CZ | EN

Hana Podolská, legenda české módy
30.08.2018 — 19.05.2019 / program pro školy / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

Program ve výstavě. Foto UPM

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ


anotace
Chcete vědět, jaké oděvy, z jakých materiálů a pro jakou příležitost se šily v salónu Hany Podolské? Proč bylo důležité se na každou společenskou událost patřičně obléknout? Jakou roli v tom tehdy hrály doplňky? Přijďte se podívat na výstavu, kde se hravě seznámíme s vystavenými exponáty, ukážeme si, jak to v módním salonu chodilo, a osaháme si dobové textilní materiály. Na závěr si vyzkoušíme roli módních návrhářů a uspořádáme přehlídku modelů, které vytvoříme.

učivo
historický kontext, doba první republiky
slavné osobnosti Hana Podolská
funkce modelového domu a módní přehlídky
seznámení s profesemi zaměstnanců módního domu
typy dámského společenského oděvu

výstupy
pojmenovává typy dámského společenského oděvu a doplňků
porovnává různé profese zaměstnanců módního domu
orientuje se v názvech základních šicích pomůcek
navrhuje vlastní módní návrh jako součást kolekce

RVP PV očekávané výstupy, vzdělávací oblasti
- dítě a společnost
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetence
- kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích
- kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný obor
- poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.) a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

délka programu 60 minut
maximální kapacita 20 / 25 žáků
cena programu  600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky děti do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 4. patře
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz  

 
Program pro 3—5. ročník základní školy, ZUŠ, školní a zájmové skupiny


anotace
Chcete vědět, jaké oděvy, z jakých materiálů a pro jakou příležitost se šily v salónu Hany Podolské? A proč bylo důležité se na každou společenskou událost patřičně obléknout? Jakou roli v tom tehdy hrály doplňky? 
Projdeme výstavou a ukážeme si, jak módní dům fungoval a jak se postupovalo při šití zakázkového modelu. Dotykem, pod lupou i mikroskopem prozkoumáme oděvní materiály, jejich strukturu a vlastnosti a naučíme je správně pojmenovat. A své poznatky budeme sdílet.

učivo
historický kontext, doba první republiky
slavné osobnosti Hana Podolská
funkce modelového domu a módní přehlídky
seznámení s profesemi zaměstnanců módního domu
typy dámského společenského oděvu
oděvní technologie - postup tvorby návrhů až po samotný oděv
textilní technologie – materiály

výstupy
zasazuje exponáty do historického kontextu
pojmenovává typy dámského společenského oděvu a doplňků
porovnává různé profese zaměstnanců módního domu
rozeznává různé textilní materiály a jejich struktury
vytváří vlastní návrh společenského oděvu pro konkrétní příležitost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
- pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný obor
- vnímá smyslové podněty a vědomě je převádí do vizuální formy prostřednictvím výtvarného jazyka, inspiruje se fantazií nebo realitou, komponuje tvarové, barevné a prostorové vztahy, proměňuje běžné v nezvyklé

délka programu 90 / 120 minut
maximální kapacita 20 / 25 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky děti do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 4. patře
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz  
Program pro 6—9. ročník základní školy, ZUŠ, školní a zájmové skupiny


anotace
Tématem programu je osobnost Hany Podolské, ženy podnikatelky, která vybudovala věhlasný módní salon, jehož klientkami byly ženy různých společenských vrstev. 
V programu přestavíme exponáty výstavy: oděvy špičkových střihů z kvalitních materiálů, doplňky, dobové módní fotografie a naznačíme atmosféru doby, ve které hrály i oděvní doplňky důležitou roli. Budeme se zabývat rozdíly v pojetí šatníku tehdy a dnes, přístupem zákazníků k jeho budování, následnému využití a jeho obnově. Každý účastník programu si na malé figuríně vytvoří návrh oděvu a na závěr si zkusíme odpovědět na otázku, jaký význam měl salon Hany Podolské na rozvoj české oděvní tvorby, 
a jak z toho odkazu můžeme čerpat dnes.

učivo
historický kontext, doba první republiky
funkce modelového domu a módní přehlídky
slavné osobnosti Hana Podolská
seznámení s profesemi zaměstnanců módního domu
typy dámského společenského oděvu
oděvní technologie - postup tvorby návrhů až po samotný oděv
textilní technologie - materiály

výstupy
zasazuje exponáty do historického kontextu
orientuje se v přesazích kontextů výstavy do současné doby
pojmenovává typy dámského společenského oděvu a doplňků
porovnává různé profese zaměstnanců módního domu
rozeznává různé textilní materiály a jejich struktury
vědomě pracuje s textilním materiálem a sleduje při tom své vize

RVP očekávaný výstup ZŠ II. stupeň, obor: výtvarná výchova
- interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor
- samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
- při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření

délka programu 90 / 120 minut
maximální kapacita 20 / 25 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky děti do 15 let zdarma
místo výstavní sály v 4. patře
lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu: havlova@upm.cz  

 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze