PROGRAMY PRO SŠ A GYMNÁZIA

SKRYTÝ ŽIVOT A ŘEČ VĚCÍ

studenti v expozici

V průběhu programu si žáci vytvoří a upevní poznatky o muzeu, jeho sbírkách a úloze v současnosti, ozřejmí si pojmy umělecké řemeslo, užité umění a design.
Prostřednictvím učení z objektů pochopí, že proces tvorby ovlivňují historické souvislosti
a společenské kontexty a vývoj.
Prohloubí si znalosti jednotlivých materiálů a jejich vlastností v kontextu sbírkového materiálu UPM
Po skončení programu budou žáci získané poznatky uvádět do vztahů jak s aktuálními, tak historickými uměleckými projevy, i s ostatními vizuálně obraznými vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci.

Vzdělávací program může být koncipován jako jednostupňový, dvoustupňový nebo třístupňový časový model podle dohody s pedagogem: metodika ke stažení

Jak se dělá expozice

Společně budeme hledat odpovědi na otázky, jakou roli dnes ve společnosti hrají muzejní instituce a proč jsou stále provozovány. Co všechno je nezbytné k vytvoření, realizaci a provozování stálé expozice? Jaký rozdíl je mezi stálou expozicí a výstavou?
Vyzkoušíme si muzejní role archivářů, kurátorů, architektů a grafiků, a formou týmové práce se seznámíme s jejich odbornými úkoly při tvorbě stálé expozice. 
V programu využijeme badatelské balíčky a pracovní listy Jak se dělá výstava, které si pak odneseme domů.
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura
více o programu
fotogalerie

Kdo židli má, bydlí!

V tomto edukačním programu se formou interaktivní komentované prohlídky seznámíme s vývojem sedacího nábytku prostřednictvím exponátů stálé expozice Art, Life. Umění pro život a získané poznatky využijeme při výtvarných aktivitách.
Společně se zamyslíme nad tím, jakou roli hraje v našem životě sedací nábytek. Na čem se dříve sedělo? Z jakého materiálu se sedací nábytek vyráběl v minulosti, a z jakého dnes? Měnila se v průběhu času jeho funkce a hodnota? K jakým účelům se dnes používá?
vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Umění a kultura

více o programu

Můj muzejní deník

Ve stálé expozici se seznámíme s předměty, se kterými se člověk v průběhu času setkával každý den nebo i výjimečně při slavnostech a rituálech. Zamyslíme se nad tím, jak se z těchto předmětů mohou stát muzejní exponáty a jak se v průběhu času může proměnit jejich role i význam.
Na základě našich zkušeností a zážitků si vybereme jeden exponáty, který nás nejvíce zaujal. Vzpomínky a příběhy předmětů budeme společně sdílet, a třeba mezi nimi i mezi sebou navzájem objevíme překvapivá spojení.
vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Umění a kultura
více o programu