Fotografem na vlastní kůži

učivo
fotograf, fotografie, městská krajina, zátiší, kompozice, fotografická galerie, výstava, handicap

výstupy (žák)
pozoruje své okolí v různých souvislostech a dokáže hledat nové úhly pohledu
rozlišuje fotografické motivy a žánry, vlastními slovy vysvětluje pojmy související s fotografováním
dramaticky ztvárňuje a rozvíjí herní situace samostatně i ve skupině
formuluje své prožitky, vciťuje se do pocitů a prožitků druhých
 
vzdělávací oblasti
vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, vzdělávací obor Dramatická výchova

očekávané výstupy RVP ZV

  • objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
  • posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
  • vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu
  • uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků
  • užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
  • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí
  • přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku

délka programu cca 90 minut
maximální kapacita 20 žáků
cena programu 90 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)