Jak se dělá (moje) výstava – 4. a 5. ročník ZŠ, ZUŠ

učivo
muzeum: výstava, exponát, umění
profese: kurátor, edukátor, grafik, architekt, produkční, PR a jejich pracovní náplň

výstupy (žák)
zná a umí vlastními slovy vysvětlit pojmy související s muzejní institucí a výstavní činností
vyzkouší si proces tvorby nové výstavy v muzeu formou badatelské činnosti, při níž uplatňuje získané informace
rozeznává profese, které jsou klíčové při tvorbě nové výstavy, a na základě vlastního prožitku rozlišuje jejich role
umí svá zjištění zformulovat a přiměřenou formou předat ostatním

vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura (RVP ZV)

očekávané výstupy RVP ZV

  • reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
  • volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
  • porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

délka programu cca 120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 120 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
místo aktuální výstavy v hlavní budově UPM
V případě zájmu je možná spolupráce UPM se školou při přípravě navazující tvůrčí činnosti v prostředí školy (např. při následující hodině výtvarné výchovy či přípravě vlastního výstavního projektu při využití pracovního sešitu Jak se dělá (moje) výstava.)
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)