Rubriky
vydáváme

SVOBODNÝ PÁN VOJTĚCH LANNA

Vojtěch Baron Lanna: Collector, Patron and Entrepreneur

Vojtěch svobodný pán Lanna (1836 České Budějovice – 1909 Merano), průmyslník, podnikatel ve stavebnictví, sběratel a významný mecenáš, patří k nejvýraznějším osobnostem 19. století. Pokračoval v díle svého otce – budoval železniční síť v Čechách a prováděl regulaci řek, zejména Vltavy. Byl veřejně činný jako člen panské sněmovny, člen Obchodní a živnostenské komory v Praze a řady dalších společností a jako mecenáš umění. Působil v mnoha tuzemských i zahraničních kulturních institucích. V jeho osobě se příkladným způsobem konfrontuje zaujetí uměním spolu s dobovým gründerstvím a zálibou v okázalém budování: ať už vlastní vily v Bubenči, nebo unikátní sbírky umění a uměleckého řemesla. Její významná část je dnes v majetku UPM, kde tvoří kmenovou část muzejních fondů. Autoři publikace se pokusili rekonstruovat historii počátků a vytváření jednotlivých kolekcí a podařilo se jim podat zatím nejúplnější doklad Lannova promyšleného sběratelství.

Publikaci vydalo UPM v Praze v roce 1996 ke stejnojmenné výstavě.

texty: Filip Wittlich a kol. kurátorů UPM
vydání: české s anglickým resumé
formát: 28,3 x 21,3 cm, měkká vazba
počet stran: 248
reprodukcí: 150
ISBN: 80—7101-034—0
cena: 108 Kč

Rubriky
vydáváme

SCANDINAVIAN DESIGN BEYOND THE MYTH

Fifty Years of Design from the Nordic Countries

Skandinávský design vždy byl a stále je velkým zdrojem inspirace. Je spojován s jednoduchostí, moderní elegancí a čistou, vytříbenou formou. Ale co je pravda a co pouhý mýtus? Touto otázkou se zabývají autoři publikaci vydané k výstavě, která během let 2003–2006 putovala po jedenácti zemích a představila se i na Milan International Furniture Fair 2004. Kniha dokumentuje rozmanitost designu, který vytvářel a posiloval image skandinávského designu od padesátých let 20. století až do současnosti. Zastoupeny jsou všechny severské země: Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko a Island. Autory inspiroval Italo Calvino a jeho Šest poznámek pro příští tisíciletí: lehkost, rychlost, přesnost, viditelnost, násobnost a konzistence. Zachycují design v širším kontextu – ve světě, kde jsme nyní mobilnější, komunikativnější a inspirují nás jiné kultury. Za posledních patnáct let se skandinávský design na mezinárodním poli přesunul také do nových oblastí včetně hudby, videa a módy.

editoři: Widar Halén, Kerstin Wickman
vydavatel: Arvinius Förlag/Form Förlag, Stockholm 2003
vydání: anglické
formát: 28,5 x 22 cm, pevná vazba
počet stran: 226
reprodukcí: 229
ISBN 91—974413-5-X
cena: 480 Kč

Rubriky
vydáváme

DANIEL A IGNÁC PREISSLEROVÉ. BAROKNÍ MALÍŘI SKLA A PORCELÁNU

Autorem významného souboru předmětů se specifickou malbou na skle a porcelánu bývá většinou označován pouze Ignác Preissler (1676–1741), nejnověji také jeho otec Daniel (1636–1733). Oba umělci byli činní ve východočeském Kunštátu. Publikace se soupisovým katalogem předmětů z muzejních i soukromých sbírek v České republice, včetně reprodukcí významných děl ze zahraničních sbírek, představuje sledované, často také rozporuplně interpretované dílo poprvé v celé jeho šíři.

Publikaci vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ke stejnojmenné výstavě, konané v UPM ve dnech 23. dubna – 14. června 2009.

autor koncepce, editor: Helena Brožková
texty: Helena Brožková, Jaroslav Šůla, Eva Rydlová
vydání: české s anglickým a německým resumé
grafický design: Lucie Vlachová, Johan Vlach, MiniMax studio
počet stran: 236
počet reprodukcí: 212
formát: 25,5 x 21 cm, měkká vazba
ISBN: 978—80-7101—071-5
cena v UPM: 280 Kč

Rubriky
books

SCANDINAVIAN DESIGN BEYOND THE MYTH

Fifty Years of Design from the Nordic Countries

A major and lasting source of inspiration, Scandinavian design is associated with simplicity, modern elegance and pure, refined form. Yet what is the truth and what a mere myth? This is a question discussed by the authors of this book published to accompany a travelling exhibition which, in the years 2003–2006, was shown in eleven countries and in 2004 was staged at the Milan International Furniture Fair. The publication documents the variability of design that has been moulding and enhancing the image of Scandinavian design from the 1950s to the present day. All Nordic countries are represented in the volume: Denmark, Sweden, Norway, Finland and Island. The authors were inspired by Italo Calvino and his Six Memos for the Next Millennium: lightness, quickness, exactitude, visibility, multiplicity and consistency. They explore design in a broader context: in a world with greater mobility and communication, and inspiration from other cultures. In the international arena of the past fifteen years, Scandinavian design has also embraced new media, including music, video art and fashion.

publisher: Arvinius Forlag, 2003
editors: Widar Halén, Kerstin Wickman
edition: English
graphic design: Gabor Palotai
format: 28,8 x 22,7 cm, hard cover
pages: 232
reproductions: 172
ISBN: 91—974413-5-X
price: 480 CZK

Rubriky
vydáváme

IL LIBERTY I LA RIVOLUZIONE EUROPEA DELLE ARTI

Výpravný katalog v italštině připravilo UPM k výstavě v Terstu (Scuerie e Museo storico del Castello di Mramare) v roce 2017, kterou italskému publiku představilo secesní umění ze svých sbírek. Repríza úspěšné expozice Secese/Vitální umění 1900, již hostil v letech 2013–2015 Obecní dům v Praze, se zaměřila na klíčové české autory, například Alfonse Muchu, Jana Preislera, Jana Kotěru či Josefa Gočára. Díla reprezentující českou uměleckou a řemeslnou produkci zahrnovala plakát, grafiku, nábytek, šperk, sklo či keramiku. Při výběru autoři také brali v úvahu historické souvislosti Terstu a Čech v době před první světovou válkou.

autoři koncepce, editoři: Lucie Vlčková, Radim Vondráček
texty: Luciano Celli, Iva Knobloch, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich et al.
vydavatel: Marsilio ed.
vydání: italské
formát: 24,5 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 240, reprodukcí: 228
ISBN 978—88-317—2785-3
cena (v UPM): 780 Kč

Rubriky
books

IMAGE TO PRINT. PETER KNEBÜHLER AND ARTISTS OF HIS STUDIO

Petr Kneubühler a umělci jeho dílny

The catalogue introduces works from the studio of the famous Swiss printer Peter Kneubühler (1944–1999), who was not only a true magician in a great many printing techniques, but above all the friend and business partner of such noted artists as Markus Raetz, Eric Fischl, Luc Tuymans, Mario Merz and Jan Jedlička. A section of the book is devoted to Czech scholarship holders – Petr Písařík, Milena Dopitová, Irena Jůzová, Markéta Vaňková, Krištof Kinter and Vladimír Skrepl, who were privileged to work in Peter Kneubühler’s studio. The texts are complemented by a glossary of basic printing methods.

publisher: Nakl. Arbor vitae, 2003
editor: Jan Jedlička
texts: Rainer Michael Mason, Jan Jedlička, Jana and Jiří Ševčík, Ivona Raimanová
edition: Czech-English
format: 16.5 x 21 cm
pages: 96,
images: 51
ISBN 80—86300-42—0, 978—80-86300—42-9
price (at the Museum): 80 CZK

Rubriky
vydáváme

IMAGE TO PRINT. PETER KNEBÜHLER A UMĚLCI JEHO DÍLNY

Petr Kneubühler and Artists of His Studio

Katalog přináší práce dílny slavného švýcarského tiskaře Petera Kneubühlera (1944–1999), jenž nebyl jen kouzelníkem mnoha grafických technik, ale zejména přítelem a partnerem tak slavných výtvarníků jako byly Markus Raetz, Eric Fischl, Luc Tuymans, Mario Merz nebo Jan Jedlička. Část publikace je věnována českým stipendistům Švýcarsko-českého kulturního fondu – Petru Písaříkovi, Mileně Dopitové, Ireně Jůzové, Markétě Vaňkové, Krištofu Kinterovi a Vladimíru Skreplovi, kteří měli tu čest v dílně Petera Kneubühlera pracovat. Texty doplňuje slovník základních grafických technik.

vydavatel: Nakl. Arbor vitae, 2003
editor: Jan Jedlička
texty: Rainer Michael Mason, Jan Jedlička, Jana a Jiří Ševčíkovi, Ivona Raimanová
vydání: česko-anglické
formát: 16,5 x 21 cm
počet stran: 96, ilustrací a příloh: 51
ISBN 80—86300-42—0, 978—80-86300—42-9
cena v UPM: 80 Kč

Rubriky
vydáváme

HODINY A HODINKY ZE SBÍREK UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE

Sbírka hodin a hodinek pražského UPM je jednou z největších a druhově i výtvarně nejbohatších na území České republiky. Na rozdíl od Národního technického muzea, které je zaměřeno na mechanickou podstatu hodin, soustřeďuje se UPM především na hodiny umělecky tvarované a zdobené. Publikace seznamuje s historií a vývojem hodin a dokumentuje soubor hodin slunečních, pozoruhodnou sbírku hodin interiérových i sbírku hodinek. Interiérové kolečkové hodiny patřily od svého vzniku k vzácnostem a jejich vnějšímu vzhledu byla proto věnována mimořádná péče. Stejně jako v jiných druzích uměleckého řemesla se v nich obráží měnící se slohový názor, který se projevoval v různých obdobích specifickým postavením hodin ve výzdobě interiérů. Na vytváření hodinových schránek se podíleli významní umělci, architekti, sochaři a malíři. Hodinky jsou pak projevem nápaditosti a výtvarné schopnosti zlatníků, klenotníků, rytců, cizelérů a emailérů.

Reedice publikace vydaná k otevření sálu „Stroje času“ stálé expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze v prosinci 2005.

text: Libuše Urešová
vydání: česko-anglické
překlad: Linda Paukertová, Jan Kroupa, Susan Gockeler
foto: Gabriel Urbánek, Ondřej Kocourek
grafická úprava: Lucie Vlachová, Johan Vlach, MiniMaxstudio
počet stran: 120
barevné reprodukce: 103
vazba: brožovaná, 21 x 23 cm
ISBN: 80—7101-045—6
cena v UPM: 140 Kč

Rubriky
vydáváme

PROMĚNY VLÁKNA. OSOBNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ KRAJKY

Od konce 50. let se začalo radikálně měnit i pojetí krajky. Ta zcela opustila tradiční funkci a stala se trojrozměrným monumentálním dílem. Stejně jako ve světě u nás dochází k přibližování textilního umění umění volnému. Nový umělecky svobodný pohled na krajku, spojený s dokonalou znalostí klasických technik, podnítil bohatou tvorbu tří generací výtvarnic. Jejich přínos ke světovému vývoji byl mnohokrát potvrzen udělením ocenění na mezinárodních výstavách, počínaje Světovou výstavou v Bruselu 1958, v Montrealu 1967 až po řadu uznání na Mezinárodních bienále krajky v Bruselu. Dnešní tvůrci krajky hledají svoji cestu v nových podmínkách jen obtížně.

Katalog vydalo UPM ke stejnojmenné výstavě (UPM, červenec – srpen 2004).

text: Konstantina Hlaváčková
vydání: česko-anglické
překlad: Pavla Niklová, Don Nixon
foto: Gabriel Urbánek, Jaroslav Jeřábek a další
grafická úprava: Ondřej Zámiš
počet stran: 36
barevné reprodukce: 26
vazba: kroužková s pevnými deskami, 23 x 20,5 cm
ISBN: 80—7101-073—1
cena: 99 Kč

Rubriky
vydáváme

VOJTĚCH PREISSIG. PRO REPUBLIKU!

Publikace mapuje část tvorby jednoho z nejvýraznějších českých umělců první poloviny 20. století, Vojtěcha Preissiga, zaměřenou na umělcovo angažmá pro vlast na poli grafického designu. V období prvního i druhého odboje vytvořil řadu plakátů, brožur, letáků, grafických listů, návrhů i štočků. Jádro kolekce tvoří náborové legionářské plakáty, které jsou pro svou uměleckou úroveň, působivost a kultivovaný výraz výjimečné i ve světovém kontextu. Ve svém působišti na Wentworth Institute v Bostonu Preissig zhotovil plakáty pro americkou armádu a další tiskoviny. Mezi ukázky jeho angažované tvorby patří také návrhy na československou vlajku.

Publikaci vydala Pražská edice ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze k výstavě konané v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 12. září – 28. října 2008.

autor koncepce, editor: Lucie Vlčková
texty: Aleš Brožek, Jaroslav Čvančara, Petr Koura, Ilona Krbcová, Lucie Vlčková
grafický design: Štěpán Malovec, Martin Odehnal
vydání: české s anglickým resumé
rozsah: 158 stran
formát: 210 x 210 cm, vazba brožovaná
reprodukce: 92
ISBN: 80—86239-160—0
prodejní cena v UPM: 280 Kč

Rubriky
vydáváme

ABOT ARTIST´S BOOK ON TOUR

Artist Competition and Mobile Museum

Autorská kniha jako svébytné médium je setrvalou součástí umělecké scény od druhé poloviny 20. století. Intenzivní zájem jí byl věnován především v 60. a 70. letech minulého století, kdy se uplatňovala napříč aktuálními uměleckými formami a přístupy — v umění objektu, vizuální poezii, konceptuálním a akčním umění. Tak nabývala nejrůznějších podob a funkcí, od samostatného objektu po součást akcí či jako jejich dokument. Záměrem projektu Artists’ Book on Tour bylo nejen přiblížit tento specifický žánr širokému publiku, ale především sledovat jeho aktuální stav a případné proměny v éře digitálních médií. Katalog nabízí padesát děl, vybraných a oceněných mezinárodní porotou ve stejnojmenné soutěži, uspořádané vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) ve spolupráci s UPM v Praze a Mezinárodním centrem grafického umění v Lublani. V soutěži otevřené pro autory evropských zemí a jejich práce z posledních dvou let bylo hodnoceno 925 děl z pětatřiceti evropských zemí.

editor: Kathrin Pokorny-Nagel
texty: Jianping He, Martina Kandeler-Fritsch, Helena Koenigsmarková (UPM), Kathrin Pokorny-Nagel, Florian Pumhösl, Nevenka Šivavec (MGLC), Christoph Thun-Hohenstein (MAK), Lawrence Weiter, Maria White
vydavatel: Verlag de Buchhandlung Walther König, Köln, 2011
vydání: anglické
počet stran: 80
reprodukcí: 56
formát: 26 x 21 cm, měkká vazba
ISBN 978—86335-085—7
cena v UPM: 160 Kč

Rubriky
books

IL LIBERTY I LA RIVOLUZIONE EUROPEA DELLE ARTI

This lavish Italian-language catalogue was prepared by the Museum to accompany an exhibition held in 2017 in Terst (Scuerie e Museo storico del Castello di Mramare), in which the museum presented Art Nouveau art from its collection to the Italian audiences. The rerun of the successful exhibition Art Nouveau/Sezession 1900 on view in 2013–2015 at the Municipal House in Prague focuses on the foremost Czech artists, such as Alphonse Mucha, Jan Preisler, Jan Kotěra and Josef Gočár. The works representing Czech arts and crafts comprised poster art, graphic design, furniture, jewellery, glass and ceramics. In their selection, the curators took into account the historical relationships between Terst and Bohemia in the period before World War I.

editors: Lucie Vlčková, Radim Vondráček
texts: Luciano Celli, Iva Knobloch, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich et al.
publisher: Marsilio ed.
edition: Italian
format: 24.5 x 21 cm, soft cover
pages: 240, reproductions: 228
ISBN 978—88-317—2785-3
price: 780 CZK

Rubriky
books

ALFONS MUCHA. THE PAVILLON OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AT THE EXPOSITION UNIVERSELLE

Paviljon Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. Rodine

In its first section, the book traces the phenomenon of world expositions in the second half of the 19th century, with a focus on the largest and for a long time the most important world’s fair held in 1900 in Paris. All the other texts are devoted chiefly to the exposition’s Pavilion of Bosnia and Herzegovina, which – to a large degree – was also a political manifestation of sorts, as the Austrian Monarchy wished to demonstrate the progress that the previously underdeveloped region of the Balkans had achieved under Vienna’s administration. The pavilion was constructed after the plans of the Czech architect Karel Pánek and most of the interior decoration was the work of Alphonse Mucha, another Czech artist living in Paris. His large canvases, which hung on all four walls of the upper storey, depicted the history of these lands, reflecting their strong influence of various religions and cultures: Paganism, Classical and Christian traditions, and Islam. Contrary to the pavilion as such (as was also the case of the pavilions representing other countries, including their interiors), Mucha’s paintings have survived and are now in the possession of the Museum of Decorative Arts in Prague. Following their partial restoration, the paintings – whether as a whole, or only some of them, have been shown to the public on various occasions since 1998 at exhibitions held in Prague, Vienna, Montpelier and Munich.

The book was published by UPM in partnership with The Luka Praha Association, under the auspices of the Embassy of Bosnia and Herzegovina in the Czech Republic.

author of the concept: Petr Štembera
texts: Jan Brabcová-Orlíková, Christian Richet, Jasna Šamiç, Petr Štembera, Filip Wittlich
edition: English-Bosnian-Serbian
photo: Ondřej Kocourek a Gabriel Urbánek (UPM), Ota Palán, Mucha Trust
graphic design: Patrik Svoboda
format: 30 x 20.2 cm, hard cover
pages: 168
reproductions: 50
ISBN (UPM): 978—80-7101—154-5
price: 600,- CZK

Rubriky
vydáváme

ALFONS MUCHA. THE PAVILLON OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AT THE EXPOSITION UNIVERSELLE

Kniha se v první části zabývá fenoménem světových výstav druhé poloviny 19. století a především tou největší a na dlouhou dobu nejvýznamnější, výstavou v roce 1900 v Paříži. Všechny ostatní texty se věnují zejména pavilonu Bosny a Hercegoviny na této výstavě, který byl do značné míry politickou záležitostí – rakousko-uherská monarchie chtěla ukázat pokrok, jakého dosáhla tato donedávna zaostalá část Balkánu pod správou Vídně. Pavilon byl postaven podle návrhu českého architekta Karla Pánka, většinu vnitřní výzdoby provedl v Paříži žijící další Čech, Alfons Mucha. Na všech čtyřech stěnách horního patra zobrazil na velkých plátnech především dějiny těchto zemí, silně ovlivněné různými náboženstvími a kulturami: pohanstvím, antickými a křesťanskými tradicemi i islámem. Na rozdíl od samotného pavilonu (stejně jako pavilonů ostatních států, včetně jejich interiérů) se Muchovy malby zachovaly a jsou dnes v majetku Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Po alespoň částečné opravě byly malby, ať už jako celek, či části, od roku 1998 několikrát prezentovány veřejnosti na výstavách v Praze, Vídni, Montpellieru a Mnichově.

Publikaci vydalo UPM ve spolupráci s The Luka Praha Association pod záštitou Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v ČR.

autor koncepce: Petr Štembera
texty: Jan Brabcová-Orlíková, Christian Richet, Jasna Šamiç, Petr Štembera, Filip Wittlich
vydání: anglicko-bosensko-srborchorvatské
fotografie: Ondřej Kocourek a Gabriel Urbánek (UPM), Ota Palán, Mucha Trust
grafický design: Patrik Svoboda
formát: 30 x 20,2 cm, pevná vazba
počet stran: 168
počet reprodukcí: 50
ISBN (UPM): 978—80-7101—154-5
cena: 600,- Kč

Rubriky
vydáváme

SECESNÍ CÍN ZE SBÍREK UPM

Publikace stručně charakterizuje vliv secesního slohu na cínařskou produkci a představuje několik nejvýznamnějších firem, jejichž předměty jsou ve sbírce secesního cínu Uměleckoprůmyslového musea v Praze zastoupeny. Jedná se o firmy německé a rakouské provenience, zastávající důležitá místa na trhu s předměty z cínu a cínových kompozic na přelomu 19. a 20. století.

Vydalo Město Ústí nad Orlicí a Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Městským muzeem Ústí nad Orlicí ke stejnojmenné výstavě připravené k otevření Kulturně společenského centra česko-polského příhraničí v Ústí nad Orlicí ve dnech 25. a 26. dubna 2008.

koncepce publikace: Michal Stříbrný
texty: Helena Koenigsmarková, Michal Stříbrný
vydání: české
fotografie: Ondřej Kocourek
grafická úprava: Štěpán Malovec
počet stran: 16
reprodukce: 11
vazba: brožovaná, formát A5
ISBN: 978—80-7101—077-7
VYPRODÁNO

Rubriky
vydáváme

FABRIC OF FASHION. TEXTILNÍ DESIGN A MÓDA ZE SOUČASNÉ BRITÁNIE

Publikace připravená ve spolupráci s Britskou radou představuje současnou britskou módu, pro niž je charakteristická směs ruční práce a vyspělé technologie, projevující se v unikátní estetice. Přináší díla zavedených i teprve nastupujících módních a textilních návrhářů a designérů módních doplňků.

Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě v UPM 28. 2.–28. 4. 2002.

text: Marie O’Mahony, Sarah E. Braddock
vydání: české
překlad: Petr Studený, Pavla Niklová, Konstantina Hlaváčková
foto: Michael Danner
grafická úprava: Ondřej Zámiš
počet stran: 32
barevné reprodukce: 30
vazba: kroužková, pevné desky, 20 x 23,5 cm
ISBN: 80—7101-047—2
cena: 50 Kč

Rubriky
vydáváme

PLAKÁT V EVROPĚ/EVROPA NA PLAKÁTECH

První část publikace seznamuje s plakáty z přelomu 19. a 20. století – z období slohového proudu, který Vídeň nazývala secesí, Paříž a západní Evropa Art Nouveau a v Německu je známý jako Jugendstil. Tyto plakáty pocházejí z Paříže či Vídně, a z dalších měst v Belgii, Německu a Itálii. Druhá část publikace dokumentuje modernu dvacátých a začátku třicátých let 20. století ve Francii, Holandsku, Německu, Itálii a Maďarsku. Vedle plakátů k výstavám a různým zábavním akcím se objevují turistické plakáty a reklamní plakáty na předměty „masové spotřeby“, i poměrně kuriózní záležitosti.

Publikaci vydala Pražská edice ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museum v Praze a Archivem hl. města Prahy ke výstavě Evropský plakát konané v Clam-Gallasově paláci v Praze ve dnech 28. dubna – 6. června 2009.

text: Petr Štembera
vydání: české, anglické resumé
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 22 x 20 cm, měkká vazba
počet stran: 84
reprodukce: 64
ISBN: 978—80-86239—17-0
cena: 235 Kč

Rubriky
books

BIEDERMAIER. EXHIBITION GUIDE

Biedermeier – the lifestyle as well as artistic style of the first half of the nineteenth century – was created by aristocracy and wealthy bourgeoisie, and gradually affected all strata of society. In the spirit of emerging civil society it was professing the ideals of practicality and simplicity, discovering the charm of everyday objects and pleasures as well as the beauty of nature and natural materials. Characteristic features of Biedermeier – the restrained elegance and straightforwardness – echoed the general modernisation of society and had come to embody the foreshadowing of modern design.

The guide has been published by the Museum of Decorative Arts in Prague to accompany the exhibition held in Prague Castle Riding-school from the 28th of May to the 28th of September 2008.

publication concept: Radim Vondráček
texts: Radim Vondráček, Helena Koenigsmarková
English translation: Rosana Murcott, Anna Bryson
edition: separate Czech, English
graphic design: Filip Heyduk, Martin Strnad, HMS design, s.r.o.
number of pages: 120
binding: softback, 23 x 19 cm
colour reproduction: 120
ISBN: 978—80-7101—074-6

cena: 240 Kč

Rubriky
vydáváme

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ. PRŮVODCE EXPOZICÍ PORCELÁNU

Průvodce seznamuje s vývojem porcelánu v českých zemích, včetně ukázek čínského a japonského porcelánu a evropské produkce kameniny, která předcházela výrobě porcelánu v Čechách.

Vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze v roce 2005 ke stálé expozici porcelánu.

text: Jiří Fronek
vydání: české a německé
překlad: Felicia Jerie
foto: Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek
grafická úprava: Ondřej Zámiš
počet stran: 64
barevné reprodukce: 44
vazba: brožovaná, 21 x 12 cm
ISBN: 80—7101-109—6 (české), 80—7101-145—2 (německé)
cena v UPM: 50 Kč (české), 70 Kč (německé)

Rubriky
vydáváme

JOSEF SYMON – MIROSLAVA SYMON: KOV, PAPÍR, KŮŽE, RESTAUROVÁNÍ

Sochy Josefa Symona (*1932) jsou precizní jako šperk a jeho šperk má ve svém měřítku monumentalitu sochy. Doménou Miroslavy Symon (*1938) je papír a kůže, jež ji přivedly k restaurování historických rukopisů. Oba studovali na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Josef Symon v ateliéru sochaře Bedřicha Stefana. Na počátku 60. let stál u zrodu tzv. autorského šperku. Tuto výtvarnou scénu, jejímž významným mezníkům bylo I. mezinárodní symposium stříbrného šperku v Jablonci nad Nisou v roce 1968, sledovala kurátorka UPM Věra Vokáčová, díky níž je tvorba Josefa Symona ve sbírkách UPM silně zastoupena. Po emigraci do Vídně v roce 1968 se oba umělci v nové vlasti rychle etablovali na výtvarné scéně. Hlavním působištěm Josefa Symona se stala vídeňská Hochschule für angewandte Kunst. Vedle příspěvků Věry Vokáčové a Aleny Křížové k autorově výstavě Retrospektiva 1960–1993 (UPM 1993) publikace zahrnuje text současné kurátorky šperku UPM Petry Matějovičové a Petera Marboe z vídeňské Nadace Alexandera Zemlinského, pro niž Josef Symon navrhl pomník a cenu. Joachim Angerer, bývalý opat kláštera Geras, ve svém příspěvku líčí genezi výzdoby a souboru liturgických předmětů, které Josef Symonem pro klášter vytvořil. Drobná publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v prostorách křížové chodby Strahovského kláštera od 6. dubna do 31. května 2017.

vydavatelé: UPM a Královská kanonie premonstrátů na Strahově
autoři textů: Helena Koenigsmarková, Alena Křížová, Petra Matějovičová, Věra Vokáčová, Joachim Angerer, Peter Marboe
grafický design: Josef Symon a Petr Osvald
vydání: české
formát: 22 x 22 cm, měkká vazba
počet stran: 52
počet reprodukcí: 72
ISBN 978—80-7101—167-5 (UPM)
ISBN 978—80-88009—10-8 (Král. kanonie premonstrátů na Strahově)
cena (v UPM): 160 Kč

Rubriky
vydáváme

PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ V ČESKOSLOVENSKU 1953-1989

Když se utopie stane skutečností
edice Kontexty

Publikace nastiňuje souvislosti a východiska výstavby panelových sídlišť. Ukazuje, jak se v prostředí poválečného Československa proměnila utopická myšlenka avantgardy poskytnout všem lidem bez rozdílu kvalitní bydlení a jak politické, ekonomické a společenské dění v 50. až 80. letech ovlivnilo podobu a fungování panelových sídlišť. Dnes na nich žijí více než tři miliony obyvatel České republiky a ukazuje se, že i do budoucna některá z nich mohou být zajímavou formou bydlení. Svébytnou částí knihy, nikoli pouhou ilustrací textu, je cyklus fotografií Jaromíra Čejky zachycující každodenní život na Jižním Městě na začátku 80. let. Čejkovy snímky v tomto rozsahu nebyly dosud nikdy publikovány.

vydavatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a nakladatelství Arbor vitae
text: Lucie Zadražilová
vydání: české s anglickým resumé
fotografie: Jaromír Čejka
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 21 x 18 cm, měkká vazba
počet stran: 144
počet reprodukcí: 70
ISBN (UPM): 978—80-7101—133-0

VYPRODÁNO

Rubriky
vydáváme

DESIGN, NÁBYTEK, INTERIÉRY

Osobnosti a sbírky nábytkového designu 19. a 20. století

Publikace je věnována nejvýznamnějším tvůrcům (Jan Kotěra, Josip Plečnik, Antonín Kybal), ale i méně známým jménům (Bohumil Južnič, Vladimír Mareček, Auguste Portois a další). Představuje řadu odvětví a oborů interiérového designu – nábytku pro elitní kruhy, nábytku pro všední den, dekorativních nádob, hraček, skla, textilu atd. Stranou nezůstávají ani pováleční umělci, architekti a designéři, jako je Karel Prager, Jan Šrámek, Zbyněk Hřivnáč nebo Ladislav Vrátník. V druhé části knihy autoři představují významná muzea, která u nás spravují sbírky moderního nábytkového designu.

autor koncepce: Ladislav Zikmund-Lender
texty: Jaroslav Horáček, Jindřich Chatrný, Martin Janák, Helena Koenigsmarková, Mariana Kubištová, Martina Lehmannová, Jan Mohr, Anna Oplatková, Adriana Primusová, Michal Stříbrný, Michal Šula, Adam Štěch, Lucie Vlčková, Ladislav Zikmund-Lender
vydavatel: Zikmund Hradec Králové, 2014
vydání: české
formát: 16,8 × 21 cm, měkké desky
počet stran: 220 stran
reprodukcí: 124
ISBN 978—80-905271—4-0
cena: 373 Kč (VYPRODÁNO)

Rubriky
vydáváme

VOJTĚCH PREISSIG

první titul edice Design – profily – osobnosti

Tvorba Vojtěcha Preissiga, jednoho z nejvýraznějších českých umělců první poloviny 20. století v oblasti grafického designu, zahrnuje široké spektrum oborů a typů grafické a dekoratérské činnosti, počínaje akcidenční grafikou (plakáty, pozvánky, oznámení, novoročenky a ex libris) přes knižní a časopiseckou tvorbu, ornamentální předlohy a vzory až po typografii. Na pozadí Preissigova nevšedního životního osudu, vytyčeného významnými historickými událostmi, sledujeme umělcovy zásadní tvůrčí etapy, které mu přinášely specifické úkoly, nabízely různé příležitosti a určovaly jeho orientaci – zejména studium v Paříži, činnost vlastního ateliéru, přesídlení do Spojených států amerických, působení v prvním odboji, pedagogická činnost na Wentworthově institutu v Bostonu, práce pro americké tiskárny a nakladatelství, spolupráce se Státní tiskárnou v Praze, návrat do Československa a působení v druhém odboji.

Publikaci vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

text: Lucie Vlčková
vydání: české a anglické
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 224
reprodukce: 216
ISBN 978—80-7101—122-4 (čj)
cena v UPM: 620 Kč

Rubriky
vydáváme

BIEDERMAIER. PRŮVODCE VÝSTAVOU

Umělecká díla Čech a Moravy první poloviny 19. století odrážejí osobitý umělecký a myšlenkový proud – biedermeier. Průvodce výstavou ukazuje skutečnou tvářnost biedermeieru jako životního a uměleckého stylu, který si vytváří aristokracie a bohaté měšťanstvo a který postupně zasahuje všechny vrstvy společnosti. V duchu rodící se občanské společnosti vyznával ideály praktičnosti a jednoduchosti, objevoval půvab všedních věcí a radostí i krásu přírody a přírodních materiálů. Střízlivá elegance a věcnost – charakteristické rysy estetického cítění biedermeieru – odrážely celkovou modernizaci společnosti a staly se předzvěstí moderního designu.

Průvodce vydalo UPM ke stejnojmenné výstavě konané v Jízdárně Pražského hradu 28. 5.–28. 9. 2008.

koncepce publikace: Radim Vondráček
text: Radim Vondráček, Helena Koenigsmarková
hesla: Helena Brožková, Jiří Fronek, Daniela Karasová, Šárka Leubnerová, Zuzana Novotná, Dana Stehlíková, Eva Uchalová, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Jana Wittlichová a další
vydání: samostatně české a anglické
grafická úprava: Filip Heyduk, HMS design, s.r.o.
počet stran: 120
vazba: brožovaná, 23 x 19 cm
počet reprodukcí: 120
ISBN: 978—80-7101—075-3

cena: 290 Kč

Rubriky
vydáváme

ČESKÁ SKLENĚNÁ PLASTIKA

Miroslav Klivar sleduje českou skleněnou plastiku z hlediska sochařské a estetické kvality, neopomíjí však ani technologický aspekt. Takový přístup umožňuje hodnotit tento poměrně mladý obor v syntéze vizuálních umění. Publikace s bohatou obrazovou přílohou představuje nejvýraznější tvůrce, jako je například Jaroslav Brychta, Jiří Šuhájek, Miluše a René Roubíčkovi, Václav Cigler, Jaromír Rybák, Pavel Hlava, Vladimír Kopecký a mistři české tavené plastiky Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský. Česká skleněná plastika se vyvíjí jako sochařský fenomén v bohaté škále estetických a názorových koncepcí, které se staly součástí moderního světového umění.

texty: Miroslav Klivar
vydavatel: Moraviapress Břeclav, 1999
vydání: česko-anglické
formát: 30,5 x 25,5 cm, pevná vazba
počet stran: 188
reprodukcí: 131
ISBN 80—86181-23—5

VYPRODÁNO

Rubriky
vydáváme

ČESKÁ FOTOGRAFIE 20. STOLETÍ

1. cena v kategorii Historická fotografie v soutěži Nejlepší fotografické knihy ze střední a východní Evropy 2009—2010, Bratislava

Nejrozsáhlejší publikace věnovaná české fotografii představuje jednotlivé směry a trendy fotografického umění od počátku století (piktorialismus, dokumentární a reportážní fotografii), přes moderní fotografické směry ve dvacátých letech, surrealistické experimenty, poetismus, dále poválečnou reportážní a dokumentární fotografii, výtvarnou fotografií a její dílčí směry (happening, land art, konceptuální umění, body art) až po inscenovanou a portrétní fotografii konce 20. století.
Ve výběru je zastoupeno téměř dvě stě autorů, mezi nimi Josef Sudek, František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, Karel Hájek, Václav Jírů, Vilém Reichmann, Jan Reich, Jan Saudek či Josef Koudelka. Snímky zapůjčené z tuzemských i zahraničních sbírek podávají komplexní pohled na fotografii v českých zemích.

Publikaci vydalo Nakladatelství Kant ve spolupráci s UPM.

texty: Vladimír Birgus a Jan Mlčoch
vydání: české a anglické
grafický design: Vladimír Vimr, Martin Vimr
formát: 28,5 x 25 cm, pevná vazba
počet stran: 392
reprodukce: 517
ISBN (UPM): 978—80-7101—089-0
ISBN (KANT): 978—80-7437—026-7
cena: 1180,- Kč (VYPRODÁNO)

Rubriky
vydáváme

LADISLAV SUTNAR: AMERICKÉ VENUŠE

Česko-americký designér Ladislav Sutnar (1897—1976) – autor mnoha ikonických děl světového designu – se od svých pětašedesáti let intenzivně věnoval malbě. Doprovodná publikace k výstavě Americké Venuše/US Venus prezentuje jeho americkou volnou tvorbu i jedinečný umělecký osud Sutnara-malíře. Obrazy ženských aktů Sutnar nazýval Venuše a vystavoval je jako Joy-Art, umění radosti. V tomto svém programu formuloval představu umění pro 21. století, umění vitální, humanistické, humorné. Geometricky komponované figury kontrastních barev tak reagují na soudobou americkou malbu, zejména pop art.

Publikaci vydalo nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s UPM k výstavě konané v malé galerii Galerie Rudolfinum 29. 6.–19. 9. 2011.

editor: Iva Knobloch
texty: Karel Císař, Magdaléna Juříková, Iva Knobloch, Tomáš Pospiszyl
vydání: české s anglickým resumé
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 215
počet reprodukcí: 214
ISBN: 978—80-7101—102-6

VYPRODÁNO

Rubriky
vydáváme

KRÁSNÁ JIZBA. VÝSTAVNÍ ČINNOST V LETECH 1929-1936

Působení Krásné jizby, jedné z klíčových kulturních institucí meziválečného Československa, se vztahovalo nejen k produktovému designu a kultuře bydlení, ale stejnou měrou i k umění volnému. Výstavní činnost Krásné jizby měla v dobovém kontextu nepřehlédnutelné místo jak množstvím uspořádaných výstav, tak i skladbou zastoupených oblastí tvorby a autorů, mezi kterými nechyběly nejvýraznější osobnosti umělecké scény. Publikace dokumentuje výstavní činnost Krásné jizby s ohledem na kritické reference a společenský dosah výstav. Karikatura, grafický design, fotografie a plastika jsou zpracovány v samostatných kapitolách. Publikaci doplňuje webová prezentace (http://krasna-jizba.webnode.cz/)).

Vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Výzkum a realizaci publikace financovala Grantová agentura ČR v rámci projektu Výstavní činnost Krásné jizby 1928–1938 a její dobová kritická reflexe, GAČR 408/08/1385.

editor: Lucie Vlčková
autoři textů: Mariana Holá, Lenka Pastyříková, Alice Řiháčková, Petr Štembera, Lucie Vlčková
vydání: české
grafický design: Štěpán Malovec
formát: 21 x 18 cm, brožovaná vazba
počet stran: 192
počet ČB reprodukcí: 120
ISBN: 978—80-7101—083-8
cena: 280 Kč (VYPRODÁNO)

Rubriky
vydáváme

SKLENĚNÝ EXPRES STOCKHOLM – PRAHA

Švédsko a Českou republiku spojuje dlouhodobá tradice spolupráce a ovlivňování v oblasti tvorby průmyslového i ateliérového skla. Publikace dokumentuje společné trendy v českém a švédském skle 20. století a připomíná nejlepší díla švédského sklářství.

Publikaci vydalo Smålands museum–Swedish Glass Museum a UPM ke stejnojmenné výstavě, konané v UPM ve dnech 17. prosince 2009 – 28. února 2010.

autoři koncepce publikace a textů: Gunnel Holmér, Milan Hlaveš
editor: Milan Hlaveš
vydání: česko-anglické
grafický design: Johan Vlach, MiniMaxstudio
formát: 25,5 x 21 cm, brožovaná vazba
počet stran: 52
počet reprodukcí: 43
ISBN: 978—80-7101—082-1
cena: 160 Kč (VYPRODÁNO)

Rubriky
vydáváme

ARTĚL. UMĚNÍ PRO VŠEDNÍ DEN 1908-1935

Nejkrásnější česká kniha roku—3. místo v kategorii Katalogy

Obsáhlá publikace seznamuje se čtvrt století trvající činností družstva Artěl – jedné z nejvýznamnějších institucí českého užitého umění a designu prvé poloviny 20. století. Artěl, založený v Praze roku 1908, sdružoval nejvýraznější osobnosti české výtvarné scény. V počátcích se soustředil na navrhování a produkci „drobného umění pro všední den“ – menších užitných a dekorativních předmětů ze dřeva, keramiky, kovů a dalších materiálů, následně však svou činnost rozšířil i na komplexní řešení bytových a komerčních interiérů. V průběhu činnosti se v Artělu střetávalo více názorových proudů, ale společné vždy zůstávalo úsilí o prosazení moderního výtvarného myšlení do oblasti užitého umění a snaha podílet se na kultivaci bytové kultury a životního stylu. Můžeme tedy i dnes říci, že Artěl je součástí evropské moderny stejně jako inspirující Wiener Werkstätte v Rakousku či hnutí Bauhaus v Německu.

Publikaci vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a nakladatelství Arbor vitae ke stejnojmenné výstavě konané v Uměleckoprůmyslovém museum v Praze ve dnech 27. listopadu 2008 – 15. března 2009.

autor koncepce, editor: Jiří Fronek
texty: kol. kurátorů UPM, Vendula Hnídková a Michael Třeštík
grafický design: Štěpán Malovec
vydání: české, německé
počet stran: 400
počet reprodukcí: 750
vazba: pevná, 27,5 x 20,5 cm
ISBN UPM: 978—8071-081—4
ISBN Arbor vitae: 978—80-87164—12-9
VYPRODÁNO, POUZE NĚMECKY

Rubriky
vydáváme

NÁVRATY PAMĚTI

Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Publikace představuje jeden z výsledků práce Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. V úzké spolupráci s UPM se jeho pracovníkům podařilo dohledat a identifikovat několik set předmětů z porcelánu, skla, kovu, dřeva a dalších materiálů, které původně patřily židovským obětem z protektorátu. Na základě transportních čísel, podle nichž byli majitelé deportování do Terezína, dokázali určit část původních vlastníků a přibližují zde jejich životní osudy. Obsáhlá odborná studie je věnována činnosti Treuhandstelle, která ukradené umělecké sbírky spravovala. Knihu doplňují informace o místech, kde se uloupené předměty skladovaly, a především asi tisíc fotografií identifikovaných předmětů dokládajících svědectví o zločinu, který se alespoň tímto způsobem dostává do povědomí veřejnosti.

Publikaci vydalo Nakladatelství Tilia a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v roce 2007. Výstava Návraty paměti, která se konala ve výstavním sále UPM 27. června – 28. září, byla doprovodnou akcí mezinárodní Konference k osudu majetku obětí holocaustu (Praha a Terezín 26.–30. června 2009).

autoři: Helena Krejčová, Mario Vlček
vydání: české s anglickým resumé
formát: 26,5 x 21 cm, vazba pevná
počet stran: 360
ISBN: 978—80-86904—24-5
cena: 779,-Kč (VYPRODÁNO)