Rubriky
články

Program pro 6 – 9. ročník základní školy, gymnázia, ZUŠ

učivo
pojmy: tiskový bod, linie, plocha a tvar
technologie tisku chromolitografie, litografie, tiskařské kameny
technologie míchání barev

výstupy
uvědomuje si dopad technologie chromolitografie v historických proměnách vizuální kultury 2. pol. 19. st.
popisuje využití rozdílných chromolitografických tisků
rozdílné stopy tiskového bodu si ověřuje tvůrčí činností

RVP očekávaný výstup ZŠ II. stupeň, obor: výtvarná výchova
porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný
samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce
pracuje s vizuálními znaky a symboly, využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu, abstrahování; rozlišuje a propojuje obsah a formu, vědomě uplatňuje výrazové a kompoziční vztahy a osobitě je aplikuje

cílová skupina druhý stupeň ZŠ, 6. – 9. ročník základní školy, víceletá gymnázia, ZUŠ
délka programu 90/120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)