Rubriky
vydáváme

KONTAKT. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM KERAMIKY BECHYNĚ 1966–2018

Bechyňské sympozium bylo založeno roku 1966, aby se stalo platformou pro setkávání umělců z různých částí světa rozděleného železnou oponou, kteří se mohli během společně stráveného měsíce věnovat kreativním experimentům s materiálem. 

Slovo „kontakt“ v názvu odkazuje k mezinárodnímu setkávání umělců, které se podařilo zachovat i v sedmdesátých a osmdesátých letech, ke konfrontaci současných děl a prací vzniklých před rokem 1990 i ke vztahu mezi „volným“ a „užitým“ uměním. Jedním z impulsů pro založení sympozia byla totiž snaha prozkoumat potenciál keramiky nejen v tradičním kontextu designu, ale i architektury a především soudobého „volného“ umění.

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě zahrnuje studie Marcela Fišera, Marie Klimešové, Kristýny Péčové a Veroniky Rollové. Její součástí jsou rozhovory s Gabi Dewald, Helenou Samohelovou a Jindrou Vikovou, literární vstupy Ondřeje Buddeuse a fotografie Tomáše Brabce a Pavla Baňky.

vydavatelé: Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, o. p. s., Alšova jihočeská galerie, UPM
editor: Veronika Rollová
texty: Ondřej Buddeus, Marcel Fišer, Marie Klimešová, Kristýna Péčová, Eva Pelechová, Veronika Rollová
vydání: česko-anglické
formát: 22 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 156
počet reprodukcí: 64
ISBN 978-80-7101-187-3 (UPM)
ISBN 978-80-907373-0-3 (MSKB)
ISBN 978-80-7641-003-9 (AJG)
cena: 240 Kč

Rubriky
vydáváme

GLASS IN BRNO AND MORAVIA CA. 1200–1550

Kniha sestávající ze tří částí představuje zcela ojedinělý počin na poli bádání o středověkém skle na Moravě. První svazek (Assessment of Finds) je věnován vyhodnocení nálezů skla v rámci jednotlivých historických období (sklo za Přemyslovců, Lucemburků, atd.). Součástí vyhodnocení jsou i chemické analýzy a zasazení skla a sklářství do historického rámce.

Druhý díl (Catalogue of Glass) je katalogem nálezů, který zahrnuje více než tři tisíce exemplářů skleněných nádob. Součástí katalogu je i zhodnocení jednotlivých tvarů skla. Oba díly jsou vybaveny bohatou kresebnou a fotografickou dokumentací. Přílohu II. dílu tvoří CD s katalogem zahrnujícím více než 300 objektů se sklem, tedy nálezové okolnosti jednotlivých předmětů.

vydavatel: Archaia Brno, UPM v Praze
autorka: Hedvika Sedláčková
vydání: anglické s českým resumé za každou kapitolou
formát: 30,6 x 23 cm, pevná vazba
počet stran: 235 (I. díl), 491 (II. díl)
I. díl ISBN 978-80-7101-181-1 (UPM)
II. díl ISBN 978-80-7101-185-9 (UPM)
cena (v UPM): 1500 Kč

Rubriky
vydáváme

POETICKÁ GEOMETRIE. MODERNÍ ARCHITEKTURA VE FOTOGRAFIÍCH JOSEFA SUDKA

Fotograf Josef Sudek (1896–1976) od konce dvacátých do začátku padesátých let 20. století spolupracoval s avantgardními architekty a majiteli moderních staveb. Vzniklo tak několik stovek snímků, kterým dosud nebyla věnována detailnější odborná pozornost.

Patří mezi ně například fotografie Barrandovských teras v Praze, elektrárny ESSO v Kolíně, moderních staveb v Hradci Králové a řady dalších budov, jež se výrazně zapsaly do dějin české architektury. Kniha přibližuje spolupráci fotografa a architekta a pokouší se odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem architekti ovlivňovali fotografování svých staveb. Soustředí se rovněž na spojnice mezi Sudkovou volnou a zakázkovou tvorbou a roli, kterou fotografie hrála v popularizaci meziválečné architektury mezi širokou veřejností.

vydavatelé: UPM a KANT
autorka: Mariana Kubištová
vydání: české s anglickým resumé
formát: 28 x 24 cm, měkká vazba
počet stran: 120
počet reprodukcí: 100
ISBN 978-80-7101-177-4 (UPM)
cena (v UPM): 440 Kč

Rubriky
vydáváme

HANA PODOLSKÁ, LEGENDA ČESKÉ MÓDY

Monografie Hany Podolské podává svědectví o majitelce oblíbeného pražského módního salonu, která se stala symbolem meziválečné podnikavosti a kultivovanosti v oblasti módní tvorby. Ten přetrval v povědomí české společnosti i po znárodnění salonu v roce 1948 v podstatě dodnes.

Autorka Eva Uchalová podává historii Modelového domu Podolská ve třech, pro činnost salonu rozhodujících obdobích – rozvoj salonu do roku 1918 a během 20. let, jeho velký rozmach v průběhu 30. let s přesahem do Protektorátu a nakonec složité krátké období mezi roky 1945 a 1948. Salon Podolská, patřící mezi nejkvalitnější módní závody v Československu, vynikal elegantním designem módních návrhů, ale také moderním způsobem prodeje modelů (postupně i do zahraničí) a propagace, mj. vytvářením kostýmních výprav pro filmy a divadlo. Základem studie je dlouholetý výzkum archivních i tištěných pramenů a rozhovory s pamětníky, a doplňuje ji bohatá fotografická dokumentace oděvů ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea, z dobových časopisů i filmů.

vydavatelé: UPM a Arbor vitae
autorka koncepce a textů: Eva Uchalová
vydání: české s anglickým resumé
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 312
počet reprodukcí: 286
ISBN 978-80-7101-175-9 (UPM)
cena (v UPM): 540 Kč – titul je v UPM rozebrán

Publikace vyšla ke stejnojmenné výstavě konané v UPM 30. srpna 2018 až 19. května 2019.

Rubriky
vydáváme

KOUDELKA NÁVRATY

Publikace vyšla u příležitosti výstavy v UPM k autorovým osmdesátým narozeninám a představuje průřez jeho celoživotní tvorbou.

Její základ tvoří 350 fotografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, jež se Josef Koudelka rozhodl věnovat své vlasti a který zahrnuje všechny významné fotografické cykly (Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze 68, Exily, Panorama). Souborná publikace připravená edičně Josefem Koudelkou a Irenou Šorfovou v české a anglické verzi podává ucelený pohled na fotografův život a jeho dílo.

koncepce publikace: Josef Koudelka
editoři: Josef Koudelka a Irena Šorfová
vydavatelé: UPM a Karel Kerlický – KANT
texty: Anna Fárová, Helena Koenigsmarková, Irena Šorfová, Stuart Alexander, Daniel Herman, Josef Chuchma, Jan Mlčoch, Josef Moucha, Tomáš Pospěch
vydání: české a anglické
fotografie: Josef Koudelka/Magnum Photos
formát: 31 x 24 cm, pevná vazba
počet stran: 312
počet reprodukcí: 440
ISBN: 978-80-7101-172-9 (UPM, čj)
ISBN: 978-80-7101-173-6 (UPM, aj)
cena: 1 600 Kč (česky), 1 800 Kč (anglicky)

Publikace byla vydána při příležitosti výstavy Koudelka – Návraty konané v UPM od 22. března do 23. září 2018.

Rubriky
vydáváme

DIRECTOR’S CHOICE. UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Edice Director’s Choice nakladatelství Scala Arts & Heritage Publishers představuje významná muzea a galerie pohledem jejich ředitelů. Tento titul umožňuje nahlédnout do bohatého sbírkového fondu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kde se nacházejí mistrovská díla uměleckého řemesla, užitého umění, designu a fotografie.

Výběr ředitelky UPM Heleny Koenigsmarkové naznačuje vývoj uměleckého řemesla od gotiky a renesance až do 20. století, které je zastoupené pracemi Alfonse Muchy, Františka Drtikola, Pavla Janáka, Ladislava Sutnara či Františka Víznera a mnoha dalších autorů. Prostřednictvím příběhů těchto výjimečných předmětů přibližujeme osudy sbírek v dobách společenských proměn.

editor: Helena Koenigsmarková
vydavatelé: Scala Arts & Heritage Publishers a UPM
vydání: české, anglické, německé
formát: 19 x 16,8 cm, měkká vazba
počet stran: 80
počet reprodukcí: 74
ISBN 978-1-78551-121-9 (čj)
ISBN 978-1-78551-122-2 (aj)
ISBN 978-1-78551-122-6 (nj)
cena (v UPM): 190 Kč (česky), 240 Kč (anglicky a německy)

Rubriky
vydáváme

MÓDA ZA ŽELEZNOU OPONOU

Výpravná obrazová publikace sleduje vývoj módy v Československu mezi lety 1948 až 1989 v politickém a sociálním kontextu. Na 300 reprodukcí zahrnujících dobové fotografie z časopisů, reprodukce oděvních exponátů ze sbírek UPM a také snímky předních českých fotografů dokumentuje čtyřicetileté období poznamenané totalitním komunistickým režimem, který zásadně ovlivnil všechny oblasti života včetně módy.

Způsob odívání se stal součástí ideologického boje a nástrojem utváření nového podřízeného vztahu jedince ke společnosti. Omezování individuality se projevovalo stejně důsledně v módě jako v každodenním životě a tento tlak působil v různé intenzitě celé čtyřicetileté období vlády komunistické strany. Procházel vývojem od tvrdého postoje oficiálních míst na začátku padesátých let, přes přijetí vnějších forem životního a oděvního stylu západní demokratické společnosti od poloviny let šedesátých až k zhroucení totalitního režimu v Československu v roce 1989.

Kniha získala ocenění – Prémie Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu.

vydavatelé: Grada Publishing a UPM
text: Konstantina Hlaváčková
vydání: české s anglickým resumé
grafický design: Kristína Ambrozová, Štěpán Malovec
formát: 16,7 x 24,1 cm, pevná vazba
počet stran: 288
počet reprodukcí: 340
ISBN: 978—80-7101—156-9 (UPM)

Rubriky
vydáváme

PANELÁCI 2. HISTORIE SÍDLIŠŤ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1945–1989

Publikace Paneláci 2 se zabývá výstavbou sídlišť na území České republiky od raných obytných souborů z období poválečné dvouletky (1947–1948) až po panelové celky z konce osmdesátých let ovlivněné postmodernou. 

Osu publikace tvoří osm chronologických kapitol, které se věnují vývoji industrializace hromadné bytové výstavby, proměnám politických a ekonomických podmínek i měnící se roli architektů a urbanistů. Základní uměleckohistorickou linku Rostislava Šváchy a jeho kolegů obohacují a prohlubují pohledy různých humanitních oborů, od historiografie architektury a urbanismu přes antropologii, památkovou péči až k historické demografii. Kniha Paneláci 2 vznikla jako součást pětiletého výzkumného projektu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, navazuje na publikaci Paneláci 1 koncipovanou jako katalog padesáti vybraných sídlištních celků v českých zemích (tento titul je již rozebrán).

méně >

Magnesia Litera Kniha roku 2018 v kategorii Naučná literatura (společně s knihou Paneláci 1)
Nejkrásnější česká kniha roku 2017 – 2. místo v kategorii Odborná literatura

editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Martina Koukalová, Eva Novotná
texty: Vendula Hnídková, Jindřich Chatrný, Michaela Janečková, Martina Koukalová, Matyáš Kracík, Eva Novotná, Lucie Pospíšilová, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý, Jana Zajoncová
vydavatel: UPM, 2017
vydání: české s anglickým resumé
formát: 29,5 x 19,5 cm, měkká vazba
počet stran: 352
počet reprodukcí: 250
ISBN 978-80-7101-169-9
cena (v UPM): 640 Kč

Rubriky
vydáváme

THE PANELÁKS. TWENTY-FIVE HOUSING ESTATES IN THE CZECH REPUBLIC

Anglická mutace českého katalogu, vydaného k cyklu čtrnácti výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017, představuje dvacet pět (nejen) panelových sídlišť ze všech krajů České republiky.

Je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Kniha čtenářům přibližuje okolnosti a důvody výstavby sídlišť, architekturu a urbanismus těchto celků a osobnosti jejich autorů. Součástí jsou studie k periodizaci vývoje sídlištní zástavby, k počátkům výstavby panelových sídlišť a jejím dozvukům, k proměnám demografických charakteristik obyvatelstva sídlišť, k vývoji nábytku pro panelákové byty, včetně případové studie k životu na pražském Jižním Městě. Vše doprovází rozsáhlá dobová i současná fotodokumentace.

editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Irena Lehkoživová
texty: Jindřich Chatrný, Martina Koukalová, Lucie Pospíšilová, Lucie Skřivánková, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý et al.
vydání: anglické
formát: 29,5 x 19,5 cm, měkká vazba
počet stran: 284
počet reprodukcí: 353
ISBN: 978-80-7101-162-0
cena (v UPM): 720 Kč

Rubriky
vydáváme

PANELÁCI 1. PADESÁT SÍDLIŠŤ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Katalog cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech představuje formou pasportů padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů České republiky. Čtenáře seznamuje s okolnostmi a důvody výstavby sídlišť, architekturou a urbanismem těchto celků i s osobnostmi jejich autorů. Součástí knihy jsou též demografické studie o proměnách obyvatelstva sídlišť, rozsáhlá dobová fotodokumentace, slovníček pojmů a přehled základních konstrukčních soustav. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Tato periodizace vychází z hloubkového průzkumu třiasedmdesáti sídlišť různého stáří i velikosti a je v této knize prezentována vůbec poprvé, stejně jako řada mezioborových poznatků shromážděných a analyzovaných v rámci výzkumného projektu Uměleckoprůmyslového musea v Praze Panelová sídliště jako součást městského životního prostředí. Publikace Paneláci 2 je zaměřená na syntézu těchto poznatků.

vydavatel: UPM
editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová

texty: Jindřich Chatrný, Martina Koukalová, Lucie Pospíšilová, Lucie Skřivánková, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý

vydání: české
formát: 19,5 x 29,5 cm, měkká vazba
počet stran: 464
ISBN 9788071011613 (UPM)
cena (v UPM): 1 280 Kč

ROZEBRÁNO

Rubriky
vydáváme

KYTKY V POPELNICI

Monografie Konstantiny Hlaváčkové, historičky umění specializované na textil a módu 20. století, s úvodním textem Pavla Kosatíka, připomíná nejdůležitější události sedmdesátých let a jejich vliv na módu a životní styl obyvatel západních zemí a tehdejšího Československa.
Snímky oděvů a oděvních doplňků československé a zahraniční výroby i produktů domácích švadlen doplňují fotografie Freda Kramera a Viktora Koláře.
Sedmdesátá léta byla v mnoha ohledech přelomová. V módě se naplno projevily tendence, které se zrodily na konci šedesátých let a teprve v následujícím desetiletí se plně rozvinuly v návaznosti na myšlenky hnutí hippies. Šatníky se zaplnily oblečením z džínoviny a oděvy inspirovanými etnickými styly. Současně s těmito trendy se rozvíjel romantický retro styl ohlížející se především za třicátými a čtyřicátými léty 20. století. Od druhé poloviny desetiletí společně s punkovým hnutím vstoupil do módy fenomén agresivity. Tradiční vysoká móda (haute couture) se rozvíjela pod vlivem takzvané antimódy. K vývoji měl co říci také feminismus. Všechny tyto oděvní tendence, které měly svůj původ v západní Evropě, nacházely odezvu v komunistickém Československu. Byly však přijaty pouze formálně, bez organického spojení formy s obsahem, společností, která se vyvíjela nesvobodně a izolovaně v podmínkách politické represe a nepřirozeně utvářených společenských vztahů.

koncepce publikace: Konstantina Hlaváčková
texty: Konstantina Hlaváčková, Pavel Kosatík
vydání: česko-anglické
vydavatelé: UPM v Praze a NAGA, s. r. o., 2007
formát: 30 x 21,5 cm, pevná vazba
počet stran: 168, reprodukcí: 179
ISBN 978-80-7101-072-2

Rubriky
vydáváme

DESIGN V ČESKÝCH ZEMÍCH 1900–2000. INSTITUCE MODERNÍHO DESIGNU

Publikace představuje vůbec první systematické zhodnocení této oblasti dějin českého moderního umění. Mapuje ji v širokém záběru, sahajícím od designu interiéru, užitkových předmětů, průmyslového a grafického designu až po oblast módy a textilního designu, šperku, užité fotografie či nových hmot 20. století.

Dvacet tematických kapitol názorně ukazuje, jak se utvářela podoba předmětů denní potřeby i luxusní designové produkce, jak se měnil životní styl a životní prostor. Kapitoly ilustruje kolem 950 fotografií předmětů z více než 100 českých i zahraničních sbírek a archivů. Tento bohatý obrazový materiál je uspořádán pro „dvojí čtení“: jako logický doprovod textů a zároveň jako autonomní komentovaný výklad.

Publikace poskytuje možnost souhrnně přehlédnout „století designu“ na našem území, seznámit se s pestrou strukturou a sítí lidí, spolků, výrobních subjektů a dalších institucí, které se designem zabývaly a dosud zabývají a nahlédnout do jejich osudů skrze předměty, které tvoří naši kulturní a civilizační paměť a identitu.

Závěrečnou část publikace tvoří medailony více než 300 institucí designu, zaznamenávající jejich často dramatické osudy ve 20. století. Ze zastoupených institucí, kterým se jednotliví autoři věnují, uvádíme například družstvo Artěl, unikátní kubistickou produkci Pražských uměleckých dílen nebo činnost prvorepublikového Svazu československého díla. Během čtyř dekád socialismu se designérský vývoj soustředil do výzkumných ústavů a středisek, jako byl Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK) nebo teoretizující Institut průmyslového designu (IPD). Publikace se zabývá rovněž alternativními projevy, které vznikaly na okraji zájmu oficiálních institucí a socialistického průmyslu. Sleduje také dopad transformace společnosti po roce 1989.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2016 – Hlavní cena ministra kultury za publikaci roku
Nejkrásnější česká kniha roku 2016 – 2. místo v kategorii Odborná literatura
Magnesia Litera 2017 – nominace v kategorii Naučná literatura
Cena nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace

vydavatelé: nakladatelství Academia a UPM
editoři: Iva Knobloch, Radim Vondráček
autoři kapitol: Jiří Fronek, Milan Hlaveš, Lada Hubatová-Vacková, Jiří Hulák, Daniela Karasová, Iva Knobloch, Dagmar Koudelková, Mariana Kubištová, Petra Matějovičová, Jana Johanna Pauly, Hana Rousová, Lucie Skřivánková, Petr Štembera, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich
vydání: české s anglickým resumé
formát: 24,5 x 28,5 cm, pevná vazba
počet stran: 660
počet reprodukcí: cca 935
ISBN 978-80-7101-157-6 (UPM)
cena (v UPM): 1 280 Kč

Rubriky
vydáváme

OLDŘICH ROSENBAUM/OLDRIC ROYCE. ŽIVOT S MÓDOU V PRAZE A NEW YORKU

Nevšední příběh předního pražského krejčího, couturiéra a oděvního designéra Oldřicha (Ulricha) Rosenbauma (1896–1991), který vytvářel více než sedmdesát let elegantní a vysoce aktuální módní styl oděvů pro zámožné klientky v Československu a poté v USA, včetně historie jeho exkluzivních módních domů v Praze, Karlových Varech a New Yorku.

Kniha sleduje rozvoj krejčovské firmy od založení Elisabethou Stein, provdanou Rosenbaum, v roce 1881, její rozkvět v období první republiky, úpadek po nacistické „arizaci“ na počátku 40. let, až po komunistické znárodnění v roce 1948. Na osudech Rosenbaumovy rodiny, jeho spolupracovníků i zákaznic vytváří plastický obraz česko-židovsko-německého prostředí meziválečné Prahy. Profesní aktivity Oldrica Royce – jak se Oldřich Rosenbaum přejmenoval po přesídlení do USA v roce 1939 – vyvrcholily založením a provozováním velmi úspěšného módního závodu v New Yorku, který získal několik odborných ocenění a jehož zákaznicemi se staly manželky politiků, včetně prezidentů USA, známé herečky, například Ginger Rogers, Marlene Diettrich, i některé nejbohatší americké dámy, jako byla podnikatelka, filantropka a sběratelka Marjorie Merriweather Post. Tvorbu Oldřicha Rosenbauma a jeho životní příběh ilustruje přes 180 reprodukcí včetně autentických ukázek jeho oděvů, které poskytly Hillwood Estate, Museum & Gardens a UPM.

vydavatel: UPM, Arbor vitae
editorka: Eva Uchalová
texty: Eva Uchalová (UPM), Howard Vincent Kurtz (Hillwood Estate, Museum & Gardens)
vydání: české a anglické
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 272, reprodukcí: 220
ISBN 978-80-7101-159-0 (CZ)
ISBN 978-80-7101-158-3 (ENG)
cena (v UPM): 760 Kč (česky), 880 Kč (anglicky)

Rubriky
vydáváme

EVA EISLER

Eva Eisler (*1952) si světové jméno vydobyla na poli šperku. Její díla mají povahu architektonických vizí, konceptů mnoha rovin. Realizace Evy Eisler v oblasti interiérového designu, výstavnictví i volné tvorby objektů nabývaly na důležitosti od devadesátých let, první veřejné prezentace se ovšem odehrály už v raných sedmdesátých letech v Československu.

Její zralá tvorba je spjata s pobytem v USA, kam umělkyně odešla v roce 1983 společně se svým životním partnerem, architektem Johnem Eislerem. Od roku 2000 oba opět pracují i v Čechách. Monografie sleduje autorčinu tvorbu v celém jejím časovém rozsahu a typologické šíři. Důraz je položen na šperkařské dílo druhé poloviny sedmdesátých a osmdesátých let, kdy Eva Eisler formulovala základní stylové i formální pojetí své tvorby. V severoamerickém prostředí je považována za zástupkyni evropských tradic uměleckého šperku, u nás máme tendenci v ní spatřovat posla amerického přístupu. Provenience díla však není důležitá – zásadní je kvalita a originalita.

vydavatelé: UPM a nakladatelství Arbor vitae
text: Petra Matějovičová
vydání: anglicko-české
formát: 24,5 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 304
počet reprodukcí: 183
ISBN: 978-80-7101-136-1
cena (v UPM): 580 Kč

Rubriky
vydáváme

VÁCLAV CIGLER

Václav Cigler (*1929) je umělec a designér, kterému světový věhlas přinesly zejména plastiky z optického skla. 

Své vizionářské technologické uvažování uplatnil také v oblasti designu užitkového skla, světelných systémů, šperku a nafukovacích struktur, které kniha zařazuje do dobového kontextu. Důraz je kladen na kresbu jako klíč k pochopení různorodého Ciglerova díla.

texty: Lada Hubatová Vacková, Iva Knobloch
vydavatelé: UPM a Arbor vitae
vydání: české a anglické
formát: 24,5 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 354
počet reprodukcí: 255
ISBN: 978-80-7101-152-1 (UPM čj)
ISBN: 978-80-7101-153-8 (UPM aj)
cena (v UPM): 760 Kč

Rubriky
vydáváme

ANTONÍN KYBAL

První komplexní monografie Antonína Kybala (1901–1971), jedné z nejvýznamnějších osobností českého designu textilu a textilní tvorby 20. století, dokumentuje a přibližuje autorovo dílo ve velkoryse pojaté publikaci s reprezentativním obrazovým doprovodem. Hlavní text Lucie Vlčkové sleduje Kybalovo působení v kontextu dobového umění a designu i v souvislostech jeho osobního života.

Ve čtrnácti tematických kapitolách představuje jednotlivé tvůrčí etapy od počátků spjatých s malbou, přes obrat k designu textilu a zřízení vlastního ateliéru a dílen, až po peripetie Kybalovy adaptace na poválečnou situaci a nové výzvy emancipovaného textilního díla. Některé z kapitol poskytují důkladnější exkurs do problematiky principů textilní tvorby a vymezení role ornamentu, i do obecnějších otázek bytové kultury. Samostatný oddíl Markéty Vinglerové je věnován pedagogickému působení Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a fenoménu tzv. Kybalovy školy. Obrazový doprovod představuje z velké části dosud nepublikovaná díla ze soukromých sbírek a státních institucí (UPM v Praze, MG v Brně, MVU v Olomouci a dalších), která doplňují cenné dobové dokumentační snímky interiérů, zboží a osobní fotografie. Bohaté přílohy zahrnují biografii a chronologii tvorby, výběrový soupis Kybalovy účasti na výstavách a získaných ocenění, dobovou obrazovou dokumentaci, seznam vyobrazení, bibliografii a jmenný rejstřík.

vydavatelé: UPM a Karel Kerlický – KANT
autorka koncepce, editorka: Lucie Vlčková
texty: Lucie Vlčková, Markéta Vinglerová, Alice Hekrdlová
vydání: české s anglickým resumé
formát: 28,7 x 24,5 cm, pevná vazba
počet stran: 288
počet reprodukcí: 322
ISBN 978-80-7101-166-8 (UPM)
ISBN: 978-80-7437-223-0 (KANT)
cena (v UPM): 900 Kč

Rubriky
vydáváme

MODELOVÝ DŮM ARNOŠTKA ROUBÍČKOVÁ, PRAHA 1909–1943

Krejčovský závod Arnoštky Roubíčkové patřil od svého založení v roce 1909 mezi nejvýznamnější pražské módní salony; největší slávu zažil v období stylu art deco ve dvacátých letech, ale kvalitní úroveň a dobrou pověst si zachoval až do svého zániku v době německé okupace. Studie historičky umění Evy Uchalové je založena na archivních materiálech, dobovém tisku i na údajích pamětníků a doplňuje ji bohatá dokumentace tvorby tohoto salonu – fotografie modelů a návrhových kreseb uveřejňovaných v soudobých časopisech i ukázky šatů dochovaných ve sbírce oděvů UPM.

Pro přiblížení dobového kontextu jsou ke studii připojeny vzpomínky Heleny Mautnerové – starší dcery Arnoštky Roubíčkové – vydané jejími dětmi Nelly Urbachovou a Willy Mautnerem ve Washingtonu, D. C., v roce 1996. Přes značný časový odstup od událostí Helenina pohnutého osudu názorně vypovídají o životě v multikulturní Praze v období jejího největšího společenského i kulturního rozmachu, o rozvoji modelového domu i o zakotvení české imigrantky ve Spojených státech amerických. Propojení obou částí publikace nabízí čtenářům plastický obraz příběhu pražské židovské rodiny i možnost hlouběji nahlédnout do historie pražské módní tvorby.

vydavatelé: UPM a Karel Kerlický – KANT
editor: Eva Uchalová
autoři textů: Eva Uchalová, Helena Mautnerová, Filip Wittlich
jazyková mutace: česká s anglickým resumé
formát: 21 x 18 cm, měkká vazba
počet stran: 280
počet reprodukcí: cca 80
ISBN 978-80-7101-163-7 (UPM)
ISBN 978-80-7437-221-6 (Karel Kerlicky – KANT)
cena (v UPM): 440 Kč (vyprodáno)

Rubriky
vydáváme

ČESKÝ KUBISMUS. PRŮVODCE EXPOZICÍ UPM

Publikace věnovaná fenoménu českého kubismu čtenáře provádí všemi tematickými okruhy expozice v domě U Černé Matky Boží – první pražské kubistické stavbě. Tato klíčová témata, mezi něž patří například „Skupina výtvarných umělců“, „Kubistický interiér a nábytková tvorba“ či „Šikmá plocha a krystal“, sledují vztahy mezi volným uměním, architekturou a interiérovou tvorbou. 

Text doprovázejí reprodukce nábytku, předmětů z keramiky, skla a kovů, ornamentálních tapetových vzorů, plakátů a knižní grafiky ze sbírky UPM, Moravské galerie v Brně a Národního muzea. Ideové propojení volného a užitého umění v období kubismu dokumentují obrazy a plastiky z fondů Národní galerie v Praze, Západočeské galerie v Plzni a ze soukromé sbírky. Hlavní tvůrce, jako jsou Josef Gočár, Vlastislav Hofman, Pavel Janák, Otto Gutfreund, Emila Filla, Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Václav Špála a další, přibližují medailony. Události druhého desetiletí 20. století, které utvářely prostředí umělecké scény kubistů, jejich příznivců i kritiků, sleduje časová osa.

vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
autor: Lucie Vlčková
vydání: české a anglické
formát: 21 x 16,5 cm, měkká vazba
počet stran: 88
počet reprodukcí: 65
ISBN 978-80-7101-149-1 (čj)
ISBN 978-80-7101-150-7 (aj)
cena (v UPM): 240 Kč (anglicky)


české vydání je momentálně rozebráno, připravujeme dotisk.

Rubriky
vydáváme

SECESE. VITÁLNÍ UMĚNÍ 1900

Tato monografie představuje špičková díla české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která byla součástí expozice v pražském Obecním domě v letech 2013–2015. 

Jejím cílem je ukázat užité umění secese jako součást převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století. Kniha proto přibližuje secesní estetiku jak z hlediska „uměleckého provozu“, stylových inovací a jejich ideových kořenů, tak z hlediska nového životního stylu projevujícího se v proměnách obytného interiéru, ve vizualitě reklamy či v secesní módě.

vydavatelé: UPM v Praze a nakl. Arbor vitae, 2013
editoři: Lucie Vlčková, Radim Vondráček
texty: Iva Knobloch, Eva Uchalová, Otto Urban, Lucie Vlčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich a kurátoři UPM
vydání: české a anglické (anglické je již rozebráno)
formát: 24,5 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 304
počet reprodukcí: 540
ISBN 978-80-7101-128-6 (čj)
ISBN 978-80-7101-129-3 (aj)
cena (v UPM): 890 Kč (česky)

Rubriky
vydáváme

VNĚ A UVNITŘ. UMĚLÁ VLÁKNA V ODÍVÁNÍ OD POLOVINY 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Text historičky umění Konstantiny Hlaváčkové přibližuje módní oděv jako výsledek dlouhého procesu založeného na vědních i praktických disciplínách lidské činnosti a završeného tvůrčí myšlenkou módního návrháře. Zaměřuje se na materiály z umělých vláken, jejichž výrobu podnítil rychlý rozvoj textilního, oděvního a chemického průmyslu po druhé světové válce. 

Produkce umělých vláken je uvedena do souvislosti s vývojem techniky, průmyslu, sociálních vztahů, ochrany životního prostředí a dalších oborů, včetně zdravotnictví. Téma bohatě ilustrují oděvy ze sbírek UPM i unikátní mikrofotografie vláken.

vydavatel: UPM v Praze
text: Konstantina Hlaváčková
vydání: české s anglickým resumé
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 248
počet reprodukcí: 156
ISBN 978-80-7101-146-0
cena (v UPM): 160 Kč

Byla vydána ke stejnojmenné výstavě konané v UPM od 2. října 2014 do 11. ledna 2015.

Rubriky
vydáváme

GLAMOUR. DÁMSKÁ SPOLEČENSKÁ MÓDA 1950–2010

Publikace představuje výběr společenských oděvů české i zahraniční provenience od roku 1950 do současnosti. Obrazovou část uvádí text věnovaný obecnému vývoji společenského oděvu po 2. světové válce ve světě a také specifické situaci v Československu s důrazem na autorskou modelovou tvorbu českých návrhářů v letech 1990 až 2010.

vydavatel: UPM v Praze
text: Konstantina Hlaváčková
vydání: české s anglickým resumé
formát: 22 x 19 cm, měkká vazba
počet stran: 248
počet reprodukcí: 156
ISBN 978-80-7101-146-0
cena (v UPM): 280 Kč

Byla vydána ke stejnojmenné výstavě konané v UPM od 12. května do 2. září 2011.

Rubriky
vydáváme

GENEZE DESIGNU NÁBYTKU

Bohatě ilustrovaná publikace zaznamenává příběh moderního designu počínaje obdobím biedermeieru v první polovině 19. století až do konce 20. století. Poskytuje ucelený pohled na moderní historii nábytkové tvorby v českých zemích v kontextu světového vývoje, včetně individuálního autorského designu. 

Představuje nejvýraznější tvůrce-designéry a osudy výrobců či institucí a přibližuje uměleckohistorické kontexty nábytkové tvorby, její stylová východiska a materiálové i technické podmínky. Významnou součást tvoří medailony osobností českého a světového designu nábytku. Kniha zároveň slouží jako katalog studijního depozitáře nábytku 19. a 20. století UPM, který je zpřístupněn na zámku v Kamenici nad Lipou.

vydavatelé: UPM a Arbor vitae
text: Daniela Karasová
vydání: české a anglické
formát: 27 x 23 cm, měkká vazba
počet stran: 320
počet reprodukcí: 400
ISBN 978-80-7101-103-3 (čj)
ISBN 978-80-7101-104-0 (aj)
cena (v UPM): 570 Kč (česky), 770 Kč (anglicky)

Rubriky
vydáváme

Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO SVĚTA. 300 LET HARRACHOVSKÉHO SKLA / FROM NEUWELT TO THE WHOLE WORLD. 300 YEARS OF HARRACH GLASS

Harrachovské sklárně v Novém Světě v Krkonoších patří přední místo mezi výrobci, kteří se v minulosti zasloužili o proslulost českého sklářství. První ucelená monografie této nejstarší existující české sklárny shrnuje výsledky více než desetiletého archivního bádání a zpracovávání českých a zahraničních muzejních sbírek. 

V odborných textech a na vybraných ukázkách z produkce, doprovázených bohatou dokumentací, podrobně přibližuje výtvarný vývoj harrachovského skla od barokních počátků přes nesčetné podoby skla doby biedermeieru a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se stylu art deco a funkcionalismu až po nové designérské přístupy po roce 1945 a sklo současné.

Muzejní publikace roku 2012 – 1. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

vydavatelé: UPM a Arbor vitae
editor: Jan Mergl
texty: Helena Brožková, Jarmila Brožová, Florian Knothe, Jan Luštinec, Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková, Jan Schöttner
vydání: české a anglické
formát: 29 x 25 cm, pevná vazba
počet stran: 440
počet reprodukcí: přes 1000
ISBN 978-80-7101-112-5 (čj)
ISBN 978-80-7101-113-2 (aj)
cena (v UPM): 1 250 Kč (česky), 1 650 Kč (anglicky)

Rubriky
branches

THE MUSEUM OF DECORATIVE ARTS – MAIN BUILDING

Main Building

The Museum’s permanent exhibition is currently being reinstalled and will reopen in 2022.

The Museum of Decorative Arts in Prague collects examples of historical and contemporary arts and crafts, applied arts and design, preserving them for future generations. We believe in the harmony of function, quality and beauty, and our ambition is to inspire and educate and in a unique and entertaining way.

The Museum is located in Josef, Prague’s old Jewish quarter. This is part of the Old Town, home to many of Prague’s most beautiful sights. The main Neo-Renaissance building dates from the 19th century, and its opulent design with richly decorated ceilings and antique furniture is ideal for showcasing the Museum’s spectacular collections.

The collection numbers approximately half a million items and includes glass, ceramics and porcelain, graphic art and photography, furniture, woodwork and metalwork, gold and jewellery, clocks and watches, textiles and fashion, and children’s toys.

The Museum has the largest Czech library specialising in the arts and related disciplines, with approximately 172 000 items that include art encyclopaedias, dictionaries of artists and comprehensive works on iconography, topography and heraldry. Besides its art books and other scholarly publications, the library also holds many other reference works and periodicals. Its resources can be used on-site, as well as by accessing the library’s database or searching in the Art and Architecture (ART) subject gateway

More about the Museum´s history »

The Museum of Decorative Arts – main building
17. listopadu 2
110 00 Prague 1
information office: +420 778 543 900
booking office: +420 277 000 424, +420 775 936 650
museum office: +420 277 000 436, +420 775 936 766

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZK 150 | concession CZK 60 | family CZK 250

WHAT'S ON

MARTIN JANECKÝ: STARMEN AND OTHER STUDIO WORK IN GLASS

MARTIN JANECKÝ: STARMEN AND OTHER STUDIO WORK IN GLASS

Exhibition

Museum of Decorative Arts in Prague - main buildin

18.05.2022–11.09.2022

THE POWER OF LACE. LACE – ART – GARMENT

THE POWER OF LACE. LACE – ART – GARMENT

Exhibition

Museum of Decorative Arts in Prague - main buildin

18.05.2022–11.09.2022

PLEIAD OF GLASS 1946–2019

PLEIAD OF GLASS 1946–2019

Long-term exhibition

The Museum of Decorative Arts – main building

VIA LUCIS. STANISLAV LIBENSKÝ A JAROSLAVA BRYCHTOVÁ FOR SACRED SPACES IN BOHEMIA AND MORAVIA

VIA LUCIS. STANISLAV LIBENSKÝ A JAROSLAVA BRYCHTOVÁ FOR SACRED SPACES IN BOHEMIA AND MORAVIA

Exhibition

Museum of Decorative Arts in Prague - main buildin

od 21. 10. 2021

OLDŘICH PLÍVA

OLDŘICH PLÍVA

Exhibition

Museum of Decorative Arts - main building

07. 04. 2022 – 05. 06. 2022

Rubriky
branches

THE HOUSE AT THE BLACK MADONNA

The House at the Black Madonna

The first implementation of Cubist architecture, the department store named U Černé Matky Boží (At the Black Madonna), built in 1911–1912, was designed by the then 31-year-old Josef Gočár for the wholesaler František Josef Herbst. The architect employed the characteristic Cubist idiom mainly on the entrance portal, dormer windows, wrought-iron grille at the entrance and the staircase balustrade; the illusive painting of the interior walls with geometric designs was equally compelling. Gočár also designed the interior of the café on the first floor that was dominated by heavy wrought-iron chandeliers, built-in furniture and a bar counter made of dark-stained oak wood. The 17th-century sculpture of the Black Madonna, formerly adorning the earlier Baroque building, was installed on the north-east corner of the new edifice, giving it its name.

Originally, this was a department store that served its purpose only until 1922. Following the interiors’ gradual devastation that took place during their adaptation into office spaces, the building underwent reconstruction in 1993–1994, after plans by the architect Karel Prager. Grand Café Orient was re-opened in 2002.

The Museum of Decorative Arts in Prague makes use of four floors above the Café. Two floors (the 2nd and 3rd) are devoted to the Czech Cubism permanent exhibition. As of May 2016, the next floor up will hold regular short-term exhibitions. The last floor is mainly intended to host educational programmes for schools and the general public (e.g. art workshops). 

WHAT'S ON

VÁCLAV PODESTÁT: FAR AND NEAR

VÁCLAV PODESTÁT: FAR AND NEAR

Exhibition

The House at the Black Madonna

10. 3. 2022 – 19. 06. 2022

CZECH CUBISM

CZECH CUBISM

Permanent exhibition

The House at the Black Madonna

The House at the Black Madonna
Ovocný trh 19, Prague 1
Booking office +420 725 038 628

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZK 150 | concession CZK 80

Rubriky
branches

JOSEF SUDEK GALLERY

Baroque House At Luna, Prague – Hradčany

The Josef Sudek Gallery is located in the house near Hradčany in Prague where Sudek lived from 1959 until his death in 1976. Part of his photographic output was transferred to the Museum of Decorative Arts between 1978 and 1988, and since 1989 the Museum has also managed the photographer’s apartment, opening the gallery here in 1995. Sudek also had a studio at Na Újezdu 28 in Prague, which he continued to use even after moving to Hradčany, and his sister and assistant Božena Sudková lived there.

Sudek’s apartment was a popular meeting place for artists such as the painter Jan Zrzavý, the poet Jaroslav Seifert, the architect Otto Rothmayer and many others. Sudek gradually filled his apartment with pictures, frames, wineglasses, boxes and photographic equipment, and it was here that he produced his series Aerial Reminiscences, Easter Reminiscences, Labyrinths and Glass Labyrinths. From this apartment Sudek used to set off on walks through Prague’s parks and gardens and the suburbs he loved so much.

Josef Sudek Gallery
Úvoz 24, Prague 1

Opening Hours
April to September
Tuesday – Sunday 11 a.m.–7 p.m.
Monday closed
October to March
Tuesday – Sunday 11 a.m.–5 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZK 30 | concession CZK 10

WHAT'S ON

PETR TAUSK: PORTRAITS

PETR TAUSK: PORTRAITS

Exhibition

Josef Sudek Gallery

03.03.2022–19.06.2022

Rubriky
branches

KAMENICE NAD LIPOU CHATEAU

Kamenice nad Lipou Chateau

The town of Kamenice nad Lipou lies in the northwestern region of the Bohemian-Moravian Highlands, some 20 kilometers north of Jindřichův Hradec, in Pelhřimov District.

In 1580–1583, the original 13th-century castle was converted into a Renaissance mansion graced by a courtyard with arcades and a garden. The Baroque entrance tower was built in 1744. The chateau acquired its present Late Neo-classical appearance in the early 19th century. It is surrounded by an English landscape garden featuring a linden tree estimated to be 700–800 years old. The Geymüller family was the Kamenice chateau’s last pre-World War II owner. In 1998, this historical landmark came under the management of the Museum of Decorative Arts in Prague (UPM). Following extensive restoration work carried out between 1999 and 2004, a collection of furniture was installed in its interiors, which is open to the broad public. UPM also holds long-term exhibitions (toys, wrought ironwork, etc.) in other spaces of the chateau, intended both for children and adults. During the summer months, a café with a terrace offers refreshments and a pleasant ambiance. There is a visitors’ information centre in the chateau and exhibition installations administered by the town’s Municipal Museum in its south wing.

WHAT'S ON

Kamenice nad Lipou Chateau


Náměstí Československé armády 1
Kamenice nad Lipou
Booking office +420 565 432 667

Opening Hours
from May to September Tuesday–Sunday 10am–5pm, Monday closed
April and October Tuesday–Friday 10am–3pm, Saturday and Sunday 10am–5pm, Monday closed
from November to March Tuesday–Friday 10am–3pm, Saturday–Monday closed

Addmission
full CZK 120 | concession CZK 60 | family CZK 180

Rubriky
events

GUIDED TOURS IN THE MAIN BUILDING

ON DEMAND / GUIDED TOUR / THE MUSEUM OF DECORATIVE ARTS – MAIN BUILDING

(c) UPM

Guided tours in English, French, German and Russian

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Tourist group from 1 to 10 people CZ 1200
Tourist group from 11 to 20 people CZ 1700

Rubriky
events

A WALK THROUGH CUBIST PRAGUE IN ENGLISH

13.03.2020, FROM 14.00 / GUIDED TOUR / THE HOUSE AT THE BLACK MADONNA

The House at the Black Madonna (c) Ondřej Kocourek

Join us for a walk through Cubist Prague that starts from the House of the Black Madonna, continues past the best-known creations of architect Emil Králíček and ends at the houses designed by Josef Chochol at the foot of Vyšehrad Hill. We will take a close look at the world-renowned phenomenon of Czech Cubist architecture. (Public transport will be used to get to the houses below Vyšehrad, please expect to pay your own fare).

Program length: about 70 minutes

Meeting place: in front of the House of the Black Madonna (ČMB)

Price: 150 CZK, tickets can be purchased in advance at ČMB’s ticket office 

Guided tour given by: Mgr. Claudia Adlhoch

Capacity: 30 persons 

March 13 at 2 pm

The House at the Black Madonna

House at the Black Madonna
Ovocný trh 19, Prague 1

Rubriky
whats on

PLEIAD OF GLASS 1946–2019

Klára Horáčková, Ostrorep, 2003

Exhibition curators: Milan Hlaveš, Sylva Petrová
Consultant: Dušan Seidl
Texts: Sylva Petrová
Exhibition design: Jiří Novotný, Dušan Seidl
Exhibition graphics: Anna Issa Šotolová

 The exhibition Pleiad of Glass 1946–2019, which has consisted of art-exhibition glass objects, has been expanded to include almost fifty large-scale sculptures from the collections of the Museum of Decorative Arts in Prague.

Whereas the first hall of the Pleiad of Glass 1946–2019 exhibition enables visitors to admire the dramatic effects of the illuminated exhibits, the second hall provides different insights and impressions. Large dimensions achieved in the glass material represent a true artistic and technological challenge that cannot be mastered without first-hand experience and great skill. At the time of their creation, these glass masterpieces elicited utter amazement abroad and still continue to be much admired today.

All of the exhibited objects document not only the creativity of Czech artists, which in its day foreshadowed the future developments in art glass in the world, but also the technical virtuosity of the master glassmakers that collaborated in the execution of these artworks. Last but not least, they also attest to the high moral and professional codex of the curators who deserve merit for instigating the creation and preservation of these works of art.

Mezinárodní rok skla 2022 logo

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZK 150 | concession CZK 80

The ticket is also valid for Via lucis Exhibition

Rubriky
whats on

GLEAM OF GOLD, BLAZE OF COLOURS

27.02.2020 — 27.09.2020

Dressage of Horses – Tribute to the Duke of Newcastle, c. 1700–1710. Repro Ondřej Kocourek

Curator: prom. hist. Helena Brožková
Special consultancy: Jana Černovská
Exhibition design: Ing. Dušan Seidl
Graphic design: Johan Vlach and Matěj Brnický, MiniMaxStudio

Organised for the UPM’s 135th anniversary and assembled almost exclusively from its own collections, the exhibition is the result of years of specialised research in close collaboration with restoration surveys. The objects on display encompass a wide range of periods from Late Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance and Baroque eras all the way to the second half of the 18th and especially the 19th century.

Reverse paintings on glass form a diverse miscellany of objects in the collection of historical glass of the UPM, with a total of 387 items dating from Antiquity to the nineteenth century. The exhibition presents 135 of the most distinctive paintings, often small in size but great in value, regarded as rare curiosities in today’s art market. The selected exhibits include a set of thirty reverse paintings that underwent demanding restorative treatment in 2001–2017.

The exhibition illustrates the historical evolution of this specific form of art, which was manifested in refined and highly prized works maintained in church treasuries and the inventories of nobles and burghers. Such artwork was always of interest to collectors, as is shown by 13 exhibits from the original collection of the UPM’s founder Vojtěch, Baron Lanna. His contribution amounted to 17 reverse paintings in all – a seemingly insignificant sum that includes some of the most precious and essential artefacts of the whole collection.

The most valuable Renaissance paintings are represented by the works of Hans Jakob Sprüngli (1559–1637) from Zurich and by the miniature paintings of the anonymous “Master VBL”. The Baroque era is illustrated by the art of the Dutch painter Gerhard Janssen (1636–1725), Kunštát-based Daniel Preissler (1636–1733), works ascribed to the so-called Bohemian-Franconian School, or paintings from eighteenth-century workshops in Augsburg. The vast majority of the exhibits come from the collections of the UPM, but further complementary objects have been loaned both from other public galleries and museums in the Czech Republic and from private collections. On display is also a selection of prints that served as the templates for some of the reverse paintings.

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZ 150 | concession CZ 80 | family CZ 250

Rubriky
whats on

IMAGES OF THE ENDS OF HISTORY. CZECH VISUAL CULTURE 1985 – 1995

17.17.10.2019 — 21.06.2020

Pavel Jasanský: Strike, 1989

Curator: Pavel Vančát
Exhibition design: Oldřich Morys
Graphic design: Zuzana Lednická
Consultants: Zuzana Krišková, Jan KuntošThe exhibition Images of the Ends of History freely refers to the 30th anniversary of the crucial autumn of 1989, presenting it in a broader time, political, and media perspective, from the beginning of “perestroika” to the establishment of a new “democratic” political and media environment. The exhibition is based on the theory that the fall of communism was not a sudden and isolated historical event, but it had its own more general and long-term causes and consequences and that it played its role in the transformation of visual media and their roles. The exhibition presents the period between 1985 and 1995 through photography and the related media (graphic design, video, cartoon, film and TV), and focuses on the interrelated political and media changes in the Czech society.

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZ 150 | concession CZ 80 | family CZ 250

Rubriky
whats on

BOŽENA SUDKOVÁ / JOSEF SUDEK: THEIR CHILDHOOD LANDSCAPE

19.02.2020 — 20.9.2020

Božena Sudková. Repro Ondřej Kocourek

For the sources of the photographic output of Josef Sudek, we must first search in his family background. Important figures in his life were his mother and sister Božena who, however, was always overshadowed by her brother. Božena Sudková was born in 1897 in Nové Dvory, later she trained with and was employed by the photographer Bohumila Bloudilová in Kolín. Božena herself did not have artistic ambitions; from 1930 she lived and worked with Josef in their Prague studio on Újezd Street and was a support for their family enterprise. After Josef Sudek’s death, she donated his artistic estate to our museum and other institutions. She died in 1990. The photos made by Božena Sudková and her brother will take us to Nové Dvory, the chateau Kačina and the nearby Kutná Hora, where the siblings spent their early years.

Josef Sudek Gallery

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
úterý až neděle 11–17 hodin
pondělí zavřeno

Opening Hours
Tuesday – Sunday 11 a.m.–5 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZK 40 | concession CZK 20 | family CZK 60

Rubriky
programy

NAROZENINY V MUZEU

STÁLÝ PROGRAM / KOMPONOVANÝ POŘAD / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Chcete zažít netradiční oslavu narozenin, spojenou s návštěvou výstavy a tvůrčím programem? Pro děti máme program ve výstavě Plejády skla zaměřený na vlastnosti a estetickou hodnotu skla, který je vhodný pro děti od 5 do 12 let. Skupinka je maximálně 10 dětí a 6 dospělých, program s lektorkou trvá 1,5 hodiny. Poté je v ateliéru muzea prostor pro oslavu 1,5 hodiny. Možnost občerstvení i dortu z naší restaurace Času dost i bez občerstvení nebo s vlastním.

Termíny:
úterý až sobota 10 – 13 h, 15 -18 h, nebo dle domluvy 

Cena:
Cena programu za skupinu 1200 Kč + vstupenky do výstavy za každého účastníka (děti zdarma, dospělý 150 Kč).
Výzdoba 90 Kč.
V případě vlastního občerstvení a výzdoby účtujeme poplatek 120 Kč

Cena za catering na oslavu z muzejní restaurace Času dost:
Občerstvení dle domluvy + domácí limonády, karafy s vodou kolem 130 Kč na osobu (závazná objednávka nutná 14 dní předem).

Rezervace zde »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV PRO RODINY S DĚTMI

STÁLÝ PROGRAM / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Speciální komentované prohlídky aktuálních výstav pro rodiny s dětmi vedené edukátorkami. Objednávky nejméně 1 týden předem. Výběr výstavy i termín dle dohody. Doba trvání 1 hodina, program pro max. 5 účastníků, vhodné pro děti od 5 let. Cena programu 500 Kč. Ke vstupence na program je nutné zakoupit vstupenky do výstavy, děti do 15 let mají vstup do výstavy zdarma. Termín podle vašeho výběru. Cena 500 Kč.

Rezervace zde »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
pobočky a expozice

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Uměleckoprůmyslové museum se 15. listopadu 2017 otevřelo po tříleté rekonstrukci, která byla financovaná z vládního Programu péče o národní kulturní poklad nákladem více než 266 milionů korun. Tato rekonstrukce přinesla trojnásobné zvětšení výstavního prostoru ve zvýšeném přízemí a dvojnásobné zvýšení ploch pro stálou expozici, celkem tedy 2750 m2 výstavní plochy. To bylo možné díky druhému investičnímu projektu centrálního depozitáře ve Stodůlkách, kam byly po jeho dokončení v roce 2016 přemístěny všechny sbírky a restaurátorská pracoviště. V současné době se stálá expozice muzea připravuje, v budově se střídají krátkodobé výstavy. 

Po rekonstrukci obnovila svoji činnost také knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která je největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na volné a užité umění, architekturu a design. Fondy knihovny jsou budovány od roku 1887, kdy se knihovna poprvé otevřela veřejnosti. Ve studovně byl zachován původní mobiliář Josefa Schulze a také barokní knihovní skříně z piaristického kláštera v Benešově, instalované při stavbě muzea v letech 1897 až 1900.

V nové vstupní hale v parteru muzea s bezbariérovým přístupem přes zahradu ze Široké ulice se nachází muzejní obchod firmy Modernista. Nabízí velký výběr odborných knih a časopisů o designu, užitém umění, repliky originálů předmětů zastoupených ve sbírkách UPM, soudobý český design, originální autorskou módu a doplňky a drobné upomínkové předměty.

V přízemí UPM si můžete občerstvit kávou či dobrým jídlem z nabídky kafé restaurantu Času dost.

Pro programy muzejní edukace je nyní k dispozici přednáškový sál a výtvarný ateliér.

Více o historii hlavní budovy»

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova
ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1
recepce: +420 778 543 900, +420 778 543 901
recepce.info@upm.cz
pokladna: +420 277 000 424, +420 775 936 650
podatelna: +420 277 000 436, +420778 543 901 (po-pá)

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10–18 h
pondělí zavřeno

Zvýhodněné vstupné do všech pražských poboček muzea
základní 250 Kč | snížené 120 Kč | rodinné 250 Kč

AKTUÁLNĚ VYSTAVUJEME

Rubriky
vystavujeme

CESTY DESIGNU

stálá expozice

Pohled do expozice nábytku
Cesty designu

Sbírka nábytku 19. a 20. století Cesty designu v českých zemích a dalších zemích Evropy je největší výstavou svého druhu v České republice. Vypráví příběh moderního nábytkového designu z první poloviny 19. století – období biedermeieru, do konce 20. století. Nabízí ucelený přehled o moderní historii nábytku v českých zemích na pozadí významného světového vývoje, včetně jedinečných designérských kousků. Jsou zde zastoupeni nejvýznamnější umělci a designéři, mezi nimi Alvar Aalto, Le Corbusier, Ray a Charles Eamesovi, Josef Gočár, Josef Hoffmann, Pavel Janák, Eva Jiřičná, Kaare Klint, Verner Panton, Josip Plečnik, Ludwig Mies van der Rohe, Ettore Sottsass, Bořek Šípek a mnoho dalších.

Součástí okruhu je i výstava Mříže, klíče, zámky v renesančním sále zámku, která je první stálou expozicí specializující se na toto řemeslo v České republice. Představuje ukázky středověkých, renesančních a barokních mříží a zábradlí, stejně jako historické zámky, klíče, klepadla a železářské zboží pocházející od románského období do 19. století. Interaktivní program umožňuje návštěvníkům vyzkoušet si mechanismy zámků a klepadel nebo aktivovat draka z tepaného železa. Ve sklepích zámku se nachází ukázky ze sbírky zahradní keramiky a monumentální objekt vytvořený sklářskou umělkyní a sochařkou Alenou Matějkovou Cesta a ukázka ze sbírky venkovní keramiky UPM.

V zámku Kamenice nad Lipou vás zveme i do dalších dvou expozic, můžete si koupit zvýhodněnou vstupenku do celého zámku ZDE

zámek Kamenice nad Lipou

Náměstí Československé armády 1
Kamenice nad Lipou
Pokladna +420 565 432 667

Otevírací doba
květen až září denně mimo pondělí 10 – 17 h
duben a říjen úterý až pátek 10 – 15 h, sobota a neděle 10 – 17 h
listopad až březen úterý až pátek 10 – 15 h, sobota až pondělí zavřeno

Vstupné na výstavu
základní 60 Kč  |  snížené 30 Kč  |  rodinné 90 Kč  

Rubriky
pro školy

METODIKY, SEKCE PRO UČITELE, DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Galerijní a muzejní edukace

UPM v Praze se v letech 2011–2013 jako partner Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze podílelo na výzkumném projektu Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).
Vedoucí projektu: Marie Fulková, hlavní řešitelka za UPM: Vladimíra Sehnalíková
Představujeme některé z výstupů projektu:

Jak připravit muzejní program

vám pomohou Metodiky přípravy a realizace vzdělávacích programů pro galerijní, muzejní a školní pedagogy pro předškolní, základní školní a gymnaziální vzdělávání

Metodiky tvoří tři samostatné celky se společnou částí zahrnující obecné zásady, které zohledňují potřeby jednotlivých stupňů škol. Obsahují podrobnější specifiku pedagogických postupů podle stupně školy a profilu žáka/studenta – návštěvníka galerie/muzea. Tato část představuje stručné případové studie se všemi potřebnými informacemi a aspekty, které by bylo možno využít, zopakovat, přizpůsobit a aplikovat v podobných situacích, nebo dokonce tyto situace modelovat podle zásad poznatků z případové studie. Příklad každé metodiky obsahuje také názorný edukační program s didaktickými pokyny, který považujeme za typický, jeho následné pedagogické zpracování ve škole nebo v rodině a obrazovou dokumentaci.
Metodiky byly v roce 2014 certifikovány Ministerstvem kultury ČR.

Odborné publikace

Metodika I
Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání)  Ke stažení zde »

certifikát MKČR Ke stažení zde »

Pracovní listy pro žáky a učitele Ke stažení zde »

Metodika II
Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro základní vzdělávání) ke stažení Ke stažení zde »

Metodika III
Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro gymnaziální vzdělávání) ke stažení Ke stažení zde »

Knihu GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE 2. UMĚNÍ A KULTURA VE ŠKOLNÍM KONTEXTU. UČENÍ Z UMĚNÍ
můžete zakoupit v našem e-shopu Zde »

Podmalby na skle – distanční program pro školní vzdělávání

Program vznikl ze spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byl součástí projektu UK PROGRES Q17 příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu/vizuální gramotnost.

V době distanční výuky v letním semestru 2020 připravili studenti KVV k výstavě V lesku zlata, v září barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM edukační program, které mohou učitelé využít přímo ve škole, aniž by výstavu v muzeu navštívili. Dvě vybrané studentské práce ke stažení níže

Sv. Starosta
Ke stažení zde »

Fenomén portrétních siluet
Ke stažení zde »

Video upoutávka na výstavu zde »

Rubriky
whats on

ALFONS MUCHA – THE PIONEER OF ART NOUVEAU

22.04.2019 — 31.12.2019

Alphonse Mucha: Princess Hyacinta. ©upm

Curator: PhDr. Lucie Vlčková, PhD.

THIS EXHIBITION IS IN CHINA

These selected exhibits from the Museum of Decorative Arts in Prague, supplemented by pieces from the collections of Prague City Gallery and the West Bohemian Gallery in Pilsen, present outstanding works by Alfons Mucha that came into being in the atmosphere of the emancipation of art and the onset of modernism underway in the late 19th century and early 20th century. The wide range of artistic positions at that time, manifested in the pursuit of an artistic synthesis, in the more subjective forms of Symbolism, and in the merging of different kinds of art, are all interconnected in terms of style by the characteristic decorativism of Art Nouveau, which was co-created by Mucha in particular through his designs for posters and advertisements. This exhibited set of his representative pieces is largely related to Mucha’s life and work in Paris, where he belonged among the most prominent creators of the visual style in question which, through all manner of printed materials and posters, permeated the public space of the Parisian streets.

The exhibits presented here from the Museum of Decorative Arts in Prague show the importance of this institution’s collections. Its permanent exhibitions were opened to the public in 1900 and included not only historical artifacts, but also the most recent works such as Mucha’s posters. The Museum of Decorative Arts was probably the first collecting institution in the world that included posters in its permanent exhibition, giving rise through its systematic collecting efforts to a unique collection of 40,000 pieces, which now represents one of the most valuable and oldest European poster funds. Over the years, the Museum of Decorative Arts acquired other Art Nouveau artifacts, especially glass, book design and illustration, furniture, fashion, photographs and items from other areas of artistic endeavor. Some were presented at the 1900 World’s Fair in Paris, which codified Art Nouveau as a unifying, pan-European decorative style (its name came from a pavilion presenting the interior decoration of the Maison de l’Art Nouveau [“House of New Art“] of the Paris art dealer S. Bing). We believe this exhibition will take visitors back to an enchanting time, the beginning of modern European culture, and these unique artifacts will show how contemporary ideals, dreams and visions were reflected in the everyday life of this breakthrough age.

Opening Hours

Yunnan Provincial Museum in Kunmin

Rubriky
events

GUIDED TOURS IN THE HOUSE AT THE BLACK MADONNA

ON DEMAND / GUIDED TOUR / THE HOUSE AT THE BLACK MADONNA


Guided tours in English, French, German and Russian

The lecturer will show you through the Czech Cubism permanent exhibition that features furniture suites and individual furniture pieces, accompanied by household accessories made of ceramics, glass and metals that represent the most distinguished artists of Czech Cubism. These are the noted architects and designers Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný and František Kysela. Their works are complemented by a selection of Cubist paintings created by Emil Filla, Bohumil Kubišta, Josef Čapek and Václav Špála, and sculptures by Otto Gutfreund. The exhibition also explores the internationally renowned phenomenon of Czech Cubist architecture.

The House at the Black Madonna

House at the Black Madonna
Ovocný trh 19, Prague 1

Tourist group from 1 to 10 people CZ 1200 + ticket for exhibition
Tourist group from 11 to 20 people CZ 1700 + ticket for exhibition

Rubriky
branches

THE CENTRAL DEPOSITORY

The Central Depository in Prague 13
The Central Depository in Prague 13 – Stodůlky

After many years of efforts, the Museum of Decorative Arts in Prague has obtained suitable areas to deposit its valuable collections, gathered over the more than 130 years of the Museum’s existence.  At the same time, modern specialised workplaces which take care of the collections and ensure their administration are also situated in these areas. In addition to this, these new areas include facilities where minor events for the public, e.g. lectures and educational events, can be held.  In addition, a small café including garden will be established upon these premises where occasional events for children can be organised.    

The central depository of the Museum is designed as a low-energy building with a unique circular ground plan, where its monolithic structure forms two underground floors and three above-ground floors. The depository itself, with its own mode of operation, is situated on an inscribed square-shaped ground plan. The total floor area of the premises amounts to 5,770 square metres. 

Café open for the public. More information here

The Central Depository

Červeňanského 2843/19
Praha 13
Gatehouse +420 778 772 407

Rubriky
pro školy

GALERIE

foto UPM

K výstavě Plejády skla 1946 – 2019

Dílna Budiž sklo!

Aktivní zóna ve výstavě

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
vydáváme

BIEDERMEIER. UMĚNÍ A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH 1814–1848 / ART AND CULTURE IN THE BOHEMIAN LANDS 1814–1848

BIEDERMEIER. UMĚNÍ A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH
(c) UPM

Výpravná monografie podává přehled výtvarného a užitého umění biedermeieru v českých zemích z pohledu současné diskuse o povaze tohoto specifického uměleckého a myšlenkového proudu. První část tvoří tematické stati, které se zaměřují na rozmanité oblasti umělecké tvorby té doby i na její sociální a ideové kořeny. 

Muzejní publikace roku 2008 – 1. místo v soutěži Gloria musaealis

vydavatelé: UPM v Praze a spol. Gallery
autor koncepce, editor: Radim Vondráček
texty: Helena Brožková, Jiří Fronek, Daniela Karasová, Šárka Leubnerová, Zuzana Novotná, Roman Prahl, Jiří Rak, Eva Uchalová, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Jana Wittlichová et al.
vydání: české a anglické
formát: 28 x 24 cm, pevná vazba
počet stran: 528
počet reprodukcí: 843
ISBN 978-80-7101-073-9 (čj)
ISBN 978-80-7101-074-6 (aj)
cena (v UPM): 1 490 Kč (česky), 1 690 Kč (anglicky)

Rubriky
vydáváme

KLASICISMUS A BIEDERMEIER Z KNÍŽECÍCH LICHTENŠTEJNSKÝCH SBÍREK / NEOCLASSICISM AND BIEDERMEIER FROM THE COLLECTIONS OF THE PRINCE OF LIECHTENSTEIN

KLASICISMUS A BIEDERMEIER Z KNÍŽECÍCH LICHTENŠTEJNSKÝCH SBÍREK

Katalog výstavy poprvé představuje české veřejnosti umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu. Vynikající portrétní, krajinářské a žánrové práce předních vídeňských autorů – Heinricha Fügera, Friedricha von Amerlinga, Petera Fendiho či Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládají roli knížecího rodu jako významného mecenáše, objednatele a sběratele umění. 

Publikace zahrnuje na 300 děl, vedle malby také plastiku, unikátní soubory malovaného vídeňského porcelánu, architektonické kresby a nábytek. Zaměřuje se i na moravská panství rodiny a prostřednictvím vedut, akvarelů interiérů a nábytkových kusů, především z lednického a valtického mobiliáře, podává plastický obraz kultury bydlení tohoto aristokratického rodu.

vydavatelé: UPM v Praze a Liechtenstein Museum ve Vídni, 2010
texty: Johann Kräftner
katalogová hesla: Johann Kräftner, Claudia Lehner-Jobst, Radim Vondráček
vydání: české a anglické
formát: 28 x 22,7 cm, měkká vazba
počet stran: 432
počet reprodukcí: 307
ISBN 978-80-7101-087-6 (čj)
ISBN 978-80-7101-088-3 (aj)
cena (v UPM): 460 Kč (česky, anglicky)

Rubriky
vydáváme

LADISLAV SUTNAR V TEXTECH (MENTAL VITAMINS)

LADISLAV SUTNAR V TEXTECH (MENTAL VITAMINS)
© UPM

Kniha obsahuje původní texty česko-amerického designéra a malíře Ladislava Sutnara i svědectví o něm a jeho práci. Tyto autentické prameny poskytují dramatickou výpověď o společenské, kulturní i politické situaci v Československu a USA v toku dvacátého století. Dosud platné autorovy texty o designu a umění jsou uvedeny v angličtině i v českém překladu.

vydavatelé: UPM v Praze a nakl. Kant, 2010
editor: Iva Knobloch
texty: Iva Knobloch, Ladislav Sutnar
vydání: české
formát: 31 x 20 cm, měkká vazba
počet stran: 272
počet reprodukcí: 184
ISBN 978-80-7101-095-1
cena (v UPM): 690 Kč

Rubriky
vydáváme

GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE 2. UMĚNÍ A KULTURA VE ŠKOLNÍM KONTEXTU. UČENÍ Z UMĚNÍ

GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE
© UPM

Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v letech 2012 a 2013

Publikace přináší souhrn edukačních programů realizovaných v UPM a v Galerii Rudolfinum během roku 2012 a 2013. Sleduje hlavní koncepci uplatněnou v předchozím dílu, a to sled programů ve vazbě na výstavy, ale přenáší zájem na pedagogické rozvedení některých témat ve škole. 

Práce s tématy propojuje edukační program s dalšími prameny, dotvářejícími kontextové pole. Jsou to texty z oblasti krásné literatury, poezie, dále historické prameny, současný diskurz umění, internetové a jiné encyklopedické zdroje, ale také – a především – výtvarné a autentické výpovědi žáků a studentů. Kniha představuje možnosti vyučování inspirovaného vztahem kulturní a vzdělávací instituce a ukazuje, že návštěvou výstavy a absolvováním programu v muzeu či galerii proces učení nekončí. „Dešifruje“ pedagogické postupy až do úrovně strukturovaných příprav na vyučování a vazeb na Rámcový vzdělávací program, oblast Umění a kultura.

vydavatelé: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, UPM, 2013
autorky koncepce a textů: Marie Fulková, Lucie Hajdušková, Leonora Kitzbergerová, Vladimíra Sehnalíková
vydání: české s anglickým resumé
formát: 29,6 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 352
počet reprodukcí: 350
ISBN 978-80-7101-127-9 (UPM)
cena (v UPM): 275 Kč
(první díl Galerijní a muzejní edukace 1 je rozebrán)

Rubriky
pro školy

PLEJÁDY SKLA 1946–2019

STÁLÝ PROGRAM / PROGRAM PRO ŠKOLY / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

copyright UPM

Edukační průvodce výstavou ke stažení

Seznam exponátů prvního sálu ke stažení

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Co všechno je možné vytvořit ze skla? A mohou se některé skleněné předměty stát muzejními exponáty? Společně se projdeme rozšířenou expozicí Plejády skla 1946–2019, ve které plastiky komorních rozměrů doplnilo bezmála padesát rozměrných autorských exponátů, rovněž ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Prozkoumáme vlastnosti skla a seznámíme se se základním materiálem – sklovinou. Ukážeme si příklady různých přístupů k výrobě a zdobení skla. Zjistíme, jak skleněné objekty promění pohled přes barevné  folie, ze kterých si pak vytvoříme barevnou kompozici, a odnesme si ji domů.

Více o programu

Program pro 3 – 5. ročník základní školy, ZUŠ

anotace
Co všechno je možné vytvořit ze skla? Jaká škála skleněných předmětů se nachází ve sbírkách muzea? Společně se projdeme rozšířenou expozicí Plejády skla 1946–2019, ve které plastiky komorních rozměrů doplnilo bezmála padesát rozměrných autorských exponátů, rovněž ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Ukážeme si příklady různých přístupů k výrobě a zdobení skla. Seznámíme se surovinami, ze kterých vzniká sklo, prozkoumáme jeho vlastnosti, a naše poznatky využijeme při tvorbě imaginární krajiny z barevných fólií, kterou si odneseme domů.

Více o programu

Program pro 6 – 9. ročník základní školy, gymnázia, ZUŠ

anotace
Co má společného souhvězdí Plejády se sbírkou skla? A jak čeští skláři obohatili svět autorské skleněné plastiky? Jak ji světlo, barva a tvar mohou spoluvytvářet? Společně se projdeme rozšířenou expozicí Plejády skla 1946–2019, ve které plastiky komorních rozměrů doplnilo bezmála padesát rozměrných autorských exponátů, rovněž ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Dotkneme se vývoje skleněné plastiky v Čechách v historických proměnách 2. pol. 20. st. Představíme si známé i méně běžné techniky tvarování a zdobení skla. Prozkoumáme jeho vlastnosti, a prostřednictvím barevných kompozic, hledáním neobvyklých pohledů do expozice vytvoříme nové objekty. V programu využijeme fotoaparáty mobilních telefonů.

Více o programu

Komentované prohlídky v českém jazyce pro školy na objednávku
MŠ, ZŠ
cena 70 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob,
pedagogický doprovod zdarma

SŠ, VŠ
cena 70 Kč + 30 Kč vstupenka do výstavy žák/student,
minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace  havlova@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

Komentované prohlídky v cizím jazyce (Aj, Nj) pro školy na objednávku
MŠ, ZŠ
cena 90 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob,
pedagogický doprovod zdarma

SŠ, VŠ
cena 90 Kč + 30 Kč vstupenka do výstavy žák/student,
minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace  havlova@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků

Více o výstavě PLEJÁDY SKLA 1946-2019 »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Návštěvníci výstavy vytváří světlenou kompozici z barevných plexiskel
Aktivní zóna v expozici
Rubriky
pro školy

ČESKÝ KUBISMUS

STÁLÝ PROGRAM / PROGRAM PRO ŠKOLY / DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

copyright UPM

Edukační program k expozici Český kubismus pro ZŠ, GYM, SŠ, ZUŠ II. stupeň a III. stupeň

Obyčejná židle nebo vzácný exponát?
Náš program přiblíží žákům nebo studentům užité umění jako běžnou součást našeho života. Každý den se setkáváme s předměty, které míjíme, aniž bychom je blíže zkoumali. Jedním z nich je i židle. Vzhledem k tomu, že průměrně prosedíme skoro osm hodin denně, zaslouží si i obyčejná, natož židle – vzácný exponát, prozkoumat podrobněji. Součástí programu je komentovaná prohlídka expozice, práce s pracovními listy a s autorskou skládačkou, ze které si žáci či studenti vytvoří vlastní kubistickou židli, kterou si spolu s vyplněnými pracovními listy budou moci odnést domů.

RVP očekávaný výstup ZŠ, obor: výtvarná výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor
samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce

délka programu 90 minut
maximální kapacita 15 žáků 
lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis. 
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma, žák či student nad 15 let 30 Kč
rezervace programu jelinkova@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Procházka kubistickou Prahou

Vzdělávací program probíhá přímo u vybraných kubistických staveb Prahy. Žáci či studenti se pod odborným vedením seznámí se základními principy českého kubismu v architektuře. Osvojí si architektonické názvosloví a naučí se vnímat detaily staveb. Po skončení programu si účastníci programu domů odnesou vyplněný pracovní list se všemi důležitými informacemi, které budou moci využít i při další návštěvě těchto unikátních staveb.

délka programu 70/90 minut
maximální kapacita 25 žáků 
lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis. 
cena programu 90 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace programu havlova@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

RVP očekávaný výstup ZŠ, obor: výtvarná výchova
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
Na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor
Zná obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich výtvarné a výrazové vlastnosti a vztahy; správně používá odbornou terminologii vztahující se k dané oblasti

Komentované prohlídky v českém jazyce pro školy na objednávku
MŠ, ZŠ
cena 70 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob,
pedagogický doprovod zdarma

SŠ, VŠ
cena 70 Kč + 40 Kč vstupenka do výstavy žák/student,
minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace  havlova@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

Komentované prohlídky v cizím jazyce (Aj, Nj) pro školy na objednávku
MŠ, ZŠ
cena 90 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob,
pedagogický doprovod zdarma

SŠ, VŠ
cena 90 Kč + 40 Kč vstupenka do výstavy žák/student,
minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace  havlova@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

„Aktivní zóny“ v expozici

V aktivní zóně expozice je možné vyzkoušet, jak se sedí na replikách kubistických židlí. Pracovní listy Obyčejná židle, nebo muzejní exponát? vyzývají návštěvníky ke zkoumání sedacího nábytku z neobvyklých úhlů pohledu. Pracovní listy Obyčejná židle Ke stažení zde »

Expozici ve stejném patře doplňuje projekce návrhů a realizací převážně pražské kubistické architektury jako jedinečného světového fenoménu. Po zhlédnutí expozice se návštěvníci mohou s mapkou Procházka po pražské kubistické architektuře, kterou UPM připravilo jako dárek pro návštěvníky, vydat na prohlídku kubistické Prahy. Mapa Procházky Ke stažení zde »

Na pracovním stole je připravena skládačka – z jednotlivých dílů lze složit logo expozice, Černou Matku Boží, jehož autorem je grafik Štěpán Malovec.

Součástí expozice budou od února 2016 tablety s časovou osou, medailony osobností českého kubismu, ukázkami dobových kritik a karikatur, archivními snímky výstav Skupiny výtvarných umělců a produkcí Pražských uměleckých dílen a družstva Artěl.

Další informace k expozici Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží najdete Zde »

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

BUDIŽ SKLO! RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

7.6.2020, OD 10.00 / DÍLNA / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Rodinná výtvarná dílna

Společně se projdeme rozšířenou expozicí Plejády skla 1946–2019, ve které plastiky komorních rozměrů doplnilo bezmála padesát rozměrných autorských exponátů, rovněž ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Posvítíme si na exponáty a prozkoumáme vlastnosti skla. V ateliéru si pak vytvoříme průsvitnou kompozici z barevných fólií, kterou si odnesete domů.
Sraz účastníků je v pokladně muzea.

pro koho: rodiče a prarodiče s dětmi, kapacita 15 míst (pro děti od 5 let v doprovodu dospělého)
doba trvání: 2 hodiny
cena: 60 Kč za osobu/účastník k platné vstupence do expozice (děti do 15 let mají vstup do expozice zdarma).
místo: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00, Praha 1, sraz účastníků v pokladně muzea
lektorka: Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programuhavlova@upm.cz 

28. března v 10 h

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PŘEDNÁŠKA V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV ZAMĚŘENÁ NA VÝVOJ UMĚNÍ PODMALBY

28.05.2020, OD 18.00 / PŘEDNÁŠKA / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Apollón a Hyakinthos Volary, 1809. Foto: Ondřej Kocourek

Přednáška kurátorky výstavy prom. hist. Heleny Brožkové k právě probíhající výstavě V lsku zlata, v záři barev. Sbírka podmaleb UPM v Praze zahrnuje vynikající díla pocházející z většiny stěžejních evropských center výroby tohoto specifického umění. K nim se nejpozději od 17. století řadí i centra v českých zemích. Díky nejnovějšímu výzkumu lze dokonce předpokládat, že se umění podmalby na našem území začalo hojně vyskytovat již ve druhé polovině 16. století. Vedle množství podmaleb uchovaných v tuzemských muzeích to dokládají také písemné prameny, jako například inventář slavné kunstkomory Rudolfa II., jejž sepsal malíř a archivář rudolfínských sbírek Daniel Fröschl. Hojné zmínky o podmalbách pak najdeme i v soupisech mladších sbírek – šlechtických i  měšťanských.V přednáškovém sále v přízemí muzea. Vstupné 50 Kč

31. března v 18 hodin

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1