Rubriky
články

Kávu nebo čaj? pro gymnázia a střední školy

učivo
porcelán, design, funkce, konstrukce, estetická kvalita, hodnota, kritérium, objektivita a subjektivita

vzdělávací oblasti
Člověk a společnost, Umění a kultura

očekávané výstupy RVP G

  • vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat
  • objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření
  • na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, rozliší a porovná osobní a společenské zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě
  • uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku; snaží se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti s uměním, které s jeho vznikem souvisejí

délka programu 90 minut
maximální kapacita 25 studentů
cena programu 90 Kč za osobu (minimální počet osob 10), pedagogický doprovod zdarma
místo ateliér, výstavní sály v 1. patře
výstava Český porcelán tří století
rezervace objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)