Jak se dělá expozice

učivo
muzeum: expozice, výstava, exponát, umělecké řemeslo, užité umění, design
profese: archivář, kurátor, grafik, architekt, produkční, PR a jejich pracovní náplň

výstupy (žák)
zná a umí vlastními slovy vysvětlit pojmy související s muzejní institucí a výstavní činností
vyzkouší si proces tvorby expozice v muzeu formou badatelské činnosti, při níž uplatňuje získané informace
rozeznává profese, které jsou klíčové při tvorbě expozice, a na základě vlastního prožitku rozlišuje jejich role
umí svá zjištění zformulovat a přiměřenou formou předat ostatním

vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

očekávané výstupy RVP ZV

  • dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
  • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  • rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
  • orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
  • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

očekávané výstupy RVP G

  • v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči
  • rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci
  • na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
  • rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
  • vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě

V rámci programu je možné domluvit schůzku s pracovníkem muzea, který svoji profesi představí žákům a studentům.

délka programu cca 120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 120 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)