Rubriky
články

Program pro 3 – 5. ročník základní školy, ZUŠ

učivo
technologie soutisku – sčítání barev – chromolitografie
technologie míchání barev
vnímání rozdílů v tiscích využívajících technologii chromolitografie (plakát, reprodukce, drobná tisk, didaktický list, viněta)
technika pop-up

výstupy
porovnává a rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (plakát, ilustrace, obraz, přání…)
porovnává a třídí rozdíly mezi malbou a tiskem, a vychází při tom ze svých zkušeností, vjemů a zážitků
vytváří papírová přání, s využitím figurálních motivů reklamních tisků technikou pop-up

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností

RVP očekávaný výstup ZUŠ I. stupeň, obor: výtvarný
poznává a vědomě používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, barva, textura atd.), jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.), a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit

cílová skupina první stupeň ZŠ, 3. – 5. ročník základní školy, ZUŠ
délka programu 90 minut
maximální kapacita 20 žáků
cena programu  900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
výstava Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.
rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

Rubriky
programy

ČESKÝ KUBISMUS – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V RÁMCI DNE ARCHITEKTUTY

02. 10. 2021 ve 13 hodin

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich díla doplňuje výběr kubistické malby autorů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály a plastiky Otto Gutfreunda. Vliv kubismu na architekturu přibližuje projekce současných i dobových snímků převážně pražských realizací a návrhů kubistických a rondokubistických staveb. Expozicí provází její kurátorka PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.

Platná bezpečnostní opatření ZDE


Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1 – Staré Město
110 00

Výklad je zdarma k platné vstupence do výstavy.

Rubriky
vystavujeme

ATELIÉR K.O.V. – INSPIRACE ARCHITEKTUROU

23.09.2021 – 07.11.2021

Kovový pás - objekt
Anna Rusínová – Saarinen

Partner výstavy: UMPRUM Praha
Koncepce výstavy: Eva Eisler
Texty: Eva Eisler
Grafický design: Petr Knobloch

Ateliér K.O.V. pražské UMPRUM se letos zúčastní Designbloku v galerii vstupního foyer Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Představí zde výstavní projekt autorských šperků, které studenti vytvořili v rámci zadání Inspirace architekturou.

Jaký šperk si vytvořím, když jdu na rande se slavným architektem? Jaká jeho stavba je mi inspiračním zdrojem? Jaké příběhy, metafory, nebo symboliky jsou v mém šperku obsažené? To bylo jedno z témat, se kterým studenti ateliéru K.O.V. pracovali v rámci zimního a letního semestru akademického roku 2020/2021, během distanční výuky. Bez možnosti praktického vedení a využití technologického zázemí školních dílen si museli osvojit inovativní přístup a práci s netradičními materiály. Vystaveným kolekcím šperků předcházely dva intelektuálně stimulující semestrální úkoly. Nejdříve si z předloženého seznamu vylosovali jméno jednoho ze světových architektů a na základě výběru jedné jeho konkrétní stavby měli navrhnout kliku ke vstupním dveřím. V druhém semestru následoval domeček pro panenku – Dollhouse. Procesem výroby zkoumáme materiál, objevujeme jeho možnosti, testujeme jeho limity a snažíme práci posunout nad rámec tradičních dovedností a technik.

Ludwig Mies van der Rohe kdysi prohlásil: „Bůh je v detailech.“ Šperk nás učí pochopit a zvládnout detail, vyžaduje disciplínu a soustředění, je intimní architekturou pro krajinu lidského těla. Pro svého tvůrce představuje dokonalý trénink v prostorové a formální orientaci menších rozměrů, kterou lze však posléze použít na měřítka o mnoho větší. Architektonické formy a struktury mohou být převedeny nejen do šperků, ale v obou disciplínách jsou neustále zkoumány a přepracovávány další faktory, jako je materiál, měřítko a prostor. Americký architekt a teoretik Stanley Tigerman o navrhování šperku řekl: „Je to cesta, jak otestovat nápad a zjistit, zdali je nosný.“ Neexistuje hierarchie, pokud jde o kvalitu. Každý detail je důležitý, protože konečný výsledek je součtem detailů v tvůrčím procesu.

Prof. Eva Eisler

www.umprum.cz

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno


Rubriky
whats on

K.O.V. STUDIO – INSPIRED BY ARCHITECTURE

23. 09. 2021 – 07. 11. 2021

Kovový pás - objekt

Partner: Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Exhibition concept: Eva Eisler
Texts: Eva Eisler
Graphic design: Petr Knobloch

The K.O.V. Studio at Prague’s Academy of Arts, Architecture and Design will take part in this year’s Designblok in the space of the foyer of the Museum of Decorative Arts in Prague. It will introduce an exhibition project of contemporary jewellery created by the students as part of an assignment titled “inspired by architecture”.

What piece of jewellery do I make when I have a date with a famous architect? What building of his serves as my inspiration? What narratives, metaphors, and symbols are contained in my piece? These were some of the topics which the students at the K.O.V. Studio worked with during the winter and summer semesters of the 2020/2021 academic year, during the lockdown. Without the option of practical teaching and access to the technological environment of the school’s workshop, they had to adopt an innovative approach and work with unconventional materials. The exhibited collections of jewellery were preceded by two intellectually stimulating semestral assignments. First, the students drew names from a list of world-famous architects and were asked to select one building of theirs and design a door handle. A doll house followed in the second semester. Through the process of production, we examine material, discover its possibilities, test its limits, and try to move our work beyond the framework of traditional skills and techniques.

Ludwig Mies van der Rohe once said: “God is in the details.” Jewellery teaches us to understand and master details. It demands discipline and concentration. It is an intimate architecture for the landscape of the human body. For its creator, it represents the perfect training in spatial and formal orientation in smaller measures – this orientation can, however, later be applied to much larger scales. Not only can architectural forms and structures be transferred into jewellery-making – both disciplines constantly explore and rework similar factors including material, scale, and space. The American architect and theorist Stanley Tigerman said of designing jewellery: “It’s a way of testing your ideas, using different mediums to see if your ideas hold.” There is no hierarchy in quality. Every detail is important because the final result is a sum of the details in the creative process.

Prof. Eva Eisler

www.umprum.cz

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission
free

Rubriky
články

UPM BUDE HOSTIT ČÁST DESIGNBLOKU 2021

Kromě prostoru bývalého beuronského konventu Gabriel Loci, kde se návštěvníci mohou ve dnech 6. – 10. října 2021 těšit na hlavní výstavu Designérii a celkem 152 instalací, se letošní program rozroste o další výstavní budovu – o Uměleckoprůmyslové museum v Praze, kde bude ve dvou patrech připraven výstavní koncept RENESANCE 21, představující hned několik kurátorských projektů.

Prvním je Masters – „obrazárna“ předních českých výrobců, kteří kromě kvalitního designu dosahují mistrovství i v řemesle, které charakterizuje jejich výrobu. Své ikonické produkty zde mezi jinými představí FESTKA s kolem Scalatore v dekoru Mumie nebo BOMMA svá oblíbenýmá světla Phenomena. Stěžejní produkty předvede dále Brokis, Preciosa, Rückl, TON a další.

Sousedící expozice nese název Rodinné stříbro a ve spolupráci s časopisem Forbes se zde představí firmy, které se starají o rodinný poklad a know how – PETROF, Moser, Kaplan Nábytek, Tkalcovna Kubák, Vasky, Brokis, Křehký… Celé další patro bude patřit výběru designérů, kteří mistrně ovládají řemeslo a ruční výrobu svých designů. Vybráno bylo 25 tvůrců, mezi nimi například sklář František Jungvirt, designér Jan Plecháč, textilní a produktoví designéři IHOR, Bro pracující s výšivkami, šperkaři Janja Prokić a Zdeněk Vacek nebo módní designérka Denisa Nová.

„Po nelehkém roce v pandemii jsme chtěli ukázat, že je čas na renesanci. Obrodu zdánlivě obyčejného řemeslného umu, který spojuje celý konceptuální výstavní dům Renesance 21, pro který nám Uměleckoprůmyslové museum uvolnilo dvě patra. Návštěvníci zde naleznou 47 výstav špičkových českých designérů a výrobců, které pojí vynikající design, řemeslný um, ale také inovace a využívání nejmodernějších technologií ve spojení s láskou k tradici,“ popisuje koncept Jana Zielinski, ředitelka Designbloku.

Letošní Designblok má přes 200 českých a zahraničních účastníků a po loňském omezení zahraničních hostů se chystá představit bohatý mezinárodní program po celé Praze. Tématem letošního festivalu je ŠTĚSTÍ.

Rubriky
vystavujeme

PAVEL DIAS: TORZO – VZPOMÍNKY PRO BUDOUCNOST

13. 10. 2021 – 28. 11. 2021

Pořadatel: Památník ticha a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Výstavní koncepce a realizace: Památník ticha
Koncepce, námět, synopse: Pavel Štingl
Kurátor, výběr fotografií: Lukáš Bártl
Grafický design: Jan Havel

Společná výstava Památníku ticha, Uměleckého musea v Praze a Židovského muzea v Praze vzdává hold dílu Pavla Diase, stěžejní osobnosti české reportážní a dokumentární fotografie. Brněnský rodák, pedagog brněnské SUPŠ, pražské FAMU a zlínské Univerzity Tomáše Bati, třicet dva let s fotoaparátem navštěvoval vzpomínkové akce v ghettech či vyhlazovacích táborech, původní budovy lágrů i nově vybudované expozice. Sdělit zážitek z koncentračního tábora je oxymóron. Sdělit nesdělitelné zde platí snad více než kde jinde. Pavel Dias, jehož dědeček přežil pobyt v koncentračním táboře a část jeho rodiny zde zahynula, to dobře věděl. Přesto, nebo právě proto, měl touhu toto téma zpracovat. Tím, že zachycoval návraty přeživších na místa paměti a ti následně předávali svědectví svým dětem a rodinám, zdokumentoval i významnou proměnu v čase. Jeho fotografie ukazují místa paměti, symbolické scény, chvíle usebrání i šťastných shledání, pietní setkání či pohledy do tematických výstav. Na pozadí rozpadlých budov a jejich zbytků lze vnímat lidskou bezohlednost a krutost, vnitřní světy přeživších i „pouhých“ návštěvníků, jejichž do sebe ponořené pohledy jsou symbolem něčeho nesdělitelného. Unikátní fotografická kolekce z pozůstalosti Diase byla znovu zpracována jeho žáky a na výstavě ji doplňují nadčasové citáty významných současných historiků a sociologů, spisovatelů a renomovaných osobností v dialogu o kulturní dědictví.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Otvírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno

Vstupné do celého muzea a všech poboček
základní 150 Kč | snížené 80 Kč

Rubriky
články

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA HROMADNÝCH AKCÍCH

Vážení návštěvníci,

současná nařízení, kterými se Uměleckoprůmyslové museum v Praze řídí, jsou následující:

Při účasti na akcích (doprovodné programy, vernisáže, skupinové prohlídky a další) v interiéru je povinné nošení respirátorů a zachování odstupu od jiných návštěvníků.

Pokud je počet lidí na akci vyšší než 20, musí se každý s výjimkou dětí do 6 let prokázat platným certifikátem EU COVID *. Osoby ve věku 16 – 18 let, které se účastní našich vzdělávacích akcí, musíme požádat o zanechání kontaktu pro případ trasování.

Pokud celkový počet osob ve skupině včetně průvodce není vyšší než 20 a žádná z přítomných osob nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19, certifikát EU COVID * nevyžadujeme.

*Podmínky platného certifikátu EU COVID: osoba je minimálně 14 dní po druhé dávce očkování, prodělala Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo víc než 180 dní, má osvědčení o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testu ne starším 7 dní. Platný certifikát EU COVID lze předložit v elektronické nebo papírové podobě.

Prosíme vás o sledování aktuálních opatření a o jejich dodržování.

Děkujeme za pochopení.

Vaše Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Rubriky
muzeum žije

VŠESTRANNÁ MINKA PODHAJSKÁ

Osm stylizovaných barevných figurek

Autorka: PhDr. Eva Neumannová

Zajímavým příkladem toho, že některé aukční domy nejsou soustředěny pouze na obchod s uměním, je spolupráce galerie a aukčního domu Arthouse Hejtmánek s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze na přípravě výstavy a katalogu Vilemína (Minka) Podhajská. Ve sbírkách UPM je Minka Podhajská zastoupena především hračkami, které jsou v současné době vystaveny ve stálé expozici Hledej hračku! v zámku Kamenice nad Lipou.

Arthouse Hejtmánek nyní pořádá ve výstavních prostorách historického domu v Bubenči samostatnou výstavu této neprávem opomíjené umělkyně, která přestože se cítila hlavně malířkou, zasvětila velkou část svého tvůrčího života návrhům hraček pro děti. Exponáty z pozůstalosti rodiny, ze soukromých sbírek a ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze vytvářejí ucelený obraz soustředěné výtvarné práce v mnoha oblastech: malbě, grafice, ex libris, v keramice, dřevořezbě a v designu hraček. Vybraný soubor pro výstavu poodkrývá šíři talentu výjimečné umělkyně, která žila na přelomu minulých století mezi Vídní a Prahou.  

Vilemína (Minka) Podhajská (1. 12. 1981 Vídeň – 11. září 1963 Liberec)

Málokterá z umělkyň narozených na konci 19. století byla od mládí tak výraznou a všestrannou osobností jako Minka Podhajská. Narodila se roku 1881 ve Vídni, kde strávila první třetinu svého aktivního života. Oba rodiče byli vídeňští Češi, kteří se i se svými potomky čile účastnili českého spolkového života. Minka od mládí projevovala výrazný výtvarný talent, proto nastoupila do Kunstschule für Frauen und Mädchen, později Wiener Frauenakademie. U profesorů Ludwiga Michalka a Adolfa Boehma studovala kresbu a malbu, dřevorytu se učila u Friedricha Königa a sochařské základy získala u Georga Klimta. Ranou tvorbu mladé umělkyně logicky ovlivnila vídeňská secesní umělecká scéna.

Její práce v oboru ex libris a drobné grafiky, užitá grafika i několik ilustračních počinů se velmi brzy setkaly s pochvalnými reakcemi. Podhajská vystavovala v roce 1908 na vídeňském Kunstschau se skupinou Gustava Klimta, tzv. Klimt-Gruppe, od roku 1909 s avantgardní Die Neukunstgruppe.i s pražským Artělem. I její první hračkářské výtvory byly přijímány s uznáním – spolupracovala s Wienerwerkstätte, s Deutschen Werkstätten für Handwerkskunst v Drážďanech, s českým Artělem, s Hořickým hračkářským družstvem ad. Šíři autorčina zájmu potvrzuje rovněž několik návrhů kávových souprav pro keramickou manufakturu firmy Rydl a Thon – Graniton ve Svijanech.

V Praze vystavila své hračky už roku 1907, velký soubor maleb, kreseb, grafik a hraček pak roku 1910 na samostatné výstavě v Topičově salonu spolu s Valerií Myslivečkovou.

Po válce, v roce 1919, pak natrvalo přesídlila z Vídně do Prahy. Ve Vídni byla Minka Podhajská umělecky i společensky velmi aktivní, byla oblíbená a uznávaná.  I v Praze se snažila zapojit do kulturníhoživota, ovšem odlišná mentalita nového prostředí i jistá kulturní zaostalost Minku zaskočily. První roky pro ni znamenaly zklamání, které se odrazilo na její volné tvorbě. Malířské výsledky ji neuspokojovaly, věnovala se tedy více dřevořezbám, drobným plastikám i reliéfům, a hračkám.

Záhy po svém příchodu do Prahy dostala od ministerstva školství a národní osvěty pracovní nabídku na pozici instruktorky pro hračky ve Státním školském ústavu pro domácký průmysl, kde působila až do roku 1939. Profesorkou byla jmenována roku 1922. Kromě vlastní originální tvorby, návrhů hraček pro průmyslovou výrobu, připravovala a vedla řadu lidových hračkářských kurzů po celé republice. Autorsky navrhla řadu stylizovaných dřevěných figurek a ozdobných upomínkových předmětů, různé didaktické hry a stavebnice, později vytvořila kromě dřevěných kloubových figur i hračky z textilu a juty. Svou hračkářskou tvorbou Podhajská pozvedla tento obor užitého umění hodně vysoko: její výtvory vyváženě spojovaly stránku výtvarnou a didaktickou.

Rok 1925, kdy ji Ministerstvo školství a osvěty pověřilo instalací, prezentací, organizací a dohledem nad expozicí československých odborných škol, strávila Podhajská v Paříži. Díky svým výtvarným i organizačním schopnostem dokázala s týmem vybudovat expozici, jež získala 19 velkých cen, a Minka Podhajská osobně čestný diplom za hračky.

Přes úspěchy na poli užitého umění se Minka Podhajská cítila především malířkou. Za sebou měla kvalitní umělecká školení ve Vídni, ale vlastní malířský výraz hledala od svého příchodu do Prahy. Odvážila se jej nakonec prezentovat až na výstavě v Topičově salonu roku 1931. Jejími tématy byly krajina a květiny. Početné cesty po Francii, Itálii, Švýcarsku a Rakousku se staly inspirací k obrazům krajin, a její květiny zaujmou osobitým ztvárněním. Nový pohled na rostlinu, naddimenzované zvětšení, nepřináší botanickou studii rostliny, nýbrž individuální portrét dané rostliny-bytosti.

Pro československou expozici Světové výstavy v New Yorku, jejíž přípravy se odehrály na samém prahu 2. světové války, bylo stěžejním exponátem dioráma s výjevem Přísahy presidenta George Washingtona na americkou ústavu 20. dubna 1789. Autorem scény byl Václav Fiala, loutky-figury oblékla Minka Podhajská, hlavním donátorem se stal Jindřich Waldes. Přes komplikace vzniklé po Mnichovské dohodě se dioráma na výstavu dostalo a sklidilo velký úspěch. Dnes je bohužel nezvěstné.

Období druhé světové války prožila Minka Podhajská v Praze, s dlouhými úniky na Orlickoústecko, kde především malovala. Prožité útrapy války a politické změny v nové republice ji přivedly k myšlence zcela přesídlit na venkov. V létě 1946 zakoupila malý domek v Schönbachu – obci nově pojmenované Zdislava, kde trávila většinu roku. Tady žila venkovským životem: mezi zahrádkou, lesem a malováním. S věkem a zhoršujícími se potížemi se zrakem pomalu opouštěla i malování a hračky.

Celou tvorbu Minky Podhajské provázel hluboký vztah k přírodě. Její tvorba byla soustředěná, tichá, niterná, umělecké výboje ani úsilí o originalitu ji nezajímaly.  A jaká byla a jak žila? – byla společenská, obětavá, vzdělaná, výtvarně všestranně nadaná, milovala cestování, hudbu, literaturu…prožila obě světové války, lidskou závist, zlobu i několik hlubokých přátelství. Žila hlavně pro svou tvorbu, kterou chápala jako poslání. Malba byla její osobní výpovědí, naopak fenomén „dětská hračka“ pojala v celé jeho komplexnosti estetické, psychologické a didaktické a díky tomu její tvorbu dnes řadíme mezi nejvýznamnější počiny užitého umění.

Výstava bude přístupná od 10. září do 10. října 2021 ve výstavních prostorách aukčního domu na adrese Goethova 17/2 / Krupkovo náměstí 3, Praha 6-Bubeneč denně od 11 do 18 hodin.

Rubriky
Nezařazené

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ Z UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE PRO VÝSTAVNÍ ÚČELY

1/ žádost musí mít základní náležitosti:

  • přesný název, adresu a jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu,
  • název a konkrétní údaje o výstavě
  • termín a umístění výstavy s popisem bezpečnostních a klimatických podmínek ve výstavních prostorách
  • seznam požadovaných sbírkových předmětů s přesnými údaji (název, inventární číslo, dataci, materiál, rozměry) 
  • kontakt na produkci nebo osobu organizující realizaci výstavy

2/ žádost musí být zaslána písemně na ředitelství UPM nejméně 4 měsíce před realizací výstavy

Kladné stanovisko k výpůjčce závisí na stavu sbírkového předmětu a vlastních výstavních projektech UPM. Souhlas s výpůjčkou není vymahatelný.

Při kladném stanovisku UPM musí žadatel počítat s povinným pojištěním sbírkových předmětů na transport i na vystavení a s uhrazením případných výdajů spojených s realizací výpůjčky (paspartování, rámování), které budou předem konzultovány.

Rubriky
programy

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

03. 09. 2021 v 16.30 hodin

Muž stojící na nároží na žebříku a vylepující plakáty
Bianco kalendář na rok 1879, 1878 Viktor Barvitius (1834–1902). Tisk: Actien Gesellschaft Bohemia/Litografie Bohemia, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění s její kurátorkou a autorkou stejnojmenné knihy Lucií Vlčkovou.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
programy

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

02. 09. 2021 v 16.30 hodin

Rodina stojí na ulici před obchodem Sigmund Stránský - konfekce
Confectionshaus Sigmund Stránský, Prag, 1896, anonym, tisk: A. Haase, Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění s její kurátorkou a autorkou stejnojmenné knihy Lucií Vlčkovou.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
programy

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY – ROZLOUČENÍ S VÝSTAVOU

07. 09. – 10. 09. 2021

Rostislav Vaněk

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Program k zakončení výstavy 100 let grafické školy v Praze

7. 9. v 17 h Komentovaná prohlídka výstavy s přihlédnutím k fotografii s Janem Mlčochem (informace ZDE)

7. 9. v 18.30 h Letem. Setkání s fotografkou Libuší Jarcovjákovou (informace ZDE)

8. 9. v 17 h Restaurování papíru a knižní vazby s Milanou Vanišovou (informace ZDE)

9. 9. v 17 h Setkání s typografem Rostislavem Vaňkem, jeho studenty a přáteli (informace ZDE)

10. 9. v 17 h Komentovaná prohlídka s Libuší Staňkovou, kurátorkou výstavy (informace ZDE)

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

23. 09. 2021 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut. Procházka se uskuteční za všech platných bezpečnostních opatření. 

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
120 Kč

Rubriky
programy

PLEJÁDY SKLA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

21. 09. 2021 v 18 hodin

Komentovaná prohlídka dlouhodobé výstavy, která představuje nejkrásnější kusy autorského skla ze sbírky UPM. Výstavou provádí Markéta Čejková.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
programy

ČESKÝ KUBISMUS – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

14. 09. 2021 v 18 hodin

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich díla doplňuje výběr kubistické malby autorů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály a plastiky Otto Gutfreunda. Vliv kubismu na architekturu přibližuje projekce současných i dobových snímků převážně pražských realizací a návrhů kubistických a rondokubistických staveb. Expozicí provází Mgr. Ing. Markéta Čejková, výklad zdarma k platné vstupence.

Platná bezpečnostní opatření ZDE


Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1 – Staré Město
110 00

Výklad je zdarma k platné vstupence do výstavy.

Rubriky
programy

JIŘÍ LAŠTOVIČKA / PROSTŘENO – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA A PŘEDNÁŠKA

14. 09. 2021 v 18 hodin

Konvička na kávu, konvička na mléko, šálek s podšálkem a cukřenka. Bílý porcelán
Souprava Loos, návrh Jiří Laštovička, 1987

Výtvarník porcelánu, designér a sochař Jiří Laštovička provede svojí komorní výstavou a na komentovanou prohlídku poté naváže přednáška O designu porcelánu.

Vstup na výstavu, komentovanou prohlídku i přednášku je zdarma.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Rubriky
programy

ROSTISLAV VANĚK, JEHO STUDENTI A PŘÁTELÉ. SETKÁNÍ S LEGENDOU

09. 09. 2021 v 17 hodin

Vousatý starší muž v černém tričku
Rostislav Vaněk

Setkání s významným grafikem a pedagogem prof. Rostislavem Vaňkem, který ovlivnil generace studentů. Rostislav Vaněk je typografem a grafickým designérem. Prostřednictvím moderní typografie i kaligrafie zasa­huje do celé šíře současného grafického designu od knih, plakátů, řešení výstavních prostor, piktogramů až po vizuální komunikaci. Je autorem několika písem a  informačního systému pražské MHD, vizuálního stylu a loga ČSOB a ČSA

Před besedou doporučujeme navštívit výstavu 100 let grafické školy v Praze.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Rubriky
programy

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

10. 09. 2021 v 17 hodin

Červená cedule s nápisem Hellichova a modrá tabulka s číslem domu 22
Z výstavy Sto let grafické školy

Komentovaná prohlídka výstavy, která představuje bohatou stoletou historii grafické školy nyní zvané Hellichovka, její obory, slavné absolventy i profesory. Výstavou provede její kurátorka Mgr. Libuše Staňková.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
muzeum žije

KAMENICKÝ TÁBOROVÝ DENÍK

Do zámku Kamenice nad Lipou, kde máme nové expozice hraček a nábytku, se tento týden nastěhovala naše edukátorka Dana Havlová s malými účastníky výtvarného tábora. Přečtěte si její táborový deník:

Kamenický táborový deník

Neděle

Jak se navzájem seznámit? Děti nakreslily na malé barevné papíry, co je charakterizuje a co mají rády. Ostatní pak zkoušeli uhodnout, kdo který obrázek nakreslil, a popsat, co autora zajímá a baví.

Pondělí

Dopoledne si děti v expozici Hledej hračku vybraly exponáty, které je zaujaly, a odpoledne si vytvořily základ leporela pomocí lepenky a textilní pásky. Odpoledne je správce zámku s průvodcem provedli zámkem od sklepení až po zámeckou půdu a věž. Děti si prohlédly stroj věžních hodin a město a zámeckou zahradu z výšky. Poté jsme se vydali prozkoumat město a v zámecké zahradě našli inspiraci pro malby pastelem. Večer už děti začaly vymýšlet své příběhy, které zakreslily do storyboardů/scénářů příběhu.

Úterý

Děti si nejprve vytvořily šablony, které budou tvořit jednotlivé obrazové strany příběhu, a se storyboardy se opět vydaly do expozice Hledej hračku! U vybraných exponátů rozkreslovaly jednotlivé obrázky svých příběhů. Odpoledne jsme šli do lomu a kromě vytouženého koupání děti také zachytily atmosféru tohoto krásného místa malbou pastely. Po večeři ještě děti pracovaly na jednotlivých obrázcích příběhu a začaly je kolorovat. Den zakončily  večerní prohlídkou expozice nábytku UPM Cesty designu s průvodcem, která se jim moc líbila.

Středa

Děti dopoledne kolorovaly obrysové linie svých příběhů a některé z nich si ještě v expozici ověřovaly detaily vybrané hračky. Po obědě následovala procházka městem a malba zámku pastelem či akvarelem. Práce jsme zhodnotili v reflexním kruhu a pomalu se připravovali na večerní táborák v soukromé části zámecké zahrady. Děti sice měly volný večer, ale i tak některé neodolaly a malovaly zelená zákoutí zahrady nebo se pustily do experimentální tvorby s prvky action painting.

Čtvrtek

Mladší děti už všechny obrázky příběhu dokončily a doplňovaly text příběhu. Starší děti ještě na jednotlivých obrázkových oknech pracovaly. Odpoledne jsme proložili návštěvou expozice parních strojků UPM Pod parou! Večer jsme prodloužili večerku a jeden velký pokoj jsme změnili ve velkou ložnici, ve které spaly všechny děti společně, jak už si přály od prvního dne.

Pátek

Poslední den děti nalepovaly jednotlivá obrázková okénka do leporel. Nejdřív je musely přesně oříznout, nanést lepidlo ve spreji, a seříznout poslední hranu tak, aby vše lícovalo, což bylo velmi náročné. Přes oběd a polední klid leporela zasychala pod zátěží a děti se mezitím vyvětraly v zámecké zahradě, kde si na památku pomalovaly kamínek. Před příjezdem rodičů jsme si společně leporela prohlédli a přečetli, vzájemně jsme zhodnotili průběh tábora a řekli ostatním, co se nám nejvíc líbilo.Přes oběd a polední klid leporela zasychala pod zátěží a děti se mezitím vyvětraly v zámecké zahradě, kde si na památku pomalovaly kamínek. Před příjezdem rodičů jsme si společně leporela prohlédli a přečetli, vzájemně jsme zhodnotili průběh tábora a řekli ostatním,co se nám nejvíc líbilo.

Na závěr tábora jsme v expozici vystavili leporela a výtvarné práce. Rodiče jsme přivítali na nádvoří zámku a společně s dětmi jsme je vzali do výstavy, kde jim děti představily své práce. Rodiče zaujaly i práce všech ostatních dětí. Svá leporela i výtvarné práce si děti po rozloučení odvezly domů.

Rubriky
muzeum žije

FOCENÍ NÁVRHŮ STANISLAVA LIBENSKÉHO

Některé naše exponáty jsou velké a manipulace s nimi nesnadná. Nicméně je nutné je připravit na výstavu a také vyfotografovat. Ústředním exponátem připravované výstavy Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové Viva Luce, která rozšíří stávající Plejády skla, se stanou ve spolupráci s dědici obou umělců dvě gigantické kresby-návrhy oken  do kaple sv. Václava v chrámu svatého Víta na Pražském hradě o rozměrech 650 x 180 cm. Tato okna představují  sklářská díla, která jsou považována za nejvýznamnější novodobý výtvarný počin spojený s architekturou katedrály. Tyto kresby už jsou v našem depozitáři a pro manipulaci s nimi museli přiložit ruku k dílu restaurátoři, správkyně depozitáře, oba fotografové i kurátoři. Celou operaci řídil fotograf Gabriel Urbánek.

Viva Luce – více o chystané výstavě ZDE

Rubriky
vystavujeme

PETR BALÍČEK: FOTOGRAFIE

06.10.2021 – 20.02.2022

Kurátor: Jan Mlčoch  
Grafický design: Štěpán Malovec

Petr Balíček (1942–2020) byl sice vědeckým pracovníkem v oboru genetiky, ale ve své fotografické tvorbě se věnoval řadě témat. Vedle dokumentu to byla zejména aranžovaná fotografie (např. cyklus Tváře), kterou v 70.–80. letech vytvářel v rámci skupiny Setkání. V dalších cyklech se soustředil na lidové léčitelství a zvyky, ale i na tabuizovaná témata homosexuality a dětí s genetickým postižením. V autorově odkazu nacházíme také experimentální díla pracující se samotným fotografickým médiem (např. cyklus Smluvená znamení z roku 1972), konceptuálně laděná díla zachycující výtvarné akce (Malá odpolední událost,1981, či Ukládání stínů,1982) nebo cykly s minimalistickými motivy, jako třeba soubory Panelák (1982), Ready-mades (1982) a Zkoumání krychle (1983–1986). Komorní přehlídka fotografií Petra Balíčka v Galerii Josefa Sudka je výběrem z jeho daru muzeu z roku 2013.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
úterý až neděle 11–17 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 40 Kč | snížené 20 Kč

Rubriky
muzeum žije

IGNÁC PREISSLER SE NARODIL PŘED 345 LETY

Ignác Preissler byl společně se svým otcem Danielem nejvýznamnějším barokním malířem skla a porcelánu na našem území. V jeho době nebylo zvykem zaznamenávat den narození – výročí, které si připomínáme, je tedy dnem jeho křtu: 13. července 1676.

Ignác Preissler žil jako nejstarší syn se svým otcem Danielem v Kunštátě. Z publikovaných dokumentů víme, že v roce 1729 byl již malířem skla a porcelánu a pracoval pro rychnovského majitele panství Františka Karla II. Liebsteinského z Kolowrat.

„Můj otec i já jsme vždy malovali pouze černou a červenou barvou, neboť ta je pro malbu na porcelánu nejjemnější a nejněžnější,“ napsal Ignác Preissler Tobiáši Hanušovi v roce 1731.

Nezaměnitelná malba na skle a porcelánu připisovaná Ignáci Preisslerovi poutá již více než sto let značnou pozornost odborníků i laické veřejnosti. Čím je tato tvorba tak výjimečná? Nejčastěji jde o noblesní malbu širokého spektra námětů, výrazného rukopisu, provedenou švarclotem (černou barvou), červenou železitou barvou a vyvyšovaným zlatem na vzácném čínském a raném evropském porcelánu, ale také na českém skle. Tato malba představuje jeden z nejpozoruhodnějších projevů doby baroka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze pečuje díky úsilí jeho předních zakladatelů a příkladných mecenášů, v první řadě ovšem zásluhou Vojtěcha Lanny, o jeden z nejcennějších souborů děl Ignáce Preisslera. V muzeu je uloženo celkem 80 předmětů, základ této sbírky tvoří mimořádné dary Vojtěcha Lanny z let 1886, 1894 a 1906. Několik málo předmětů s malbou švarclotem na skle a porcelánu z Lannova majetku se podařilo vydražit ještě také v aukci u firmy Lepke v Berlíně v roce 1909.

Knihu Heleny Brožkové Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu si můžete koupit ZDE

Rubriky
muzeum žije

MILOSLAV TROUP – 104. VÝROČÍ NAROZENÍ

(30.6.1917 Hořovice – 22.2.1993 Praha)

Miloslav Troup byl malířem, grafikem, ilustrátorem a návrhářem především vitrají a tapiserií s nezaměnitelným rukopisem. Absolvoval Státní grafickou školu a Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Velmi důležitou roli v jeho výtvarném vývoji sehrálo studium v Paříži v druhé polovině 40. let, kde se vzdělával na École des Beaux Arts a École des Arts décoratifs. Po návratu do vlasti v roce 1950 se usadil v Praze, jejíž architekturu osobitým způsobem zachycoval na svých plátnech. Ve sbírkách našeho muzea je silně zastoupen hlavně v grafické a knižní sbírce a sbírce plakátu. Minulý měsíc nám bylo ctí přivítat v Centrálním depozitáři syny pana Troupa, Vojtěcha a Zdeňka.

Rubriky
whats on

JOSEF SUDEK / OTTO ROTHMAYER. A VISIT WITH MR. MAGICIAN

15.12.2021 – 27.03.2022

Curator: Jan Mlčoch
Exhibition design: Emil Zavadil
Exhibition graphics: Martin Balcar

An exhibition held in commemoration of the 125th birth anniversary of Josef Sudek

The exhibition will recall the profound and mutually enriching friendship between the photographer Josef Sudek (1896–1976) and the Prague Castle architect Otto Rothmayer (1892–1966). The focus of the extensive body of works on display will be both Sudek’s world-renowned and newly presented photographs of the architect’s realizations at Prague Castle, and above all a selection of images from the series A Walk in the Magic Garden and Remembrances, made in and around the architect’s villa in the Prague 6-Břevnov district. The collection will be complemented by some of Sudek’s photographs mounted after Rothmayer’s design (so-called puřidla) and prototypes of the architect’s unique garden furniture. Also on view will be a number of authentic objects and artefacts made by Sudek’s and Rothmayer’s friends for whom the villa in Břevnov was a place of gathering and collaboration from the 1940s to the 1960s.

The exhibition is being made possible through the museum’s collaboration with the City of Prague Museum that currently administers the Villa Rothmayer at No. 50, U Páté baterie Street in Prague 6. The Museum of Decorative Arts in Prague participated in the villa’s renovation and refurbishment.

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission for all branches
full CZK 150 | concession CZK 80

Rubriky
programy

PROHLÍDKA ZÁMKU A EXPOZIC S PRŮVODCEM

Užijte si zámek s výkladem průvodce.
Dozvíte se mnoho zajímavostí o historii zámku, která sahá do 13. století.
Poznáte pohnutou historii posledních majitelů.
Vyslechnete příběh sběratele parních strojků, který se této zálibě věnuje už 40 let.
Navštívíte unikátní expozici nábytku, kterou jinde nenajdete.

Výklad si ke vstupence můžete koupit jako rodina i jako skupina, cena je jednotná 500 Kč, na počtu osob nezáleží.

Kamenice nad Lipou

Náměstí Československé armády 1
Kamenice nad Lipou

PROHLÍDKY BUDOU SPUŠTĚNY OD 1. 7. 2021

Rubriky
whats on

FASHION IN BLUE. INDIGO IN JAPANESE AND CZECH TEXTILES THEN AND NOW

25.11.2021 – 20.02.2022

Curators: Markéta Vinglerová and Setsuko Shibata

This exhibition at the Museum of Decorative Arts in Prague will present historical and entirely contemporary Czech and Japanese textiles made using a technique known as indigo blue-dyeing or shibori. The exhibition will show that these traditional technologies have not been left to the past but are still used in contemporary fashion and art in both the East and the West. Visitors will be able to see yukata, traditional Japanese summer garments, from the 19th century to the present day, as well as decorative katagami stencils, fabrics and a documentary about traditional blue-dyeing in the Czech Lands and the various ways of working with indigo in Japan, where the original technique for dyeing with natural dyes is still used today. The colour blue became a symbol with a philosophical significance, and “Japan Blue” has become a well-established term. The exhibition highlights the diversity of indigo blue-dyeing through the kimono, yukata, fashion and hanging textiles on display, and it shows how it has influenced contemporary artists and fashion designers such as Shihoko Fukumoto and Issey Miyake.

As a local counterpart to the Japanese exhibits, the Museum of Decorative Arts in Prague will map the genesis of blue-dyeing in the Czech Lands and examine how it is used in contemporary fashion and art. Visitors will be able to see Moravian folk costumes, examples of 1960s and 1980s blue-dyeing from the Folk Art Centre (ÚLUV), especially the work of Liběna Rochová, as well as fashion by contemporary designers such as Pavel Ivančic, Martina Dvořáková, Alice Klouzková, Monika Drápalová and Klára Nademlýnská. Textile installations by Adéla Součková will demonstrate how blue-dyeing can be used in fine art, while Petra Gupta Valentová will present her current indigo blue-dyed fabrics.

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission for all branches
full CZK 150 | concession CZK 80

Rubriky
whats on

JIŘÍ LAŠTOVIČKA / TABLE LAID

14.07.2021–19.09.2021

Konvička na kávu, konvička na mléko, šálek s podšálkem a cukřenka. Bílý porcelán
Loos set, Jiří Laštovička, 1987

Curator: Lenka Merglová Pánková
Graphic design: Eva Koktová

Almost half a century of active participation in the creation of porcelain tableware has made the sculptor Jiří Laštovička (born 1949) into an icon of Czech porcelain. Having graduated from the ceramics and porcelain studio of Professor Otto Eckert at the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague (1974), he designed his first shapes for the Design Facility in Lesov near Karlovy Vary. In 1981, when already a renowned artist, he joined the Institute of Home and Dress Culture (Ústav pro bytovou a oděvní kulturu, ÚBOK) in Prague, which functioned as a kind of central design studio tasked with advancing the technical and aesthetic quality of products in the Socialist era. Famous figures of the applied arts worked at ÚBOK (especially in the fields of glass and ceramics), and it was here that almost all of the designs and studies for contemporary Czechoslovak consumer goods were created. In the 1990s Jiří Laštovička maintained his close cooperation with the Karlovy Vary Porcelain Works as a designer at Porcela Plus, a. s. All this time, he designed the shapes of dinnerware, tea, and coffee sets for the Karlovy Vary Porcelain Works, subsequently for Thun 1794, a. s., THUN STUDIO, s. r. o., in Lesov, and other porcelain producers.

An eye for the functionality of the item and the needs of the consumer, or respect for the economic efficiency of the production process are as much the hallmarks of a good designer as aesthetic sensitivity and imagination. The designer’s aim should be to satisfy all these requirements without sacrificing the distinctions of individual creativity. However, Jiří Laštovička is also happy to exceed the strict, rational boundaries of product design and give free rein to his fantasy with projects in which he lays aside the humility of applied art and welcomes the opportunity for free and personal expression. While he stays true to porcelain in his artistic sculptures and symposium works, he also regularly accepts challenges to work with radically different materials.

A number of the dinnerware sets on display won major awards, and the great popularity of many of them have caused them to produced by Czech manufacturers for decades. All the while, new ideas, designs, individual shapes, and sets continue to appear in the studio of Jiří Laštovička.

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission
free

Rubriky
vystavujeme

JIŘÍ LAŠTOVIČKA / PROSTŘENO

14.07.2021 – 19.09.2021

Konvička na kávu, konvička na mléko, šálek s podšálkem a cukřenka. Bílý porcelán
Souprava Loos, návrh Jiří Laštovička, 1987

Kurátorka: Lenka Merglová Pánková
Grafický design: Eva Koktová

Téměř půlstoletí aktivní spolupráce na podobě porcelánové stolní výbavy vytvořilo ze jména sochaře Jiřího Laštovičky (nar. 1949) ikonu českého porcelánu. Absolvent ateliéru keramiky a porcelánu profesora Otto Eckerta na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové navrhoval své první tvary po ukončení studií (1974) pro Vývojový závod v Lesově u Karlových Varů. Už jako renomovaný výtvarník pak od roku 1981 působil v Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK) v Praze, jehož posláním byla péče o technickou a estetickou kvalitu výrobků v socialistické éře. V ÚBOKu pracovali věhlasní výtvarníci v oborech užitého umění (zejména to platí pro obory skla a keramiky) a právě zde vznikaly téměř veškeré návrhy a studie pro tehdejší československý spotřební průmysl. V devadesátých letech pokračoval Jiří Laštovička v intenzivní spolupráci s podnikem Karlovarský porcelán jako designér firmy Porcela Plus, a. s. Po celý čas navrhoval tvary jídelních, čajových či kávových souborů pro koncern Karlovarský porcelán, následně Thun 1794, a. s., THUN STUDIO, s. r. o., v Lesově a další porcelánové výrobce

Dbát na funkčnost předmětu a potřeby spotřebitele či ctít ekonomickou efektivitu výroby tvoří nutně vedle estetického citu a fantazie výbavu dobrého designéra. Jeho snahou by mělo být všechny tyto nároky uspokojit, aniž by byly setřeny znaky tvůrčí individuality. Jiří Laštovička však vedle racionální a přísné řehole návrháře tíhne i k nevázaným projevům fantazie, kdy si dovolí odložit pokoru k užitnému předmětu a vítá příležitosti k svobodnému a individuálnímu projevu. V autorské volné plastice nebo na konvicových sympoziích zůstává věrný porcelánu, avšak pravidelně přijímá i výzvy tvořit se zcela odlišnými materiály.

Řada vystavených stolních souprav obdržela významná ocenění, řada z nich je pro velkou oblibu vyráběna českými výrobci již po desetiletí. A stále se objevují nové nápady, návrhy, samostatné tvary i soubory z dílny Jiřího Laštovičky. 

Exponáty na výstavě jsou ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ale také přímo od Jiřího Laštovičky, ze Západočeského muzea v Plzni, Muzea Karlovy Vary, společnosti Thun 1794 a THUN STUDIO.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno


Rubriky
muzeum žije

STAVEBNICE – HÁDANKA

Připravujeme pro vás novou expozici hraček ze sbírek UPM v Praze na zámku v Kamenici nad Lipou, jejíž součástí bude i herna.

Asi málokdo z vás se v mateřské škole nesetkal s touto  dřevěnou stavebnicí. Od jedné mateřské školy jsme starou vyřazenou stavebnici odkoupili. Můžete se sami přesvědčit, že s jejími  prvky si děti intenzívně hrály: náš pracovník technické skupiny Jaroslav Fojt celou stavebnici zrepasoval a vdechl jí nový život.

Jak? Vyštípané a vysušené části odstranil a nahradil masivem ze stejného, tedy borovicového dřeva. K opracování použil ruční nářadí a obráběcí stroje a finální úpravy provedl broušením.

Věděli byste, jak se stavebnice jmenuje a kdo byl jejím autorem? A nemáte náhodou fotografii z mateřské školy s touto stavebnicí, kterou byste nám mohli poslat?

Rubriky
whats on

LOOK FOR A TOY!

permanent exhibition

The Museum of Decorative Arts in Prague has been collecting toys from its inception in 1885; currently, this collection totals some 3,500 items. For their most part, these toys are from the Bohemian Lands and the German-speaking regions, dating from the 18th century to the present. In terms of materials, they are made of wood, metals, textile, porcelain, ceramics, paper and plastic or rubber. The largest number of toys are dolls and their accessories, dolls’ houses and their furnishings, small-size furniture, rocking horses and baby carriages, sets of tin soldier figures, building and construction kits, board games, early 20th-century modern toys, Czech designer toys of the second half of the 20th century, plastic toys and, last but not least, a collection of miniature Matchbox car models.

The first part of the exhibition features a selection of historic mostly French and German dolls and dolls’ houses dating from the 19th to the beginning of the 20th centuries. Dolls’ houses reflect period decor and style. These are joined by multiple-piece tin and lead toy soldiers, townsmen or countrymen from the 19th century. Building and construction kits and board games were used by both girls and boys for group games to entertain and educate them.

The second part of the exhibition is devoted to the much-loved wooden toys created throughout the 19th and 20th centuries. These playthings document the variety of approaches both in the way they were hand-manufactured and the wide scope of themes they spanned, from realistic to fantasy pieces – from traditional folk-art figurines and wood-carved animals, to stylized toys with one-of-a-kind designs, to building and construction kits, and figure and animal jigsaw puzzles.

The third part of the exhibition focuses on toys made of other kinds of materials, especially plastics and rubber, which are among the latest additions to the museum’s toy collection. Having undergone many technological innovations particularly in the course of the 20th century, plastic gave rise to new types of toys, such as blow-up furniture for children, water toys and squeeze toys. Inflatable animals designed by the Czech toy designer Libuše Niklová for the company Fatra Napajedla have earned her worldwide recognition.

You are invited to visit two other exhibition displays housed in the Kamenice nad Lipou chateau; to purchase discount entrance tickets to all areas of the chateau, please click HERE.

Kamenice nad Lipou Chateau

Náměstí Československé armády 1
Kamenice nad Lipou
Booking office +420 565 432 667

Opening Hours
Tuesday – Sunday 10 a.m.– 5 p.m.
Monday closed

Addmission for the exhibition:
full CZK 60 | concession CZK 30 | family CZK 90Rubriky
whats on

AT FULL STEAM

permanent exhibition

The new visitors’ route will be a particular treat for boys and their dad or granddads. While visitors to the chateau already know the large collection of Matchbox models produced by the English Lesney company in 1947–1982, this is the very first time the museum presents a rare collection of steam engines dating from 1870 to the present.

These steam-powered toys were loaned to the Museum of Decorative Arts in Prague by Roman Hedvičák, who has been collecting the little steam engines for nearly four decades. He has lent 225 object for display, of which 150 are original and fully functional, as well as thirty pieces of auxiliary equipment, period catalogues and prospectuses, and the current offer of a number of renowned firms. Some selected items can be touched and handled, and every other hour on the hour there is a working Wilesco steam engine on view in the playroom. The core of the collection is comprised of toys of German origin dating from 1900 to 1935, but there are also a few truly “prehistoric” pieces from 1870–1900, as well as other European and American products and also a nearly complete representation of Czech-made steam-propelled toys.

With their phenomenal success, Matchbox toys have been enjoyed by several generations of children and adults. Lesney was a British industrial company that began manufacturing miniature die-cast models of cars, machinery and various types of toys in the late 1940s. The Matchbox brand refers to the way the models were designed to fit inside a match box: the packaging was inspired by the Norvic boxes produced by Czechoslovakia’s SOLO Sušice match manufacturer. In the Czech milieu, these models became extremely popular (this popularity is attested by their Czech name angličáky meaning “English cars”) for their extraordinary precision that copied the originals down to the minutest details, as well as their functionality, bright colours and high durability. The exhibition showcases some 400 models, ranging from the first toys dated to the late forties and the fifties, to models of vintage cars produced fairly recently.

The visitors’ route includes the Grilles, Keys and Locks display in the chateau’s Renaissance hall – the first permanent exhibition exploring these crafts in the Czech Republic. It shows examples of medieval, Renaissance and Baroque grilles and balustrades, as well as historic locks, keys, door knockers and decorative ironwork dating from 15th throughout the 19th century. The hands-on programme invites visitors to try out the mechanisms of locks and knockers, or to activate the wrought-iron dragon.

Installed in the chateau’s cellars is the monumental object “Journey” created by the glass artist and sculptress Alena Matějková.

You are invited to visit two other exhibition displays housed in the Kamenice nad Lipou chateau; to purchase discount entrance tickets to all areas of the chateau, please click HERE.

Kamenice nad Lipou Chateau

Náměstí Československé armády 1
Kamenice nad Lipou
Booking office +420 565 432 667

Opening Hours
Tuesday – Sunday 10 a.m.– 5 p.m.
Monday closed

Addmission for the exhibition:
full CZK 60 | concession CZK 30 | family CZK 90Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM

18. 09. 2021 ve 14 hodin

Hlavní budova UPM

Lektorka Mgr. Kristýna Václavů vás provede interiéry historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Budova, na jejíž stavbě se podíleli čelní představitelé tehdejší Pražské Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, často mecenášsky, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Nahlédnete také do prostor uzavřených veřejnosti, zhlédnete výstavu o rekonstrukci muzea a podíváte se k patě točitého schodiště v muzejní věži.

Délka komentované prohlídky je kolem 60 minut, cena 90 Kč, rezervace a vstupenky na webu UPM nebo v pokladně. Sraz účastníků je u pokladny v historické budově UPM.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 90 Kč

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

28.08.2021 ve 14 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut. Procházka se uskuteční za všech platných bezpečnostních opatření. 

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
120 Kč

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

26.08.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Cena 120 Kč

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

26.08.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1, 110 00

Cena 120 Kč

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

15.07.2021 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut. Procházka se uskuteční za všech platných bezpečnostních opatření. 

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
120 Kč

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

11. 09. 2021 ve 14 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut. Procházka se uskuteční za všech platných bezpečnostních opatření. 

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
120 Kč

Rubriky
whats on

PETR BALÍČEK: PHOTOGRAPHS

06.10.2021 – 20.02.2022

Curator: Jan Mlčoch
Graphic design: Štěpán Malovec

In his photographic work, the genetics researcher Petr Balíček (1942 Svratka – 2020 Hradec Králové) pursued a variety of subjects. Besides documentary series, he engaged in staged photography (e.g. the series Tváře/Faces) that he produced in the 1970s and 1980s within the framework of the artists’ association Setkání (Encounters). In his following cycles, he focused on traditional medicine and folk customs, as well as on the tabuized themes of homosexuality and children with congenetal disorders. The photographer’s bequest also includes experimental works treated as one-of-a-kind artefacts (e.g. the series Smluvená znamení/Agreed-upon Signs (1972), conceptually-minded photographs capturing art happenings (Malá odpolední událost/Small Afternoon Events (1981) and Ukládání stínů/Storage of Shadows (1982), as well as series depicting minimalist motifs, such as Panelák/Panelstory (1982), Ready-mades (1982) and Zkoumání krychle/Study of a Cube (1983–1986).

The small-scale display of Petr Balíček’s photographs at the Josef Sudek Gallery is a selection of works from his photography donation presented to the museum in 2013.

Josef Sudek Gallery

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Opening Hours
April to September
Tuesday – Sunday 11 a.m.–7 p.m.
Monday closed
October to March
Tuesday – Sunday 11 a.m.–5 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZK 40 | concession CZK 20 |

Rubriky
events

A WALK THROUGH CUBIST PRAGUE

ON DEMAND / GUIDED TOUR / THE HOUSE AT THE BLACK MADONNA


Guided tours in English and German

Join us for a walk through Cubist Prague that starts from the House of the Black Madonna, continues past the best-known creations of architect Emil Králíček and ends at the houses designed by Josef Chochol at the foot of Vyšehrad Hill. We will take a close look at the world-renowned phenomenon of Czech Cubist architecture. (Public transport will be used to get to the houses below Vyšehrad, please expect to pay your own fare).

Program length: about 70 minutes
Meeting place: in front of the House of the Black Madonna (ČMB)
Guided tour given by: Mgr. Claudia Adlhoch


Price: 700 CZ

The House at the Black Madonna

House at the Black Madonna
Ovocný trh 19, Prague 1

Rubriky
vystavujeme

HLEDEJ HRAČKU

stálá expozice


Hračky se dostávaly do sbírek již od doby založení muzea v roce 1885, ale soustavněji jim byla věnována pozornost až od doby založení Československa po roce 1918. Sbírka nyní obsahuje kolem 3 500 položek. Jde převážně o hračky domácí a evropské provenience, tzn. z české, moravské, rakouské a německé oblasti, z období od 18. století do současnosti. Z hlediska materiálů jsou zastoupeny předměty ze dřeva, kovu, textilu, porcelánu, keramiky, papíru i umělých hmot. K nejpočetnějším a nejobsáhleji zastoupeným podsbírkám patří panenky a jejich doplňky, domečky pro panenky a jejich vybavení, nábytek, houpací koně a kočárky, soubory cínových vojáčků, stavebnice a stolní hry, moderní hračky z počátku 20. století, české autorské hračky druhé poloviny 20. století, hračky z plastické hmoty a sbírka miniaturních modelů autíček značky Matchbox. Výběr z předmětů si můžete na výstavě prohlédnout.

Expozice je rozdělena na úseky podle skupin a materiálů. V první části se tak setkáte s vybranými exponáty ze souboru historických panenek od 19. do začátku 20. století a k nim patřících doplňků a pokojíčků. Chlapce budou jistě zajímat sestavy cínových a olověných vojáčků z 19. století. Stavebnice a stolní hry z 19. a 20. století jsou určeny pro všechny děti ke společným hrám.

Druhá část je věnována dřevěným hračkám, které byly všude ve velké oblibě. Exponáty od 19. do 20. století dokládají různost přístupů v především rukodělném zpracování a šíři námětů od realistických po fantazijní – od tradičních lidových figurek a vyřezávaných zvířat přes stylizované hračky s uměleckým rukopisem až po stavebnice či skládačky figur a zvířat.

Třetí část je zaměřena na hračky z dalších materiálů, především plastických hmot; tyto hračky patří mezi nejmladší přírůstky do sbírky. Umělá hmota jako materiál, který zvláště v průběhu 20. století zaznamenal mnoho technických inovací, proměňovala možnosti v nových podobách hraček, jako je například nafukovací dětský nábytek, hračky do vody nebo pískací zvířata. Světově proslulá jsou dnes nafukovací zvířátka podle návrhu Libuše Niklové pro Fatru Napajedla.

Součástí okruhu je i výstava Mříže, klíče, zámky v renesančním sále zámku, která je první stálou expozicí specializující se na toto řemeslo v České republice. Představuje ukázky středověkých, renesančních a barokních mříží a zábradlí, stejně jako historické zámky, klíče, klepadla a železářské zboží pocházející od románského období do 19. století. Interaktivní program umožňuje návštěvníkům vyzkoušet si mechanismy zámků a klepadel nebo aktivovat draka z tepaného železa. Ve sklepích zámku se nachází monumentální objekt vytvořený sklářskou umělkyní a sochařkou Alenou Matějkovou Cesta a ukázka ze sbírky venkovní keramiky UPM.

V zámku Kamenice nad Lipou vás zveme i do dalších dvou expozic, můžete si koupit zvýhodněnou vstupenku do celého zámku ZDE

zámek Kamenice nad Lipou

Náměstí Československé armády 1
Kamenice nad Lipou
Pokladna +420 565 432 667

Otevírací doba
úterý až neděle 10–17 h
pondělí zavřeno

Vstupné na výstavu
základní 60 Kč  |  snížené 30 Kč  |  rodinné 90 Kč  

Rubriky
vystavujeme

POD PAROU

stálá expozice

Steam engine model


Nový návštěvnický okruh potěší hlavně kluky, ale i jejich tatínky. Velkou kolekci modelů Matchbox anglické firmy Lesney z let 1947–1982 už návštěvníci zámku znají, ale vzácnou sbírku parních strojků od roku 1870 do současnosti prezentujeme poprvé.

Uměleckoprůmyslovému museu v Praze ji zapůjčil Roman Hedvičák, který parní strojky zvané párničky sbírá téměř čtyři desetiletí. Na výstavu zapůjčil dvě stě dvacet pět exemplářů, sto padesát z nich je zcela původních a funkčních, dále třicet přídavných zařízení, dobové katalogy a prospekty a současnou nabídku několika renomovaných firem. Vybraných kusů je možné se dotýkat, každou druhou celou hodinu je v herně v provozu parní strojek Wilesco. Základ sbírky tvoří hračky německého původu z let 1900 až 1935, ale k vidění je i „párničkový pravěk“ z let 1870–1900, další evropské a zámořské výrobky a také téměř kompletní nabídka tuzemské provenience.

Fenomén Matchbox zasáhl několik generací dětí i dospělých. Anglická firma Lesney začala vyrábět kovové miniaturní modely aut, strojů a různých hraček koncem čtyřicátých let. Značka Matchbox odkazuje na způsob balení modelů do krabiček od zápalek – není bez zajímavosti, že obaly byly inspirovány krabičkami Norvic, jež vyráběla československá firma SOLO Sušice. V českém prostředí si tyto modely získaly velkou popularitu (o níž svědčí název „angličáky“, který se pro ně vžil) díky nevídané preciznosti a dotaženosti provedení, funkčnosti, zářivé barevnosti a vysoké odolnosti. Výstava představuje přes patnáct set modelů od prvních hraček z přelomu čtyřicátých a padesátých let až po modely veteránů z nedávné doby.

Součástí okruhu je i výstava Mříže, klíče, zámky v renesančním sále zámku, která je první stálou expozicí specializující se na toto řemeslo v České republice. Představuje ukázky středověkých, renesančních a barokních mříží a zábradlí, stejně jako historické zámky, klíče, klepadla a železářské zboží pocházející od románského období do 19. století. Interaktivní program umožňuje návštěvníkům vyzkoušet si mechanismy zámků a klepadel nebo aktivovat draka z tepaného železa. Ve sklepích zámku se nachází monumentální objekt vytvořený sklářskou umělkyní a sochařkou Alenou Matějkovou Cesta a ukázka ze sbírky venkovní keramiky UPM.

V zámku Kamenice nad Lipou vás zveme i do dalších dvou expozic, můžete si koupit zvýhodněnou vstupenku do celého zámku ZDE

zámek Kamenice nad Lipou

Náměstí Československé armády 1
Kamenice nad Lipou
Pokladna +420 565 432 667

Otevírací doba
úterý až neděle 10–17 h
pondělí zavřeno

Vstupné na výstavu
základní 60 Kč  |  snížené 30 Kč  |  rodinné 90 Kč  

Rubriky
vystavujeme

ABY SE KRASOCHUŤ ŠLECHTILA – UNIKÁTY Z KNIHOVNY UPM

11.05.2021 — 11.07.2021

Výstavu připravili zaměstnanci knihovny a vznik umožnila spolupráce ostatních kolegů z UPM
Autor fotografií: Ondřej Kocourek

Knihovna byla spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze založena v roce 1885, aby se „krasochuť v řemeslech a průmyslu šlechtila“, jak se píše v prvních stanovách. Výstava ve foyer muzea tak nese ve svém názvu ducha doby i účel vzniku instituce.  

Knihovna byla sice poprvé otevřena již v roce 1887 v zapůjčené místnosti v Rudolfinu, ale plného rozkvětu mohla dosáhnout až po otevření v nově postavené budově UPM, kde je od 20. listopadu 1900 přístupná všem zájemcům.  

V roce 2020 jsme si tak připomněli stodvacetileté působení první a největší české veřejně přístupné knihovny zaměřené na umění, architekturu a design, a to v jedné z nejkrásnějších studoven. V knihovně se dodnes dochoval původní interiér – stoly, židle, hodiny, dekorativní výmalba dle návrhů Josefa Schulze a barokní knihovní skříně ze zrušené piaristické koleje v Benešově upravené pro prostory knihovny. Stále se užívá i předmětový katalog z roku 1932 obsahující na sto tisíc lístků. Interiér studovny od loňského roku zdobí vzácné fajánsové vázy a japonské porcelánové zásobnice ze sbírky UPM.  

Na výstavu byly vybrány ty nejzajímavější obrazové publikace. Důraz byl kladen zejména na historické tituly vydané v 19. a 20. století, pro které byla knihovna od otevření vyhledávána – předlohy, vzorníky, časopisy. 

Vystaveny jsou též knižní zajímavosti vynikající svým zpracováním a obsahem, například ručně malovaná kniha Studie květin, hub a motýlů darovaná knihovně autorem, vrchním správcem UPM Františkem Bartošem v roce 1928, vzorník látek japonské firmy s podpisem Antonína Slavíčka, módní časopis z roku 1830, katalog k legendární výstavě moderního francouzského umění Spolku výtvarných umělců Mánes v roce 1902, nebo vzorník skleněných půllitrů firmy Josef Inwald z roku 1898. Ke zhlédnutí je též jedna z 650 dřevěných krabic, ve kterých je uložena speciální sbírka 63 tisíc kusů předloh.  

Předlohy byly vedle časopisů od počátku nejžádanější výpůjčkou a byly určeny dle svého druhu především studentům uměleckých škol, architektům, stavitelům, typografům a nejrůznějším řemeslníkům, postupně však ztrácely význam kvůli běžnějšímu užití fotografie, ústupu dekorativismu a rozvoji uměleckého školství. Předlohy jsou rozměrné kartony nejčastěji s architektonickými prvky a dekorativními vzory pro dřevořezby, malby, textil. Jakožto příklady nejrůznějšího dekoru rostlinného, zvířecího, fantaskního a ornamentálního sloužily předlohy ke kopírování, pausování, obkreslování, napodobování a cvičení konstrukce ornamentů. Sbírku předloh založil první ředitel musea dr. Karel Chytil. Tištěný katalog předloh vydaný roku 1897 sestavil František Adolf Borovský, na výstavě je k vidění starší, do té doby užívaný ručně psaný katalog předloh s – pro knihovnu typickou – olejovou předsádkou.

Aktuality, informace k výstavě i historii naleznete ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
vstup zdarma

Vstupné do celého muzea a všech poboček
základní 150 Kč | snížené 80 Kč

Rubriky
muzeum žije

JAROSLAV HOREJC – 135. VÝROČÍ NAROZENÍ

Jaroslav Horejc (15. června 1886 – 3. ledna 1983) patří mezi významné české umělce 20. století. Jeho tvorba je do značné míry synonymem českého art deca, a to pro svou vizualitu a heterogenitu funkcí a významů. Fascinovala ho dávná minulost i nejaktuálnější projevy života, technologiemi počínaje a výrazovým tancem či sportem konče. Ve své tvorbě záhy dospěl k osobitému a delikátnímu monumentálnímu stylu, proto mu byly často svěřovány zakázky určené k prezentaci. Přispěl tak k budování obrazu města, státu i různých organizací. Realizoval zakázky určené pro diplomacii a jeho díla se díky svým kvalitám stala ambasadory československé moderní kultury za hranicemi země. Jeho kariéra vyvrcholila v roce 1925 udělením Grand Prix v oboru skla na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži. V roce 1966 získal titul zasloužilého umělce za celoživotní tvorbu.

Na počátku 20. století se umělci často věnovali více oborům. Podstatnou součást tvorby Jaroslava Horejce představovaly vedle sochařství i návrhy uměleckořemeslných předmětů. Svůj talent uplatňoval při navrhování předmětů pro sdružení výtvarných umělců Artěl, které vzniklo po vzoru uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte. V ranných Horejcových realizacích rozpoznáme inspiraci tvorbou vídeňských umělců Gustava Klimta, Franze Metznera nebo Josefa Hoffmanna. Podobně jako další tvůrce uchvátilo Horejce starověké umění. Od 70. let 19. století prudce vzrostl počet archeologických výzkumů ve Středomoří. Zprávy o senzačních nálezech v Egyptě, Řecku a na Blízkém východě plnily přední stránky dobového tisku, a tak se přirozeně stávaly inspirací i pro umělce. Horejc byl Středomořím okouzlen fatálně a jeho práce patří k tomu nejlepšímu, co v Evropě bylo vytvořeno.

Kolem roku 1910 diskutovali pražští umělci o směřování a podobě moderního umění. Florální secese byla překonaná a střední Evropě dominovala geometrická moderna. Na základě studia krystalů, egyptských pyramid či gotické a barokní architektury napsal architekt Pavel Janák článek „Hranol a pyramida“, který považujeme za manifest českého kubismu. Oproti ostatním evropským zemím, kde se kubismus prosadil pouze v malířství a sochařství, se v Čechách uplatnily kubistické formy v uměleckém řemesle a architektuře. Vynikajícím příkladem jsou Horejcovy vázy č. 666/1 a 999/1 vytvořené průnikem kuželu a jehlanu, jež patří k ikonám českého kubismu a vrcholům středoevropského geometrismu.

Středoškolské vzdělání v oboru práce s kovy a cizelérství zúročoval Jaroslav Horejc celý život. Navrhoval monumentální mříže na dveře, krby či svítidla, i drobné šperky. Najdeme na nich motivy exotické, mytologické i veskrze přítomné jako moderní architekturu či moderní tanec. Z brože pro Horejcovu přítelkyni Anku Čekanovou vyčteme fascinaci pohybem a touhu zachytit jej v jednom okamžiku, což patří k typickým projevům art deca.

Jedním z vrcholů kariéry Jaroslava Horejce byla prezentace děl na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži v roce 1925. Pro interiér Československého pavilonu navrhl ve spolupráci s architektem Pavlem Janákem skleněnou fontánu a čtyři lustry, které byly po skončení výstavy věnovány státem pro interiéry nového sídla Mezinárodní organizace práce v Ženevě (dnes sídlo Světové obchodní organizace. Čtyři vystavované poháry – Bacchus, Kanaan, země blahobytu a plodů, Tanec a Tři bohyně realizované firmou J. & L. Lobmeyr’s Neffe Stefan Rath z Kamenického Šenova – patří k tomu nejlepšímu, čím česká scéna přispěla ke světovému vývoji uměleckého řemesla a byla oceněna Grand Prix. Pohár Kanaan, země blahobytu a plodů lze interpretovat jako alegorii Československa, jež v době mezi světovými válkami patřilo k nejbohatším zemím světa.

Mgr. Martina Lehmannová, text vznikl pro výstavu Jaroslava Horejce v Naardenu v roce 2017

Jaroslav Horejc: Brož pro Anku Čekanovou, 1924

Rubriky
vystavujeme

TOUHA, JOSEF ČAPEK – OBRAZ A TAPISÉRIE

08.06.2021–19.09.2021

Výběr exponátů, koncepce: Jan T. Strýček
Grafický design: David Pajer

Gobelíny podle předlohy Jiřího Sopka a Mikuláše Medka zapůjčil Jiří Saidl, soukromý sběratel.

Výstava tapiserií realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí je uspořádána u příležitosti dokončení gobelínu Touha, který byl utkán podle obrazu Josefa Čapka. Tato malba je součástí posledního autorova cyklu a je datována rokem 1939, který byl pro Čapka osudným. Po zatčení gestapem následovalo věznění v koncentračních táborech, kde v roce 1945 zemřel. Do svých posledních děl vtělil tento zásadový humanista a odpůrce fašismu naději „na vzkříšení ideálu humanity a na osvobození vlasti“.

K tomuto gobelínu jsou přiřazeny tapiserie  inspirovaná díly Jiřího Sopka, Mikuláše Medka a Jana Konůpka, která ilustrují různou míru posunu výtvarné předlohy při transpozici do gobelínové techniky.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno

Vstupné do celého muzea a všech poboček
základní 150 Kč | snížené 80 Kč

Rubriky
muzeum žije

ŠPERKY Z NAŠICH SBÍREK V EPICENTRU LUXUSU

Vzácnou soupravu šperků s mikromozaikou z doby kolem roku 1811 jsme zapůjčili na výstavu Joséphine & Napoleon: (ne)obyčejná historie v historických prostorách šperkařské firmy Chaumet na nejprestižnější adrese v Paříži, Place Vendôme 12. Na výstavu je v tuto chvíli rezervováno už téměř deset tisíc vstupenek.

Petra Matějovičová, kurátorka sbírky šperků UPM, o této soupravě píše:

„Souprava diadému, hřebenu do účesu, náhrdelníku a páru náušnic je ukázkou šperků nošených členkami nejvyšších kruhů evropské společnosti na počátku 19. století, kdy mnoha sférám výtvarné kultury včetně zlatnictví dominoval empírový sloh. Byť neznáme jméno původní nositelky, případně jejích pokračovatelek, můžeme říci, že šperky soupravy byly užívány hojně a nejspíše i dlouhodobě, snad napříč generacemi. Svědčí o tom drobná opotřebení a opravy, kterých si všimne oko zkušeného restaurátora.

Šperky tohoto rázu bývaly kromě nošení prezentovány též uložené v etuích s odklápěcími nebo odnímatelnými víky. Pro reálné nošení mohla jejich majitelka šperky kombinovat. K různým příležitostem volila buď kompletní sadu, nebo vybírala jen některé kusy. Ve všech případech šperky přiváděly pozornost k horní části těla nositelky, zejména k její hlavě. Nejvýše seděl hřeben, pod ním diadém, po stranách hlavy pak náušnice. V případě diadému této soupravy lze uvažovat i o jeho alternativním užití v roli pásku. Ten dle empírové módy probíhal hned pod poprsím.

Šperky této soupravy lze vnímat jako rovnocenný dialog zlatnické montáže a medailonů s krajinami. Nejde o krajiny malované, ale sestavené na principu mozaiky z drobných úlomků skla, tzv. teser. Ve šperkařské terminologii se pro tuto techniku vžilo označení mikromozaika. Krajinomalba se na počátku 19. století bouřlivě rozvíjela. Krajinářské výjevy lemovaly interiéry. Jejich obyvatelé i návštěvníci se tak v myšlenkách přenášeli do přímořských oblastí i mezi alpské štíty. Podobný zážitek prostředkovala svým pozorovatelům i nositelka šperkové soupravy. Díky jejím mikromozaikám se ocitáme v krajinách přívětivých, které se za korunami stromů otevírají do dáli.

Partnerem jsou krajinám v soupravě zlatnické ornamenty vyplněné perlami. V diadému jakoby rostly směrem vzhůru. V náhrdelníku naopak jejich laloky míří k zemi. Společně tak šperky smysluplně rámují obličej nositelky, dodávají jí na důstojnosti. Diváky zvou na cestu k hlubokým myšlenkám lemovanou krásou a radostí.“

Soupravu do Paříže doprovodila restaurátorka kovů Karla Frajerová, která dokáže skvěle popsat její zpracování:

„Tato souprava se vyznačuje vysoce kvalitním řemeslným zpracováním odkazujícím na výjimečnost těchto šperků. Na předmětech je uplatněno několik technik, z nichž za stěžejní lze považovat tzv. miniaturní mozaiku (mikromozaiku). Medailony s romantickými krajinnými výjevy jsou zhotoveny podle předloh z různobarevných skleněných úlomků vsazených do kovové platformy vyplněné tmelem. Dokončené mozaiky byly na závěr broušeny a leštěny, zřejmě pomocí vosku, aby se povrch sjednotil. Jednotlivé medailony umístěné v rámečcích překrývají na zadních stranách hladké plechy ze slitiny červeného zlata.

Další části šperků jsou zhotoveny filigránovou technikou ze slitiny žlutého zlata. Ploché drátky, na přední straně ozdobené pravidelnou řadou drobných zrnek tzv. milgrifem, jsou vyplněny říčními perlami. Provrtané perly uchycují k soupravě nýtky, drátky a šňůry tvořící ve výsledném pohledu ucelenou výzdobnou soustavu palmet, girland, rozet a jiných rostlinných motivů.              

Nelze také opomenout smaltem zdobené rámečky medailonů v podobě jednouchých modrých linií a stylizovaných zvonků na jednotlivých článcích náhrdelníku.

Souprava byla v roce 2018 restaurována zejména za účelem odstranění zčernalého povrchu slitiny zlata. Kovové části předmětů vykazovaly přítomnost korozních produktů mědi a stříbra obsažených ve slitině. Vzhledem ke křehkosti šperků bylo přistoupeno k jemnému mechanickému čištění prostřednictvím ethanolu a uhličitanu vápenatého. Čištění probíhalo po malých částech po dobu tří měsíců.“

Souprava diadému, hřebenu do účesu, náhrdelníku a páru náušnic firma Nitot et Fils – připsáno, kolem 1811. Zlato, skleněná mikromozaika, perly, email (smalt)

Rubriky
muzeum žije

OPATRUJEME DOKUMENTACI DÍLA ALFREDA HABERMANNA

Mezi poslední přírůstky, které obohatily sbírky UPM v Praze, patří dar od Mgr. Christine Habermann von Hoch. Jedná se o velmi obsáhlý soubor dokumentace celoživotního díla jejího otce, česko-německého uměleckého kováře, sochaře a restaurátora prof. Alfreda Habermanna (3. 5. 1930 Jihlava- 28. 4. 2008 Waidhofen an der Ybbs). Soubor vznikl velmi pečlivou průběžnou dokumentací tvorby, prováděnou samotným autorem. Po jeho smrti byla sochařkou a designérkou Christine Habermann von Hoch, pokračovatelkou rodinné tradice v práci s kovem, dokumentace zpracována a roztříděna.

Kromě množství návrhů a skic, nalezneme v souboru i pečlivou fotodokumentaci k jednotlivým kovářským/uměleckým zakázkám, poznámky k pracovním a studijním pobytům či kovářským akcím. V rámci odkazu získalo naše museum také několik mistrových prací, kupříkladu kovaný model plastiky „Europa wächst zusammen“ vytvořené pro dolnorakouský městys Ybbsitz, ve kterém se A. Habermann ke sklonku života usadil a tvořil a kde se také významně podílel na kovářských setkáních Ferraculum. A. Habermann patří také mezi zakladatele dnes již proslulého kovářského sympozia Hefaiston, každoročně konaného na hradě Helfštýně. V roce 2001 ocenila jeho přínos Spolková republika Německo udělením řádu Kříž za zásluhy. V současné době je možné shlédnout expozici Habermannových prací v turistickém centru Lipníku nad Bečvou, kam byly exponáty zapůjčeny ze soukromého muzea A. Habermanna v Ybbsitzu.

Mgr. Michal Stříbrný, DiS., kurátor sbírky obecných kovů

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

12.06.2021 ve 14 hodin

Dům U Černé Matky Boží
Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut. Procházka se uskuteční za všech platných bezpečnostních opatření.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
120 Kč

Rubriky
muzeum žije

18.5. – MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

pohled na budovu Uměleckoprůmyslového musea v Praze z ulice

BUDOUCNOST MUZEÍ: OBNOVA A NOVÉ VIZE

Každý rok 18. května slavíme Mezinárodní den muzeí. Už mnoho let se u této příležitosti bavíme o tématech, která jsou pro muzea i jejich návštěvníky aktuální. Tato témata stanovuje Mezinárodní rada muzeí ICOM, která zahájila připomínání Mezinárodního dne muzeí už v roce 1977. U nás přináší témata Mezinárodního dne muzeí Český výbor ICOM.

Rok 2020 hluboce zasáhl celou společnost a kulturu zvláště. Muzea byla více jak 70% roku uzavřená a mnohá stojí na hraně přežití. Jak se vyrovnat s následky pandemie COVID-19? Mnohá muzea a jejich pracovníci hledají a nacházejí nové vize a cesty.

ICOM k příležitosti Mezinárodního dne muzeí tématem Budoucnost muzeí: obnova a nové vize vyzývá odborníky i veřejnost, aby vytvářeli, představovali si a sdíleli nové postupy, hodnoty, nové obchodní modely pro kulturní instituce a inovativní řešení sociálních, ekonomických a environmentálních výzev současnosti.

Kulturní sektor patří mezi nejvíce zasažené, s krátkodobými i dlouhodobými vážnými ekonomickými, sociálními a psychologickými důsledky. Tato krize však také posloužila jako katalyzátor zásadních inovací, které již probíhají, zejména zvýšeného zaměření na digitalizaci a vytváření nových forem kulturních zkušeností a způsobů jejich sdělování veřejnosti.

Nyní je čas přehodnocovat náš vztah ke společnosti, experimentovat s novými a hybridními modely kulturního působení a důrazně znovu potvrdit základní hodnotu muzeí pro budování spravedlivé a udržitelné budoucnosti.

Musíme prosazovat kreativní potenciál kultury jako hnací síly pro oživení a inovace v éře po COVIDU!

Rubriky
muzeum žije

MÁME CERTIFIKACI PAMÁTKOVÉHO POSTUPU

Oddělení restaurování papíru vedené Martinou Chadimovou vytvořilo po několikaletém výzkumu a praktickém ověřování metodiku Památkový postup pro ochranu a ošetření chromolitografických tisků na papírech zušlechtěných natíráním, která právě obdržela certifikaci a je dostupná ke stažení zde. Kolektivní práce Martiny Chadimové, Lucie Vlčkové, Jana France, Petry Vávrové, Ireny Ruml Fortelné a Markéty Kubíčkové vznikla v rámci projektu Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880-1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, podpořeném Ministerstvem kultury ČR v programu NAKI II.

Výstava MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH REKLAMY A UMĚNÍ

Atlas poškození chromolitografických tisků na zušlechtěném papíře

Rubriky
muzeum žije

ZEMŘEL SKLÁŘ A ŠPERKAŘ SVATOPLUK KASALÝ

Svatopluk Kasalý (*1944), umělecký sklář, který svými objekty přispíval k vyznění interiérů i působení ženského těla, zemřel v úterý 11. května 2021.

Jako bytostný praktik vycházel z potenciálu skleněné hmoty. Její průsvitnost využíval k relativizaci těžiště a hranic hmotného světa i lidské mysli.

Svatopluk Kasalý se v roce 1961 vyučil sklenářem se specializací výtvarného zasklívání. Svá školení poté rozšiřoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Železném Brodě, kterou absolvoval v roce 1965. Následoval nepřetržitý proud tuzemských a od roku 1971 i zahraničních prezentací a realizací, od samého počátku sycený jak pozorností k rámci architektury, zejména při tvorbě skleněných stěn, tak k nositelce v případě šperku. Pozici autorova díla na periodických i mimořádných přehlídkách vystihuje plakát k výstavě Jewellery in Europe, kterou s podtitulem an exhibition of progressive work uspořádal v roce 1976 The Scottish Arts Council pro Victoria and Albert Museum v Londýně. Z tmavého pozadí plakátu vystupuje nahé tělo modelky, zachycené fotografem Tarasem Kuščynským. Je obklopené Kasalého šperkovým objektem. Šperk ovlivňuje polohu ženiny hlavy, ramen i rukou, přitom se zdá být jejímu tělu přirozeným. Sestává z kovové lamely a skleněného terče. Každá z těchto forem po svém zdůrazňuje kvality krajiny těla.

Jako skladbu pro trio skla, kovu a těla můžeme vnímat tvorbu Svatopluka Kasalého v celém jejím průběhu. Napříč dekádami snad zaznamenáme jednotlivé věty, nikoliv zásadní obraty. Sklo vždy přináší do celku ozvuk proměn masy člověkem a následného vstupu do bloku. Skleněný prvek pulzuje hloubkami a ztenčeními, nabízí zrcadlový odraz i průhled do nitra. Kovová lamela hovoří o deformaci plochy do prostoru. Houževnatost lamely zajišťuje jádro z obecného kovu. Vysoký lesk s jeho ideovým i estetickým rozměrem dodává lamele pokrytí rhodiem, výjimečně zlatem. Standardní křivky těla i vidina konkrétní nositelky stojí v pozadí zaoblené dráhy šperkové kostry, která často vícekrát mění svůj směr. K tělu se přimyká, aby od něj vzápětí odstoupila. Vrací se na místech nečekaných, objevuje se na opačné straně lidské schránky. Tu tak nositel i jeho okolí chápou jako formu prostou slepých úhlů, nepodstatných zón.

Silný dojem ze šperků Svatopluka Kasalého lze zažít ve statické galerijní instalaci i při pohledu na modelku během komponované události. Autorovy šperky nicméně provázejí své majitelky v běžném životě. Ony samy i jejich pozorovatelé nejspíše tyto objekty zaznamenají jako velkorysé a obohacující. Svatopluk Kasalý sledoval bazální zákonitosti tvorby, řídil se hledisky fyziky a anatomie. Konvence světa šperku nepopíral. Leží totiž v rovině, s níž se jeho dílo protíná. Možné kombinace těla a objektu jej dovedly mimo jiné k fenoménu šperkové soupravy. Korpus autorova šperkařského díla jakoby byl poděkováním zdroji inspirace – tělu ženy.

Svatopluk Kasalý žil a tvořil v Třešti na Vysočině.

PhDr. Petra Matějovičová, vedoucí kurátorka sbírky kovů a různých materiálů

Díla Svatopluka Kasalého