Středověké vtípky na panských dvorech – pro 3. – 5. ročník ZŠ, ZUŠ

učivo
pojmy: sběratel, sběratelství a sbírka v muzejním prostředí
osobnost sběratele Vojtěcha Lanny a jeho sbírka historického skla
samostatná tvůrčí činnost, návrh žertovného předmětu

výstupy (žák)
dovede objasnit pojmy sběratel, sbírka v muzejním prostředí
popíše znaky žertovného skla a prostředí, kde bylo možné se s ním setkat
inspiruje se žertovným sklem v návrhu vlastního předmětu v žertovném stylu

očekávané výstupy RVP ZV

  • rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
  • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
  • v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu  90 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sál v 1. patře
výstava Sběratel – Lannova sbírka skla
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)