Můj muzejní deník

učivo
obsah pojmů: umělecké řemeslo, užité umění, design, muzeum, exponát, expozice
význam paměťových institucí pro společnost
proměna významů předmětů v kontextu doby
formulace popis zážitku, vzpomínky ve vztahu k vybranému exponátu

výstupy (žák)
dovede popsat pojmy: umělecké řemeslo, užité umění, design, muzeum, exponát, expozice
chápe význam paměťových institucí pro společnost
popisuje vizuálně obrazné prvky, které spojují i odlišují vybraný exponát a předmětem z domácího prostředí
formuluje výpověď zážitku, vzpomínky ve vztahu k vybranému exponátu

vzdělávací oblasti
Člověk a společnost, Umění a kultura

očekávané výstupy RVP ZV

  • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

očekávané výstupy RVP G

  • na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
  • rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace

délka programu 90/120 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 90/120 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
rezervace programu objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)