Program pro mateřské školy

dílčí vzdělávací cíle

  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
  • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

vzdělávací oblasti
Dítě a ten druhý, Dítě a společnost

očekávané výstupy RVP PV

  • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
  • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování
  • spolupracovat s ostatními
  • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, … a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
  • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

délka programu 60 minut včetně organizace
maximální kapacita 20 dětí
cena programu 60 Kč za osobu (minimální počet osob 10), pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sály ve 3. patře
výstava Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století v českých sbírkách
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)