Program pro základní školy

učivo
sběratelství, sbírka, kunstkomora, kultura, reprezentace světa, náš svět

vzdělávací oblasti
Člověk a společnost, Umění a kultura

průřezová témata
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  • prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje
  • utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti

Multikulturní výchova

  • stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoliv jako zdroj konfliktu
  • napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí

očekávané výstupy RVP ZV

  • orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
  • užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 žáků
cena programu 90 Kč za osobu (minimální počet osob 10), pedagogický doprovod zdarma
místo výstavní sály ve 3. patře
výstava Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století v českých sbírkách
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)