Středověké vtípky na panských dvorech – pro 3. – 5. ročník ZŠ, ZUŠ

učivo
pojmy: sběratel, sběratelství a sbírka v muzejním prostředí
osobnost sběratele Vojtěcha Lanny a jeho sbírka historického skla
samostatná tvůrčí činnost, návrh žertovného předmětu

výstupy (žák)
dovede objasnit pojmy sběratel, sbírka v muzejním prostředí
popíše znaky žertovného skla a prostředí, kde bylo možné se s ním setkat
inspiruje se žertovným sklem v návrhu vlastního předmětu v žertovném stylu

očekávané výstupy RVP ZV

  • rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
  • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
  • v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sály v 2. NP
výstava Sběratel – Lannova sbírka skla
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)