Příběh malby na skle – pro předškoláky MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ, ZUŠ

učivo
pojmy: sběratel, sběratelství a sbírka v muzejním prostředí
osobnost sběratele Vojtěcha Lanny a jeho sbírka historického skla
samostatná tvůrčí činnost, návrh malby na skleněnou číši

výstupy (žák)
dovede objasnit pojmy sběratel a sbírka v muzejním prostředí
popíše znaky historického skla
přemýšlí o využití různých druhů dekorů historického skla ve vlastní tvorbě

vzdělávací oblasti
Umění a kultura

očekávané výstupy RVP ZV

  • rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
  • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
  • v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu  600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sály v 2. NP
výstava Sběratel – Lannova sbírka skla
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)