Program pro střední školy

učivo
sběratelství, sbírka, systematizace, kunstkomora, baroko a manýrismus, reprezentace světa, náš svět

vzdělávací oblasti
Člověk a společnost, Umění a kultura

průřezová témata
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  • vnímat, respektovat a ochraňovat hodnoty světového a evropského kulturního dědictví
  • vnímat dopady a důsledky globalizačních a rozvojových procesů, rozlišovat mezi nimi příznivé i nepříznivé prvky a jevy, učit se hledat kompromisy

Multikulturní výchova

  • uvědomit si svou vlastní kulturní identitu
  • vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na přetváření společnosti

očekávané výstupy RVP G

  • uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
  • zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití
  • charakterizuje smysl historického poznání a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého
  • na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu
  • své aktivní kontakty a získané poznatky z výtvarného umění uvádí do vztahů jak s aktuálními
  • i historickými uměleckými výtvarnými projevy, tak s ostatními vizuálně obraznými vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 studentů
cena programu 90 Kč za osobu (minimální počet osob 10), pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sály ve 3. patře
výstava Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století v českých sbírkách
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)