Příběh malby na skle – pro předškoláky MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ, ZUŠ

učivo
pojmy: sběratel, sběratelství a sbírka v muzejním prostředí
osobnost sběratele Vojtěcha Lanny a jeho sbírka historického skla
samostatná tvůrčí činnost, návrh malby na skleněnou číši

výstupy (žák)
dovede objasnit pojmy sběratel a sbírka v muzejním prostředí
popíše znaky historického skla
přemýšlí o využití různých druhů dekorů historického skla ve vlastní tvorbě

vzdělávací oblasti
Umění a kultura

očekávané výstupy RVP ZV

  • rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
  • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
  • v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

délka programu 60 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu  60 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sál v 1. patře
výstava Sběratel – Lannova sbírka skla
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)