DOKUMENTY

Povinně zveřejňované informace

Zřizovací listina UPM
Zřizovací listina UPM

Státní kulturní politika MK ČR 2021–2025
Kulturní politika MK ČR

Koncepce rozvoje UPM pro roky 2018—2023
Koncepce rozvoje UPM pro roky 2018—2023

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace UPM
Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace UPM na léta 2024–2028

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace UPM na léta 2019-2023

Etický kodex muzeí dle ICOM
Etický kodex muzeí dle ICOM

Rada UPM
Rada UPM
Jednací řád Rady UPM

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost UPM
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost UPM
Stanovy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost UPM

Aktuální vstupné
Vstupné platné od 10. 1. 2022

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva UPM 2022

Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva UPM 2021

Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva UPM 2020

Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva UPM 2019

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva UPM 2018

Vyřízení žádostí o poskytnutí informací, podanou žadatelem dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost ze dne 14. 3. 2023Odpověď ze dne 28. 3. 2023

Žádost ze dne 6. 3. 2023Odpověď na žádost ze dne 6. 3. 2023

Žádosti vyřízené za rok 2022

Žádost ze dne 25. 9. 2022

Povinně zveřejňované údaje

Organizační struktura UPM
Organizační řád UPM
Pracovní řád UPM
Spisový a skartační řád
Jmenný seznam vedoucích pracovníků
Kolektivní smlouva
Příloha kolektivní smlouvy – rozpočet
Kariérní řád
Plán genderové rovnosti UPM