Méně je více – pro 1. – 5. ročník ZŠ, ZUŠ

učivo
pojmy: veřejný prostor, text, barva a obraz ve vztahu k plakátu a reklamě
plakát jako svébytné komunikační médium
samostatná tvůrčí činnost, návrh plakátu

výstupy (žák)
rozlišuje obraz a plakát a jejich primární funkce
pojmenovává vizuálně obrazné prvky, kterými plakát komunikuje (barva, obraz, text, měřítko…)
chápe veřejný prostor jako místo pro komunikaci mezi plakátem a jeho příjemcem
kombinuje vizuální obrazné prostředky při své vlastní tvůrčí práci, vytváří návrh, kompozici na reklamní plakát

očekávané výstupy RVP ZV

  • rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
  • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
  • při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sály v 6. NP
výstava Řeč plakátu 1890 – 1938
autorka programu a lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

žáci při tvorbě ve výstavě
tvorba při edukačním programu
žáci při edukačním programu