Kávu nebo čaj? pro 1. a 2. stupeň základní školy

učivo
porcelán, design, funkce, konstrukce, estetická kvalita, hodnota, kritérium, objektivita a subjektivita

vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce, Umění a kultura

očekávané výstupy RVP ZV

  • navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.
  • orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
  • rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
  • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

délka programu 60/90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 60/90 Kč za osobu (minimální počet osob 10), pedagogický doprovod zdarma
místo ateliér, výstavní sály v 1. patře
výstava Český porcelán tří století
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)