Jak se dělá (moje) výstava – 6. až 9. ročník ZŠ, gymnázia, SŠ, ZUŠ

učivo
muzeum jako sbírkotvorná a výstavní instituce: výstava a expozice, exponát, umění a design
profese: kurátor, edukátor, grafik, architekt, produkční, PR a jejich pracovní náplň

výstupy (žák)
zná a umí vlastními slovy vysvětlit pojmy související s muzejní institucí a umí vysvětlit její funkci
vyzkouší si proces tvorby nové výstavy v muzeu formou badatelské činnosti, při níž uplatňuje získané informace i vlastní kritické myšlení
rozeznává profese, které jsou klíčové při tvorbě nové výstavy a na základě vlastního prožitku rozlišuje jejich role
umí svá zjištění zformulovat a přiměřenou formou předat ostatním

vzdělávací oblasti
Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Člověk a svět práce a Umění a kultura (RVP ZV)
Český jazyk a literatura, Umění a kultura (RVP G)

očekávané výstupy RVP ZV

  • dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
  • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  • rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
  • orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
  • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

očekávané výstupy RVP G

  • rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci
  • na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
  • rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
  • vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě

délka programu cca 120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 120 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
místo aktuální výstavy v hlavní budově UPM
V případě zájmu je možná spolupráce UPM se školou při přípravě navazující tvůrčí činnosti v prostředí školy (např. při následující hodině výtvarné výchovy či přípravě vlastního výstavního projektu při využití pracovního sešitu Jak se dělá (moje) výstava).
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Program je možné rozšířit o setkání s některými členy výstavního týmu dle dohody.