Co vypráví exponát – pro 6. – 9. ročník ZŠ, gymnázia, SŠ a ZUŠ

učivo
pojmy: sběratel, donátor, sběratelství a sbírka v muzejním prostředí
osobnost sběratele Vojtěcha Lanny a jeho sbírka historického skla
rozvíjení smyslové citlivosti ve vztahu k tvaru, dekoru a vlastnostem historického skla
samostatná tvůrčí činnost, kresebná interpretace Ezopových bajek jako návrh na dekor skleněné nádoby

výstupy (žák)
dovede objasnit pojmy sběratel, sbírka v muzejním prostředí
rozlišuje tvary, dekory a vlastnosti historického skla s ohledem na období jejich vzniku
navrhuje dekor skleněné nádoby na téma Ezopových bajek

RVP ZV očekávané výstupy

  • vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků
  • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 90 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sál v 1. patře
výstava Sběratel – Lannova sbírka skla
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)