AKTUALITY

Hledáme specialistu BOZP a PO

Více podrobností zde

______________________________________________________

UPM a Erasmus+

Uměleckoprůmyslové museum se v období 2022/2023 zapojilo do programu Erasmus+ a získalo podporu v projektu mobility v oblasti vzdělávání dospělých. Cílem podpory, určené pro pracovníky, podílející se na edukační činnosti, je získání zkušeností v zahraničních institucích a následný rozvoj edukačních aktivit muzea. Naším záměrem je výměna zkušeností a získání know how pro inovaci edukačních programů a rozšíření edukační programové nabídky, kterou zajistí zapojení širšího spektra odborných pracovníků muzea – restaurátorů a správců sbírek.

UPM je nejvýznamnější českou institucí, která uchovává, odborně zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje artefakty užitého a dekorativního umění již bezmála 150 let. Od počátku existence musea byl vždy kladen důraz na edukační působení, a to jak vzděláváním odborné, tak široké veřejnosti, a to prostřednictvím výstav a přednášek, publikační činností, ale i aktivitami a přístupností své knihovny, jejíž fond je v oblasti designu, řemesel, uměleckých materiálů, předloh a vzorníků nejhodnotnějším oborovým zdrojem. V posledních letech výrazně vrůstá zájem neodborné veřejnosti o vzdělávací aktivity, které rozšiřují zavedené základní programy, vztahující se k aktuálně probíhajícím výstavám. Aktuální trendy ve vzdělávání, založené na virtuálních médiích, které se masivně rozšířily zejména v souvislosti s pandemií, jsou jednou z relevantních cest, jak muzejní vzdělávání zpřístupnit nejširšímu publiku bez limitů způsobených nedostupností či fyzickou imobilitou. Právě nadbytek virtuálních vjemů vyvolává ve společnosti značný zájem o činnosti v reálném čase a prostoru s možností bezprostředního prožitku, vyvolaného různorodými vjemy multismyslového vnímání. Důležitým faktorem je u takových typů aktivit možnost se aktivně do programu zapojit, vyzkoušet a ověřit si předávané poznatky, případně rozvíjet svou zručnost a kreativitu. V UPM jsme si vědomi potenciálu vzdělávání veřejnosti zážitkovou interaktivní metodou a naším cílem je naši edukační činnost inovovat a rozšířit právě tímto směrem.

Pro námi uchovávané artefakty kulturního dědictví je právě tento způsob edukace mimořádně vhodný – nejen vizuální, ale i hmatové seznámení se jednotlivými materiály, či účast na demonstraci výrobní technologie, stejně jako na prezentaci restaurátorských postupů je často jedinou cestou vedoucí k pochopení problematiky hmotné podstaty užitého umění a řemesel a jejich materiálů a technik. Účast na programu Erasmus+ je pro nás příležitostí, jak získat potřebné znalosti, nezbytné pro aplikaci nových postupů v edukační činnosti musea. Skupina restaurátorů, kurátorů a depozitorů – tj. odborných pracovníků, podílejících se na edukačních programech bude realizovat krátkodobé výjezdy s cílem zvýšit své pracovní kompetence a získat potřebné know-how pro práci s veřejností. Získané zkušenosti budou zhodnoceny v edukačních programech v průběhu října a listopadu 2023 a osvědčené formy zůstanou trvalou součástí nabídky pro veřejnost.

logo Financováno Evropskou unií