ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT

CYKLUS PROGRAMŮ PRO ŠKOLY KE STÁLÉ EXPOZICI / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Expozice ART, LIFE. Umění pro život je koncipována jako prostor, ve kterém se představují předměty, které v průběhu času lidé používali k praktickým účelům i pro radost a potěšení, je členěna do šesti tematických celků:
Rituály a slavnosti
Mikrosvěty: panovnická kunstkomora
Život forem
Oděv: tělo a tělesnost
Design a fenomén modernity
Utopie – kosmos – hra

Cílem našich edukačních programů je představit tyto předměty ne jako samostatné estetické a funkční objekty, ale v jejich časových, tvarových, vizuálních, materiálových, funkčních a estetických souvislostech, které by měly navozovat otázky: Co? Kdy? Proč? K čemu? Z čeho? Jak?
Chceme, aby naše programy v návštěvníkovi vyvolaly zájem o příběh a kontext exponátů.

Žáci s pracovními listy v expozici

Skrytý život a řeč věcí

„Věci vždy nejsou tím, čím se zdají být“ – David Lynch

Jste si jistí, že vnímáte předměty, které vás obklopují a kterých se neustále dotýkáte? Jsou to věci, jimž se v každodenním životě nevyhnete, i kdybyste se o to jakkoli snažili. Chcete se s nimi naučit lépe komunikovat? Přijďte do Uměleckoprůmyslového musea v Praze, které nabízí výuku základů řeči věcí v kontextu doby, kdy byly vytvořeny, a současně i setkání s těmi z nich, které shromažďuje a zkoumá ve svých sbírkách.

Možná jsou to věci, které máte doma i vy, tak proč je nepoznat lépe?

cíle programu
Prostřednictvím objektového učení z předmětů stálé expozice UPM v Praze si žáci a studenti uvědomí souvislosti mezi předměty a dobou, ve které vznikly.
Ozřejmí si vliv společenského vývoje na vývoj předmětů a přesvědčí se o tom, že schopnost porozumět věcem pomáhá lidem porozumět světu.
Uvědomí si, jaký vliv mohou mít předměty na společenský pohyb a vývoj.
Prohloubí si schopnosti týmové spolupráce a naplní konkrétním obsahem pojmy z oblasti užitého umění, designu a vizuální komunikace.

struktura programu
edukační programy jsou sestavovány z jednotlivých segmentů v rámci I. až III. stupňového časového modelu metodik realizace edukačních programů pro galerijní a muzejní vzdělávání na základě dohody s pedagogy

Pedagogové si mohou vybrat svůj model, délku i skladbu edukačních aktivit:
lektorská komentovaná prohlídka expozice
kurátorská komentovaná prohlídka expozice
badatelská aktivita
práce s pracovními listy
manipulace s materiály
tvůrčí aktivita (výtvarná, textová, řemeslná, materiálová)

Programy jsou tvořeny diskurzivně a obsahují reflektivní složku.

klíčová slova
muzeum, sbírka, exponát
umělecké řemeslo, užité umění, design
funkce, dekor, ornament, tvar, barva, materiál

doporučená literatura ke stálé expozici ART, LIFE. Umění pro život
Daniela Kramerová a Vanda Skálová (eds.). Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, Praha 2008.
Henry de Morant. Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Odeon, 1983.
Iva Knobloch a Radim Vondráček (eds.). Design v českých zemích 1900-2010, Praha 2016.
Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová a Pavla Pečinková. Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970. Praha 2014.
Milena Lamarová. Design a plastické hmoty, Praha 1972.
Milena Lamarová. Signum design, Český design 1980-1999, UPM v Praze 1999.
Olga Drahotová. Evropské sklo – sběratelský průvodce dějinami evropského skla. Artia 1985.
Rostislav Švácha a Marie Platovská (eds.). Dějiny českého výtvarného umění VI/1,2, 1958/2000, Praha 2007.
Věra Vokáčová. Lavabo – flakon – hygienické a toaletní náčiní pěti staletí. Uměleckoprůmyslové muzeum 1970.
Zdeno Kolesár. Kapitoly z dějin designu, Praha 2004.