VÝZKUM

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je výzkumnou organizací ve smyslu zákona č. 110/2009 Sb. 

Jeho hlavním předmětem činnosti je provádět základní a aplikovaný výzkum v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. 
Muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí. 
 

REALIZOVANÉ VĚDECKOVÝZKUMNÉ PROJEKTY A GRANTY

2023 – 2027
Od aristokratického dvora po divadelní scénu. Historická garderoba ve fondech českých hradů a zámků v evropském kontextu. Projekt NAKI III, NPÚ, UPM, UPOL (DH23P03OVV046)

Výstupem projektu, který je zaměřený na výzkum historických oděvů z fondu NPÚ (především však ze SHZ Český Krumlov), budou mimo jiné tři výstavy doprovázené kritickým katalogem (výstava livrejí, divadelních kostýmů a společenských oděvů šlechty). Na podzim roku 2026 se v historické budově UPM v rámci projektu uskuteční výstava Společenská garderoba aristokratů v 19. století, připravovaná ve spolupráci UPM a NPÚ. Výstava představí oděvy tzv. dlouhého 19. století ze sbírky UPM (oděvy převedené do UPM z Jemniště) a z fondu NPÚ (např. ze SHZ Český Krumlov a dalších objektů).​

2022
Jiří Fronek: Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla manýrismu a baroka. Interaktivní mapa

2018—2022
Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880-1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, grant Ministerstva kultury ČR v rámci programu NAKI II (č. DG18P02OVV011), vedoucí projektu: Lucie Vlčková

2018—2021
Vývoj a realizace prototypu chytrého sedacího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, grant Technologické agentury ČR, program ETA (č. (TL01000473), příjemce UPM ve spolupráci s firmou mmcité, hlavní řešitel: Iva Knobloch

2018—2020
Svaz československého díla (1914, 1920-1948): Reformní hnutí za moderní bydlení a design, výzkumný a ediční grant GA ČR (č. GA18-26664S), hlavní řešitel: Iva Knobloch, výstupem odborná publikace a výstava

2016—2019
Krásná jizba: 1927 – 1948. Design a bytová kultura – zboží, autoři, producenti, výzkumný a ediční grant GA ČR (č. GA16-01866S), hlavní řešitel: Lucie Vlčková, výstupem výstava a odborná publikace (2018)

2015—2016
grant udělený z programu Evropského hospodářského prostoru (EHP, grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska) a Norských fondů, program CZ06-Kultura, UPM ve spolupráci s University of Bergen a University Museum of Bergen, řešitelka: Markéta Grill-Janatová, Martina Lehmannová, výsledkem restaurování 9 tapiserií a 12 liturgických textilií a jejich prezentace v publikaci a 2 výstavách

2014—2018
Ceramics and Its Dimensions – grant Evropské komise v rámci Creative Europe Programme, UPM spoluřešitelem, koordinátorem Staatliches Museum für Porzellan, Selb, vedoucí projektu za UPM: Helena Koenigsmarková, výstupem edukační program a putovní výstava

2013—2017
Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu
Ministerstvo kultury ČR, v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód projektu: DF13P01OVV018
vedoucí projektu: Lucie Zadražilová, výstupem 14 externích výstav v krajských městech, souhrnná výstava v UPM, 3 odborné publikace, 2 metodiky a specializovaná mapa významných sídlišť
www.panelaci.cz 

2012—2017
Antonín Kybal — cesty designu a textilní tvorby 20.—60. let 20. století (GAČR: P409/12/P847), řešitel Lucie Vlčková, výstupem odborná publikace

2012—2013
Partage Plus — Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana
European Commision CIP-PSP
vedoucí projektu za UPM: Lucie Vlčková, řešitelé: Michal Stříbrný, Radim Vondráček, Petr Štembera, Milan Hlaveš, Iva Knobloch, Konstantina Hlaváčková, Eva Uchalová, Petra Matějovičová, Jan Mlčoch 
Další informace o projektu naleznete také v dokumentech nebo na stránkách partage-plus.eu nebo europeana.eu

2011—2013
Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy
projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), na němž se UPM podílí spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
řešitelé za UPM: Vladimíra Sehnalíková, Milan Hlaveš, Jan Mlčoch, Marian Pliska 

2011—2012
Josef Sudek jako fotograf meziválečné architektury
řešitel: Mariana Holá (Kubištová)
výzkumný grant Grantové agentury Univerzity Karlovy

2010—2012
Artists´ Books on Tour — Artist Competition and Mobile Museum
grant Evropské komise — Culture 2007—2013
UPM spoluorganizátorem projektu, ve spolupráci s Muzeem užitého umění ve Vídni (MAK) a Mezinárodním centrem grafiky v Ljubljani (MGLC)
řešitelé za UPM: Lucie Vlčková (vedoucí projektu), Radim Vondráček
výstup: soutěž, putovní výstava, databáze sbírkových předmětů 

2008–2009
Výstavní činnost Krásné jizby a její dobová reflexe
výzkumný a ediční grant Grantové agentury ČR (GAČR: 408/08/1385) 
řešitel: Lucie Vlčková 
výstupem odborná publikace UPM 
Více informací na krasna-jizba.webnode.cz

2007–2009
Krajinomalba na výstavách Krasoumné jednoty 1840 – 1890 a její dobová kritická reflexe 
výzkumný a ediční grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK: 7667/2007)
řešitel: Lucie Vlčková
výstupem odborná publikace 

2007–2008
Celoživotní učení & UPM – stáže v partnerských institucích umění a designu grant Evropské komise – Lifelong learning programme Leonardo da Vinci
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
koordinátor za UPM: Alice Řiháčková
řešitelé: Lucie Vlčková, Petr Musil, Lucie Zadražilová, Lucie Urbánková, Markéta Janatová
výstupem studijní zprávy, přednášky a časopisecké texty

2006–2008
Oděvní design
grant Evropského sociálního fondu, zaměřený na digitalizaci obrazového materiálu k výuce dějin oděvu
spolupráce UPM a Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy textilní v Praze – Holešovicích
spoluřešitelé za UPM: Eva Uchalová, Konstantina Hlaváčková
výstup: modul Digitální podpora v oblasti kultury a umění

2006–2007
Publikace Umění biedermeieru v českých zemích – ediční projekt
ediční grant GAČR – reg. č. GA408/06/1746
příjemce a hlavní řešitelské pracoviště – UPM, spolupracující instituce – Národní galerie v Praze, Univerzita Karlova, Národní památkový ústav ČR
vedoucí řešitelského týmu Radim Vondráček
výstup: odborný katalog, průvodce výstavou

2006–2007
Ornamental Prints – Dissemination of Historical Design from the Renaissance to the Biedermeier Period
grant Evropské komise – Culture 2000
UPM spoluorganizátorem projektu, ve spolupráci s Museum für
angewandte Kunst Wien a Kunstbibliothek Berlin
řešitelé za UPM: Helena Koenigsmarková a Radim Vondráček
(vedoucí projektu), Lucie Vlčková, Lucie Zadražilová, Kateřina
Hubertová, Alice Řiháčková, Filip Wittlich
výstup: výstava, konference, publikace, webová on–line databáze sbírkových předmětů (ukončeno) 

2005
Royal Collection Studies
stipendium The Attingham Trust, London
příjemce: Radim Vondráček
výstup: studijní pobyt, závěrečná zpráva

2005–2007
Historický mobiliář zámku Hluboká
grant Ústavu památkové péče, pracoviště České Budějovice
řešitel Jiří Fronek
výstupem: vědecká konference, text ve sborníku

2004–2010
České instituce moderního designu
výzkumný záměr Uměleckoprůmyslového musea v Praze udělený MK ČR, identifikační kód VZ 00002344201
vedoucí grantu: Eva Uchalová (2004), Jiří Fronek (2004–2007),
Iva Knobloch (od 2008)

2004
Johann Hiebel – výzkum barokních fresek v rámci disertačního projektu
stipendium Wroclaw University, Institute of the History of Art
(Section for Art and Culture of Baroque)
řešitel: Jiří Fronek
výstup: disertační práce FF UK

2004–2005
Ladislav Sutnar — zpracování původních rukopisných materiálů a dalších archivních pramenů v českých sbírkách a archivech
grant ministerstva kultury ČR
řešitelka Iva Janáková
výstupem digitální databáze a rukopis knihy připravený do tisku

2002–2003
European Art-Glass after World War II and the Catalogue of European Glass Artists
Evropský grant Culture 2000
vedoucí projektu: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
spoluorganizátoři projektu: School of Arts, Design and Media University of Sunderland, UK IKA, Instituut voor Kunst en Ambacht, Mecheln, Belgique
řešitelé za UPM: Helena Brožková, Milan Hlaveš
výstupem odborný katalog na DVD

2002–2003
Umění biedermeieru v českých zemích – výzkum a dokumentace
výzkumný grant GAČR – reg. č. GA408/02/1256
příjemce a hlavní řešitelské pracoviště – UPM, spolupracující instituce – Národní galerie v Praze, Univerzita Karlova
řešitelé: Radim Vondráček (vedoucí kol.), Helena Brožková, Jiří Fronek, Daniela Karasová, Helena Koenigsmarková, Šárka Leubnerová, Zuzana Novotná, Roman Prahl, Jiří Rak, Světlana Spivoková, Eva Uchalová, Vít Vlnas, Jana Wittlichová
výstup: odborné publikace, texty sborníků, libreto výstavy

2002–2003
Český filmový plakát
grant Evropské komise – Culture 2000
příjemce Moravská galerie v Brně
spoluřešitel za UPM: Petr Štembera
výstup: odborná publikace, výstavy českého filmového plakátu

2002–2003
Barokní fresková malba, stipendium Dr. Alfreda Badera pro výzkum barokního malířství
řešitel: Jiří Fronek
výstup: odborné články, doktorská dizertace na FF UK

2002
Sbírka předloh UPM jako morfologický pramen poznání
grant MK určený ke zpracování sbírky předloh Uměleckoprůmyslového musea v Praze
řešitelka: Eva Matyášová
výstupem soupisová databáze sbírkového fondu

2002
Egyptské textilie ze sbírek České republiky I — Uměleckoprůmyslové museum v Praze
ediční grant poskytnutý GA ČR
řešitelka: Nina Bažantová
výstup: CD „Egyptian Textiles from the MDA in Prague“

2002
Plakát a zábava: Fenomény lidové a masové zábavy
grant Ministerstva kultury ČR
příprava výstavy na rok 2002
řešitelé: Josef Kroutvor, Petr Štembera
výstup: publikace a výstava UPM

2002
Antonio Ratti Textile Centre, Metropolitan Museum New York – studijní stáž
travel grant udělený Trust for Mutual Understanding,
řešitel: Konstantina Hlaváčková, Eva Uchalová
výstup: studijní pobyt, výzkumná zpráva

2002
The Attingham Summer School stipendium The Attingham Trust
příjemce: Daniela Karasová
výstup: absolvování studijního pobytu, závěrečná zpráva

2001–2002
Vědecké zpracování sbírky nábytku a designu UPM 19. a 20. století 
příprava expozice na zámku Kamenice nad Lipou na léta 2001/2002, řešitelka: Daniela Karasová ve spolupráci s katedrou dějin umění FF UK a VŠUP
výstupem stálá expozice UPM na zámku Kamenice nad Lipou

2001–2002
Recepce biedermeieru v počátcích české moderní kultury
grant MK ČR – registrační číslo projektu RK01PO3OMG039
řešitelé: Radim Vondráček, Jana Horneková
výstupem kapitola v odborné publikaci a databáze sbírkových předmětů

2001
Ladislav Sutnar
Getty Research Grant poskytnutý Getty Foundation na přípravu a realizaci výstavy a vydání publikace
řešitel: Iva Janáková
výstupem odborná monografie v českém a anglickém vydání

2000–2001
Publikace Ladislav Sutnar – ediční grant
grant GAČR – č. 408/00/0533
řešitelka: Iva Janáková a kol.
výstupem odborná monografie v českém a anglickém vydání

2000–2001
Sláva barokní Čechie
grant udělený Národní galerii v Praze ministerstvem kultury ČR, č. RK99P03OMG001
spoluřešitelé za UPM: Helena Brožková, Radim Vondráček
výstupem odborná publikace a výstava

1999–2001
Ladislav Sutnar – výzkum a dokumentace
výzkumný grant udělený Grantovou agenturou ČR, č. GA408/99/1558
řešitelka: Iva Janáková a kol.
výstupem odborná publikace a výstava UPM uspořádaná
v Jízdárně Pražského hradu

1998–2001
Dějiny odívání v České republice 1948–1989 v souvislosti se společenským vývojem 
grant udělený Research Suport Scheme of Open Society Support Foundation, New York
řešitelka: Konstantina Hlaváčková
výstupem odborná publikace a výstava UPM

1996 – 1998  Ženský oděv v Čechách 1850-1950 jako výraz společenského vývoje
grant udělený Research Suport Scheme of Open Society Support Foundation, New York
řešitelka: Eva Uchalová
výstupem odborná publikace a výstava UPM