dokumentaci a následně se jimi inspiroval ve vlastních návrzích rytého skla, malované keramiky či intarzovaného nábytku.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

HISTORICKÉ TECHNIKY TKANÍ – PŘEDNÁŠKA

18.08.2020 v 18 hodin

Přednáška Ing. Aleny Samohýlové, restaurátorky UPM, která se podílela na výběru tapiserií a textilií a způsobu jejich konzervace v projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ v letech 2015-2017, jehož výsledky představuje výstava Umění restaurovat.

Během přednášky představí Ing. Alena Samohýlová účastníkům ruční techniky tkaní v historickém kontextu.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

BARVENÍ TEXTILU PŘÍRODNÍMI BARVIVY – PŘEDNÁŠKA

04.08.2020 v 18 hodin

Restaurování

Přednáška Ing. Aleny Samohýlové, restaurátorky UPM, která se podílela na výběru tapiserií a textilií a způsobu jejich konzervace v projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ v letech 2015-2017, jehož výsledky představuje výstava Umění restaurovat.

Během přednášky seznámí Ing. Alena Samohýlová účastníky s historickými technikami barvení textilu přírodninami, které používali naši předci až do poloviny 19. století. Představí rostlinné i živočišné zdroje organických barviv a historické technologie a techniky barvení.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
whats on

ART OF RESTORATION. TAPESTRIES AND LITURGICAL TEXTILE

25.06.2020–27.09.2020

The stoning of St Paula and St Barnabas, Belgium, Audenarde c. 1600.

Exhibition curators: Mgr.Martina Lehmannová and PhDr. Markéta Grill Janatová
Exhibition design: Ing. Dušan Seidl
Exhibition graphics: Ateliér Colmo, Miroslav Roubíček
Partnership: University Museum of Bergen, Hana Lukešová

The Museum of Decorative Arts has in its keeping one of this country´s largest collections of textiles. While its key part is constituted by articles of clothing and fashion accessories, an equally relevant place in the collection is occupied by an array of items including fifty Renaissance and Baroque tapestries, and several hundred liturgical vestments and textiles the earliest of which date from Middle Age.

These two large groups of items were subjected to scrutiny with a view to selecting damaged textile articles fit for incorporation into the project Historical Tapestries and Textiles from the Collection of the Museum of Decorative Arts in Prague – Conservation and Preservation, which recevied funding from the EEA and Norway. The offer of partnership in the project was generously accepted by the University of Bergen, represented by Hana Lukešová, conservator of textiles at the University Museum of Bergen.

In the period from 2015–2017, funding extended under this project made possible the conservation of a total of nine historical tapestries, an embroidered screen, and eleven miscellaneous types of liturgical vestsments and textiles, which are now being made accessible to the general public at the present exhibition. Within foreseeable future some of these items will alsobecome part of the museum´s upcoming permanent exhibition.

The entire conservation process was carried out in workshops of independent art restorers. Thanks to the keen endeavours of the museum´s own team of textile restorers, and with the funding that hase made possible collaboration with private restoration workshops, the Museum of Decorative Arts has been able to meet its goals in taking the requisite care of its extensive and valuable collection.

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZ 150 | concession CZ 80 | family CZ 250

Rubriky
programy

BARVENÍ TEXTILU PŘÍRODNÍMI BARVIVY – DVOUDENNÍ DÍLNA

07.08.–08.08.2020

Restaurátorka textilu Ing. Alena Samohýlová

Dvoudenní textilní dílna je součástí programové nabídky k výstavě Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Nabízí účastníkům možnost se seznámit s historickými technikami barvení textilu přírodninami (vlny a hedvábí), které používali naši předkové až do poloviny 19. století.Teoretický úvod představí rostlinné a živočišné zdroje organických barviv a historické technologie a techniky barvení přírodninami. V praktické části si účastníci připraví barvicí lázně z několika rostlinných zdrojů pro základní barvy (červená, žlutá, modrá) a ukázku živočišného barviva. Současně se seznámí s technikou vázané batiky na hedvábí a osvojí si její základy. Domů si odnesou vzorník přírodních barviv (žlutá, červená, modrá, hnědá, zelená) a originální batikovanou hedvábnou šálu.

Termín:
pátek 7. 8. 2020 od 15 do 19 hodin (4 hodiny)
sobota 8. 8. 2020 od 9 do 18 hodin (8 hodin)
(přestávka na oběd 13 – 14 hodin, je možno využít nabídku muzejní restaurace)

Počet účastníků:
maximálně 10

Cena 2900 včetně materiálu, pomůcek a hedvábného polotovaru

Rezervace:
na email havlova@upm.cz do středy 5. 8. včetně potvrzení o uskutečněné platbě

Platební údaje:
číslo účtu 20001-16337011/0710
variabilní symbol 782
text pro příjemce jmeno_prijmeni_barveni

Před návštěvou dílny barvení doporučujeme účastníkům zúčastnit se se v úterý 4. 8. 2020 v 18 hodin přednášky Barvení textilu přírodními barvivy s Ing. Alenou Samohýlovou, která se koná v přednáškovém sále v přízemí, vstupné 50 Kč.

Lektorka:
Ing. Alena Samohýlová pracuje jako restaurátorka textilu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jejím celoživotním zájmem je přírodní textilní materiál, technologie a řemeslné rukodělné techniky jeho zpracování, textilní úpravy, především barvení, a degradace  textilních vláken. Je zkušenou lektorkou textilních kurzů.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

RUČNÍ TKANÍ – TEXTILNÍ DÍLNA

22.08.2020

Tkaní tapiserií v Moravské gobelínové manufaktuře

Jednodenní textilní dílna je součástí programové nabídky k výstavě Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Nabízí účastníkům možnost se seznámit s historickými technikami ručního tkaní a barevného vzorování tkaniny. Teoretický úvod představí ruční techniky tkaní v historickém kontextu. V praktické části si účastníci osvojí základy snování k ručnímu tkaní a základy vazebných technik. Následně si na kartonu utkají taštičku. Domů si odnesou vzorník technik tkaní na malém textilním výrobku a tkací podložku.

Termín:
sobota 22. 8. 2020 od 9 do 18 hodin (8 hodin)
(přestávka na oběd 13 – 14 hodin, je možno využít nabídku muzejní restaurace)

Počet účastníků:
maximálně 10

Cena:
1850 Kč zahrnuje i materiál a pomůcky

Rezervace:
na email havlova@upm.cz do středy 19. 8. včetně potvrzení o uskutečněné platbě

Platební údaje:
číslo účtu 20001-16337011/0710
variabilní symbol 782
text pro příjemce jmeno_prijmeni_tkani

Před návštěvou textilní dílny doporučujeme účastníkům se zúčastnit úterní přednášky Historické techniky tkaní s Ing. Alenou Samohýlovou 18. 08. 2020 v 18 hodin, která se koná v přednáškovém sále v přízemí, vstupné 50 Kč.

Lektorka:
Ing. Alena Samohýlová pracuje jako restaurátorka textilu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jejím celoživotním zájmem je přírodní textilní materiál, technologie a řemeslné rukodělné techniky jeho zpracování, textilní úpravy, především barvení, a degradace  textilních vláken. Je zkušenou lektorkou textilních kurzů.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

25.08.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Rezervace zde

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM PRO SENIORY

19.08.2020 v 15 hodin

 

V první části programu se účastníci s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů seznámí s historií budovy UPM prostřednictvím obrazové prezentace v přednáškovém sále a ve druhé části se budovou projdou. Budova je plně bezbariérová, uvnitř lze použít výtah.
Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 50 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM

15.08.2020 ve 15 hodin

Prohlídka interiérů historické budovy UPM postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů. Stavba, na jejímž vzniku mají zásluhy čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Účastníci nahlédnou i do prostor uzavřených veřejnosti: navštíví výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 90 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

ČESKÝ KUBISMUS – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

05.08.2020 v 17 hodin

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich díla doplňuje výběr kubistické malby autorů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály a plastiky Otto Gutfreunda. Vliv kubismu na architekturu přibližuje projekce současných i dobových snímků převážně pražských realizací a návrhů kubistických a rondokubistických staveb. Expozicí provází Mgr. Ing. Markéta Čejková, výklad zdarma k platné vstupence.


Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM PRO SENIORY

22.07.2020 v 15 hodin

 

V první části programu se účastníci s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů seznámí s historií budovy UPM prostřednictvím obrazové prezentace v přednáškovém sále a ve druhé části se budovou projdou. Budova je plně bezbariérová, uvnitř lze použít výtah.
Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 50 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

21.07.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Rezervace zde

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

ČESKÝ KUBISMUS – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

15.07.2020 v 17 hodin

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich díla doplňuje výběr kubistické malby autorů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály a plastiky Otto Gutfreunda. Vliv kubismu na architekturu přibližuje projekce současných i dobových snímků převážně pražských realizací a návrhů kubistických a rondokubistických staveb. Expozicí provází Mgr. Ing. Markéta Čejková, výklad zdarma k platné vstupence.


Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM

11.07.2020 ve 15 hodin

Prohlídka interiérů historické budovy UPM postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů. Stavba, na jejímž vzniku mají zásluhy čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Účastníci nahlédnou i do prostor uzavřených veřejnosti: navštíví výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 90 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PLEJÁDY SKLA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

07.07.2020 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka dlouhodobé výstavy, která představuje nejkrásnější kusy autorského skla ze sbírky UPM. Provádí lektorka Ing. Mgr. Markéta Čejková. Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
vystavujeme

UMĚNÍ RESTAUROVAT. TAPISERIE A LITURGICKÉ TEXTILIE ZE SBÍREK UPM

25.06.2020–04.10.2020

Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše Belgie, Audenarde kolem 1600.

Autorka výstavy: Mgr.Martina Lehmannová
Výběr exponátů: PhDr. Markéta Grill Janatová
Architektonické řešení: Ing. Dušan Seidl
Grafické řešení: Ateliér Colmo, Miroslav Roubíček
Partner projektu: Univerzitní muzeum v Bergenu, Hana Lukešová

Výstava představuje výsledky projektu konzervování historických textilií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Muzeum díky fondům EPH a Norska restaurovalo v letech 2015-2017 devět tapiserií, jedenáct liturgických textilií a jeden paraván. Poškozené textilní památky byly vybrány z kolekce padesáti renesančních a barokních tapiserií a několik stovek liturgických oděvů a textilií, které tvoří významnou část sbírky textilu muzea.

Partnerství v projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“, který získal finanční podporu fondů EHP a Norska, přijala Univerzita v Bergenu, zastoupená konzervátorkou textilu Univerzitního muzea paní Hanou Lukešovou.

Nejpozoruhodnějšími kusy restaurovanými ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze v rámci projektu jsou dvě tapiserie z cyklu Caesarových činů, které vznikly v bruselské dílně Jeroma Le Clerca kolem roku 1680 a byly restaurovány v Ateliérech tapisérií v Jindřichově Hradci. Vynikají malířskou kvalitou předlohy i jemností zpracování. Ikonografie vychází z Plutarchových Životopisů slavných Řeků a Římanů a Suetoniova Života Julia Ceasara.

Výjimečná je i kvalita tapiserie Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše utkaná v belgickém Audenarde kolem roku 1600. Vedle tapiserií s dalšími antickými a církevními motivy se podařilo restaurovat i dvě verdury z 18. století, z nichž vyniká fragment Verdury s papouškem. Restaurování těchto kusů bylo realizováno v dílnách Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí.

Z liturgického oděvu a textilu stojí za zmínku kasule s aplikací Ukřižovaného Krista z doby kolem 1600 nebo dalmatika s výšivkou ze 17. století. Jedinečná je barokní hedvábná výšivka paravánu s vyobrazením přírodního zátiší s množstvím rozmanitých druhů rostlin a živočichů

Z historie utváření sbírky textilu UPM

Současnou podobu sbírky historických tapiserií a liturgického textilu ovlivnily více než cílené akvizice politické události v zemi po roce 1945. Z celkového počtu padesáti tapiserií bylo pouze deset muzeem zakoupeno, jedna barokní tapiserie byla v roce 1952 do muzea darována Vojtěchem Mastným. Před rokem 1945 čítala sbírka čtyři tapiserie, z toho dvě byly zakoupeny z majetku malíře Hippolyta Soběslava Pinkase. Po druhé světové válce přešly do muzejní sbírky historické tapiserie konfiskované ze šlechtického majetku na základě tzv. Benešových dekretů. Několik tapiserií bylo později do muzea převedeno ze státních institucí. V roce 1975 vyšel katalog Tapiserie XVI.-XVIII. století v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, jehož autorkou byla kurátorka muzea a odbornice na historické tapiserie Jarmila Blažková, která sbírku odborně zpracovala.

Obdobně byla utvářena kolekce liturgického oděvu a textilu. Na počátku existence muzea bylo po vzoru zahraničních institucí zakoupeno množství fragmentů historických tkanin, které byly mnohdy odstřižkem z liturgického oděvu. Obvykle se jednalo o části kasule, jejichž typická střihová podoba zůstala na fragmentu zachována. První celistvé liturgické roucho získalo muzeum v roce 1886, tedy rok po založení instituce. Většina parament byla muzeem zakoupena od obchodníků, na aukcích nebo přímo od sběratelů. Největší nárůst přírůstků se projevil v 50. letech, kdy byly do sbírky muzea převedeny liturgické textilie z některých zestátněných a komunisty vyklizených klášterů. Od 90. let 20. století byly příslušné liturgické textilie v rámci církevních restitucí navraceny svým původním majitelům, z nichž někteří ponechali předměty v muzeu jako dlouhodobé zápůjčky. Sbírce liturgického textilu se intenzivně věnovala kurátorka Milena Zeminová, mimo jiné v katalogu Barokní textilie z roku 1974.

Více o restaurování a konzervování textilu ze sbírky UPM ZDE

Film o projektu Umění restaurovat ZDE

Doprovodný program k výstavě:

Barvení textilu přírodními barvivy – přednáška Ing. Aleny Samohýlové
04.08.2020 v 18 hodin hlavní budova UPM

Barvení textilu přírodními barvami – dvoudenní dílna
07.08.2020 od 15 do 19 hodin
08.08.2020 od 9 do 18 hodin
hlavní budova UPM

Historické techniky tkaní
18.08.2020 v 18 hodin hlavní budova UPM

Ruční tkaní – jednodenní textilní dílna
22.08.2020 hlavní budova UPM

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

(platí pro jednorázový vstup do celé historické budovy, expozice Český kubismus v Domě u Černé Matky Boží a Galerie Josefa Sudka do 31. 8. 2020)

Rubriky
články

Restaurování a konzervování textilu ze sbírky UPM

Restaurování

Speciální obor restaurování textilu se v domácím prostředí rozvíjel od 50. let 20. století, restaurátoři pracovali na zakázkách samostatně pod záštitou Českého fondu výtvarných umělců (ČFVU) nebo byli organizováni v Ústředí uměleckých řemesel, které sdružovalo také dílny na restaurování tapiserií. Stranou nezůstaly státní instituce, které zakládaly své vlastní restaurátorské pracovny. Množství tapiserií ze sbírky muzea bylo ošetřeno v Restaurátorské gobelínové dílně Národní galerie, první z nich v roce 1953.

Většina muzejních tapiserií byla restaurována klasickou metodou dotkávání poškozených míst, ačkoliv vedení dílny prosazovalo využívání metody lepení a podlepování. Poslední restaurování tapiserie ze sbírky UPM, předcházející projektu financovaného z Fondů EHP a Norska, proběhlo v roce 1991 v soukromé dílně. V projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ byly tapiserie ošetřeny za využití metody šité skeletáže. Poškozená místa jsou zajištěna technikou šití na podkladové plátno (skelet), tím je původní část snadno identifikovatelná od nově doplněné, zejména z rubové strany. Tato metoda je reverzibilní.

Práce probíhaly ve dvou domácích restaurátorských dílnách s mnohaletou tradicí, v Ateliérech tapiserií s.r.o. v Jindřichově HradciMoravské gobelínové manufaktuře spol. s r.o. ve Valašském Meziříčí. Využívání metody šití při opravách tapiserií prosazuje v Čechách Kateřina Cichrová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích na základě průzkumu současných mezinárodních trendů.

Uměleckoprůmyslové museum zřídilo místa pro restaurátorky textilu na počátku 60. let. První závažnou činností bylo restaurování rokokových dámských šatů, které prováděla Blanka Klosová v roce 1961, náročná práce jí zabrala 105 hodin. Vedle restaurátorky textilu Klosové působila v muzeu Miluše Blažková, později Zdenka Kuželová. Současně muzeum využívalo možnost spolupráce s externími restaurátorkami textilu, kterým zadávalo časově náročnější práce. Tímto způsobem byla restaurována nejvzácnější středověká liturgická památka ve sbírce, tzv. Broumovská kasule, na které v letech 1971 a 1979 pracovala ve dvou etapách Blanka Klosová, po odchodu z muzea pracující prostřednictvím ČFVU (více informací k radikálnímu způsobu restaurování Broumovské kasule v časopisu Textil v muzeu 2011).

Externě byla do roku 1989 zadána řada prací na sbírkovém liturgickém textilu, světských oděvech a oděvních doplňcích, bytových textiliích, krajkách či vějířích. Také po roce 1989 muzeum spolupracovalo s externími restaurátorkami. V současné době muzeum usiluje o získávání dotací MK ČR z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO). Díky prostředkům ISO byla v roce 2012 v dílně Vendulky Otavské konzervována kasule podle návrhu Josefa Šímy staršího.

Muzeum poskytuje materiál ze sbírek studentům restaurátorských oborů odborných škol, VOŠ textilních řemeselSPŠ grafické. Studenti pracují pod vedením restaurátorek muzea. Názor na způsob práce s historickým materiálem se od počátku oboru v 50. letech 20. století do současnosti proměňoval. Dříve nebylo výjimkou doplňovat chybějící materiál totožnou technikou nebo jinak zasahovat do autentické podoby památky. Pro projekt podpořený z Fondů EHP a Norska byla zvolena konzervační metoda šití k podpůrnému skeletu s co nejmenšími zásahy do zachované textilie. Práce prováděla Eva Achremenková, Radka Kalabisová, Barbora Korbelová, Vladimíra Lipská a Alena Prajzlerová. Dozor nad prováděním prací měla za UPM Jitka Kottová a Alena Samohýlová.

V době realizace projektu muzeum stavělo nový depozitář, dokončený v roce 2016. Jeho stavba významně přispěla ke zkvalitnění uložení historického textilu ve smyslu preventivní konzervace. Veškerý historický oděv je nyní uložen v rozměrných zásuvkách nebo krabicích ve vodorovné poloze a není zatěžován umístěním na ramínkách. V roce 2020 pracují v muzeu čtyři textilní restaurátorky, Markéta Bučková, Alena Samohýlová, Daniela Schalldach a Michaela Závadská, z toho dvě pouze na částečný úvazek.

Rubriky
články

Hippolyt Soběslav Pinkas

7. října 1827 Praha – 30. prosince 1901 Praha

Soběslav Hippolyt Pinkas se narodil 7. října 1827 v Praze na Kampě jako nejstarší ze čtyř dětí advokáta a politika Adolfa Pinkase (1800–1865) a jeho manželky Karolíny, rozené von Schauroth (1804–1885). Po babičce z otcovy strany měl francouzské předky.

Po studiích na gymnáziu začal studovat na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze práva. V době studií si ke jménu Hippolyt přidal české Soběslav. Od roku 1849 studoval malířství na pražské malířské akademii v ateliéru Christiana Rubena, odkud po dvou letech na radu Josefa Mánesa odejel studovat na Akademii do Mnichova. Později odjel studovat do Francie. V Paříži se 13. října 1859 oženil s Francouzkou Adrienou Denoncinovou, s níž se na deset let usadil ve Vaux de Cernay, kde se jim narodily děti Ladislav (* 1863) a Georgina (* 1867)[3].

V roce 1865 se na čas vrátil do Čech, neboť zemřel jeho otec. Natrvalo se do Čech vrátil i s rodinou roku 1869. Na Vyšší dívčí škole přijal ve školním roce 1869–1870 místo profesora kreslení, kterým zůstal 25 let. Kolem roku 1885 si nechal postavit chalupu v Sázavě. V této chalupě se 19. června 1905 narodil jeho vnuk Jiří Voskovec.

Rubriky
články

Vojtěch Masný

18. března 1874 Praha – 25. ledna 1954 Praha

Pocházel z poměrně zámožné průmyslnické rodiny, která během 19. století  vybudovala textilní továrnu v Lomnici nad Popelkou a angažovala se rovněž při vytvoření a správě první české banky – Živnostenské banky. Jeho životní dráha však podnikatelská spíše není.

Práva vystudoval na Karlově univerzitě a dále si prohluboval znalosti i na renomovaných francouzských školách Sorbonna a École des Chartes. Po soudní a bankovní praxi vstoupil do služeb Zemského výboru království Českého. V roce 1899 se oženil. Za ženu si vzal Zdenku Kodlovou.

Po vzniku Československé republiky dal veškeré své schopnosti do služeb československé diplomacie a sloužil jí až do jejího pádu. Během druhé světové války působil v dozorčí radě Živnobanky. Po 2. světové válce byl krátce vězněn, avšak zproštěn obvinění. Po komunistickém převratu byl hospodářsky decimován a v polovině 50. let zemřel. Rodinná hrobka s reliéfem Františka Rouse je na Olšanských hřbitovech.

Rubriky
vystavujeme

TŘI DEKÁDY. INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE 1990–2020

20.06.2020 – 27.09.2020

Kurátoři: Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Michał Szalast (ITF) a Jan Mlčoch (UPM)
Architekt: Dušan Seidl
Grafický design: Vladimír Vimr

Výstavu s názvem Tři dekády připravil Institut tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě k 30. výročí svého založení a je výběrem nejlepších snímků studentů i čerstvých absolventů školy, mapujícím období let 1990 – 2020. Část expozice stihli v Institutu tvůrčí fotografie (ITF) připravit aktuálně a zařadit i fotografie, které vznikly během koronavirové pandemie. 

Vystavená fotografická díla zachycují rozmanité osobní výpovědi autorů, kde hlavní roli nehraje styl nebo téma, ale hlavně osobitost a kvalita fotografií. „Vybírali jsme ty nejlepší práce především současných studentů a absolventů, z nichž mnozí sbírají významná ocenění i v zahraničí,“ říká Vladimír Birgus, dlouholetý vedoucí Institutu tvůrčí fotografie (ITF) v Opavě, který je sám uznávaným fotografem a propagátorem české fotografie po celém světě.

Na výstavě se objeví například cyklus Resonance Krystyny Dul, sugestivní barevné portréty Hany Connor a Filipa Jandourka, zachycující bangladéšské venkovany, hledajících práci v přelidněné metropoli Dháce či portréty lidi nejrůznějších společenských vrstev, profesí a životních stylů z polských vesnic od Jacentyho Dedka. Soubor aranžovaných skupinových portrétů Náplavy od Marka Matuštíka zachycuje život rodin, které se přestěhovaly z Prahy na venkov do domů se zahradami a bazény. Inscenovanou fotografii pak reprezentuje třeba Jan Pecháček: ve svém cyklu Pakul vytvořil reminiscence dob, kdy v pražském Paláci kultury probíhaly monstrózní komunistické sjezdy.

Část expozice je velmi aktuální a představuje různé soubory, které vznikly během současné koronavirové pandemie. Peter Korček zachycuje v cyklu Tiché město přízračně vylidněné ulice, nákupní centra a nábřeží Bratislavy. Ivo Žídek a Jan Langer v souboru Životy pod rouškou zkombinovali portréty lidí s rouškami s texty ukazujících jejich zážitky ze smutné doby. A Roman Vondrouš ve svých nápaditě komponovaných fotografiích ze současného života v Praze skvěle uplatnil sugestivní hry světel, stínů a barev.

Expozici Tři dekády s podtitulem Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2020 doprovází česko-anglický katalog. Součástí expozice jsou také makety autorských knih studentů, příklady teoretických prací a v neposlední řadě i knihy a katalogy, které Institut tvůrčí fotografie vydal nebo na jejichž vydání se podílel. Je mezi nimi i publikace Mariusze Foreckého Mechanismus, která byla oceněna jako nejlepší loňská fotografická publikace roku.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Otevírací doba
úterý až neděle 10–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 80 Kč snížené 40 Kč

Rubriky
vystavujeme

JAN KOULA – NOVORENESANČNÍK A VLASTIMIL

17.06.2020 – 04.10.2020

Skleněná bonboniéra se zlatým víčkem z roku 1900

Architekt Jan Koula patří sice k polozapomenutým, přesto ale významným a vlivným osobnostem českého umění a kulturně společenského dění závěru 19. století. Byl mnohostranně aktivní – projektoval architekturu, dlouhodobě působil jako pedagog na pražské technice, spolupodílel se na přípravě četných výstav či spravoval a organizoval sbírky Národního muzea. Zásadní, dosud jen okrajově vnímanou a nedoceněnou oblastí Koulovy činnosti je návrhářská tvorba pro nejrůznější uměleckořemeslné obory.

Základ postojů a východiska uměleckých a odborných snah Jana Kouly vytvářel již od osmdesátých let jeho úzký vztah k české historii a kulturnímu prostředí. Stal se vynikajícím a uznávaným znalcem uměleckořemeslných památek, současně byl nadšeným obdivovatelem a zasvěceným dokumentátorem lidového umění. Zaujetí jedinečnými pracemi rudolfínské doby či habánskou keramikou, stejně jako podrobné seznámení s tvorbou českých a moravských vyšívaček poté silně ovlivňovalo Koulovy vlastní návrhy v různých oborech užitého umění, rytého skla, malované keramiky či intarzovaného nábytku.

Výstava ve foyer Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje Jana Koulu jako jedinečného představitele české, národně orientované uměleckořemeslné tvorby. Jako návrháře osobitě reagujícího na podněty novorenesačního stylu, ale i jako autora neodmyslitelně svázaného s výtvarnými projevy lidového prostředí doby doznívajícího 19. století.

Doprovodný program k výstavě:

Jan Koula a umělecké řemeslo – přednáška a komentovaná prohlídka PhDr. Jana Mergla, PhD.
14.07.2020 v 18 hodin

Lidové v architektuře Jana Kouly – přednáška a komentovaná prohlídka Mgr. Lenky Merglové Pánkové
11.08.2020 v 18 hodin

Koulův Český interiér pro Světovou výstavu v Paříži 1900 – přednáška a komentovaná prohlídka PhDr. Jana Mergla, PhD.
25.08.2020 v 18 hodin

Jan Koula muzejník – přednáška a komentovaná prohlídka Mgr. Lenky Merglové Pánkové
08.09.2020 v 18 hodin

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
zdarma

Rubriky
články

Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

Z Institutu tvůrčí fotografie se během třiceti let pod Birgusovým vedením stala největší česká fotografická katedra s komplexním programem a inspirativními pedagogy, k jakým patří třeba Jindřich Štreit, Pavel Mára, Václav Podestát, Dita Pepe, Josef Moucha, Jiří Siostrzonek, Štěpánka Stein, Tomáš Pospěch nebo Rafał Milach. Studenty z celého světa sem láká výtečné renomé školy, která dnes poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské studium a má i akreditace na habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem. Téměř polovina zájemců o studium pochází ze zahraničí, především z nedalekého Polska a Slovenska, ale také třeba z Japonska, Velké Británie anebo z Lucemburska.

To potvrzují četná významná zahraniční ocenění, která někteří z absolventů za svou tvorbu posbírali. Patří k nim například vítězství na World Press Photo, Leica Oskar Barnack Award, Hasselblad Masters, Grand Prix New York Photography Festival a v dalších prestižních soutěžích. Institut také často pořádá výstavy svých studentů na mezinárodních fotografických festivalech a ve významných muzeích a galeriích.

Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

Rubriky
programy

JARNÍ KONCERT VELKÉ DÍKY

18.06.2020 v 17 hodin

Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Pražská konzervatoř společně zvou 18. 6. v 17 hodin na jarní koncert profesorů PK nazvaný Velké díky. Koncert je poděkováním za práci a trpělivost všem, kteří přestáli divnou dobu jara 2020 a mají chuť do další práce. Koncertem provede Jan Potměšil, který je také pedagogem Pražské konzervatoře, vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční uvnitř muzea.

Program:

Bedřich Smetana: Z domoviny (Jiří Vodička – housle, Petr Čech – klavír)
Adam Skoumal: Kráska a zvíře (Kristina Fialová Nouzovská – viola, Petr Nouzovský – violoncello)
Eduard Douša: Sonatina (Kristina Fialová Nouzovská – viola, Ladislav Horák – akordeon)
Thomaso Albinoni: Koncert č. 2 (Jaroslav Halíř – trubka, Petr Čech – klavír)
Astor Piazzolla: Vivat tango (Petr Nouzovský – violoncello, Ladislav Horák – akordeon)

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

OBRAZY KONCŮ DĚJIN – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

21.06.2020 v 16 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Pavlem Vančátem poslední den otevření výstavy.
Výklad je zdarma k platné vstupence. Vstupné je navíc mimořádně výhodné!

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1