Kdo židli má, bydlí!*

učivo
design, užité umění, nábytek, sedací nábytek, proměna domácnosti, proměna každodennosti

výstupy (žák)
vlastními slovy vysvětlí, co je design a užité umění
rozlišuje nábytek podle jeho funkce, materiálu a doby, ve které byl vyroben
přemýšlí v historickém a společenském kontextu a získané poznatky uplatňuje v každodenním životě
samostatně přemýšlí nad estetickými a praktickými kritérii, a zjištěné poznatky uplatňuje ve vlastní tvorbě

vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

očekávané výstupy RVP ZV

 • dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
 • zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
 • užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
 • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

očekávané výstupy RVP G

 • volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum
 • charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její ekologická rizika; určí základní příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa modernizace
 • rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci
 • na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
 • rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
 • vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě

délka programu cca 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 90 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

*název programu vychází z písňového textu Vratislava Blažka