ATLAS POŠKOZENÍ CHROMOLITOGRAFICKÝCH TISKŮ NA ZUŠLECHTĚNÉM PAPÍŘE

Problematika chromolitografických tisků na zušlechtěném papíře je v konzervátorské a restaurátorské praxi netriviální oblastí, jíž dosud nebyla věnována systematická pozornost. Absence referenčních zdrojů a případových studií vyplývá jak z nevelké četnosti dochování těchto objektů – artefaktů a dokumentů – ve sbírkových a paměťových institucích, tak z významu, který jim byl v rámci fondů přikládán. Chromolitografie, takřka výhradně reprodukční a anonymní technika, jež se uplatnila zejména v reklamě a merkantilních tiscích, byla dlouhou dobu vnímána jako esteticky pokleslý doklad rodící se masové kultury a konzumní orientace společnosti závěru 19. a počátku 20. století. V souvislosti s doceněním tohoto spektra artefaktů v druhé polovině 20. století se zájem badatelů z oborů spjatých s vizuální kulturou zaměřil i na chromolitografie, především na obrazový plakát, ale i kalendáře, diplomy či reprodukce uměleckých děl. Publikace představuje užitečnou pomůcku pro vstupní zhodnocení stavu chromolitografických tisků, použitelnou v každodenní praxi konzervátorských a restaurátorských pracovišť sbírkových a paměťových institucí. Atlas charakterizuje typická poškození, s nimiž se lze v praxi setkat, popisuje příčiny stavu a poskytuje mnohdy různé varianty příkladů na bohaté obrazové dokumentaci.

Elektronické vydání Atlasu poškození je prvotním výstupem konzervátorského výzkumu v rámci projektu „Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880–1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění“, řešeného s podporou Ministerstva kultury ČR v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze v letech 2018–2022.

vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2020
hlavní autorka a editorka: Martina Chadimová
texty: Martina Chadimová, Irena Ruml Fortelná, Lucie Vlčková
ediční spolupráce: Jan Franc, Markéta Kubíčková
grafická úprava: Vladimír Vimr
vydání: české s anglickým resumé
počet stran: 192
ISBN 978-80-7101-191-0
počet reprodukcí: 340