Rubriky
články

Pokecáme? – pro 6. – 9. ročník ZŠ, gymnázia, SŠ a ZUŠ

učivo
pojmy: veřejný prostor, text, barva a obraz ve vztahu k plakátu a reklamě
plakát jako svébytné komunikační médium v kontextu veřejného prostoru
vizuální gramotnost, typografie
samostatná tvůrčí činnost, návrh plakátu

výstupy (žák)
chápe plakát jako komunikační médium v širším kontextu veřejného prostoru
pojmenovává vizuálně obrazné prvky, kterými plakát komunikuje (barva, obraz, text, měřítko…)
pojmenovává a rozlišuje záměr reklamy/plakátu podle sociální skupiny, na kterou je reklama cílená
rozumí vztahu mezi výrobcem a příjemcem

očekávané výstupy RVP ZV

  • vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků
  • ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sály v 6. NP
výstava Řeč plakátu 1890 – 1938
autorka programu a lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Výsledky edukačního programu