Rubriky
články

Program pro 3 – 5. ročník základní školy, ZUŠ

učivo
technologie soutisku – sčítání barev – chromolitografie
technologie míchání barev
vnímání rozdílů v tiscích využívajících technologii chromolitografie (plakát, reprodukce, drobná tisk, didaktický list, viněta)
technika pop-up

výstupy
porovnává a rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (plakát, ilustrace, obraz, přání…)
porovnává a třídí rozdíly mezi malbou a tiskem, a vychází při tom ze svých zkušeností, vjemů a zážitků
vytváří papírová přání, s využitím figurálních motivů reklamních tisků technikou pop-up

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný
poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.), a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

cílová skupina první stupeň ZŠ, 3. – 5. ročník základní školy, ZUŠ
délka programu 90 minut
maximální kapacita 20 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)