PODÍLÍME SE NA VÝZKUMU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH ODBORNÍKŮ V OBLASTI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PROJEKTU CULTHERIT

Projekt CultHeRit, zahájený 1. 1. 2024 a vedený Muzeem užitého umění v Budapešti, bude po dobu následujících dvou a půl let spojovat znalosti, zkušenosti a zdroje zapojených partnerských institucí ve snaze zlepšit postavení lidí pracujících v kulturním a muzejním sektoru. Všichny partnerské instituce se budou podílet na vytvoření metodiky práce a návrhu pilotní akce, budou se aktivně účastnit kolektivních setkání a přispějí k realizaci modelu a kampaně na zlepšení pracovních podmínek v sektoru kulturního dědictví.

O PROJEKTU

Projekt je realizován v rámci programu Dunajský region v období od ledna 2024 do prosince 2026. Jedná se o iniciativu 13 institucí z oblasti péče o kulturní dědictví a jejich přidružených partnerů z osmi zemí: Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovinska.

Cílem projektu je zlepšit dostupnost zaměstnání v odvětví kulturního dědictví a zajistit, aby toto odvětví nabízelo stabilní a naplňující kariéru.

Řešení bude vycházet z identifikace faktorů a testování řešení odlivu mladých talentů a odborníků z oblasti kulturního dědictví. Projekt bude usilovat o vyvolání pozitivních změn současné praxe a o lepší porozumění stávajících problémů a překážek v dostupnosti zaměstnání pro mladé odborníky. A prostřednictvím testování modelu zaměstnávání se bude snažit o zlepšení jejich situace.  

Zvýšením dostupnosti sektoru pro mladé odborníky projekt přispěje ke zpomalení a odvrácení migrace mladých vysoce vzdělaných lidí a k udržení kvalifikované pracovní síly v kulturním sektoru a zároveň ke zvýšení rozmanitosti pracovní síly v sektoru. V konečném důsledku CultHeRit usiluje o to, aby se sektor stal a zůstal atraktivním pracovním místem, které nabízí mladým zaměstnancům uspokojivou kariéru a profesní rozvoj. Bude tak činit výzkumem sebraných dat a jejich komplexní analýzou, následně vypracováním a testováním možných řešení a jejich propagací prostřednictvím kampaní a akcí.

Hlavním cílem projektu je optimalizovat trh práce v odvětví kulturního dědictví vyvoláním pozitivních změn v postupech zaměstnávání, které se v současné době uplatňují v Podunají; definovat a otestovat model zaměstnávání; lépe porozumět překážkám v dostupnosti zaměstnání a zlepšit výsledky zaměstnávání v kulturních institucích v Podunají.

POSTUP ŘEŠENÍ

Prvním krokem bude získání relevantních, spolehlivých a srovnatelných dat a analyzovat dynamiku a současné podmínky na trhu práce v těchto aspektech: praxe zaměstnávání, nabídka vzdělávání a očekávání potenciálních kandidátů. Po diagnostikování rozsahu problémů a určení oblastí pro zlepšení partneři společně navrhnou aspirační nadnárodní model zaměstnanosti.

Prostřednictvím řady pilotních akcí deset organizací otestuje použitelnost tohoto ideálního modelu v reálných podmínkách, poté co jej přizpůsobí vnitrostátním předpisům a místnímu prostředí. Výsledkem bude vytvoření efektivního a široce použitelného nadnárodního řešení pro nábor, zaměstnávání a udržení zaměstnanců. Vzniklý model bude jedinečným a zajišťujícím nejvyšší standard v personální praxi institucí z oblasti kulturního dědictví.

V průběhu výzkumu, jehož cílem je porozumět obecné situaci v oblasti zaměstnanosti a dostupnosti pracovních míst v oblasti kulturního dědictví, budou zvláště sledovány překážky v dostupnosti zaměstnání v oboru, kterým čelí zranitelné skupiny: mladí lidé, osoby se zdravotním postižením, lidé žijící ve venkovských oblastech a ženy. Testována budou i alternativní řešení, jako např. práce na dálku. Na jejich základě budou vypracována doporučení k odstranění překážek ve strategii pro zlepšení dostupnosti pracovních míst a situace v oblasti zaměstnanosti v odvětví kulturního dědictví v Dunajském regionu. Prostřednictvím analýzy nerovnováhy na trhu práce i strategických doporučení pro dosažení rozmanitějších a inkluzivnějších pracovních míst a zlepšení zaměstnanosti mladých lidí a přístupu zranitelných skupin k pracovním místům v sektoru se projekt připojuje k iniciativám, které zajišťují účast a přístup všech na trhu práce a podporují vzestupnou sociální mobilitu. Zjištění nadnárodní studie i výsledná strategie budou využity k oslovení politiků a rozhodovacích orgánů prostřednictvím advokačních opatření.

PARTNERSKÉ INSTITUCE PROJEKTU

Museum of Applied Arts Budapest, Hungary, lead partner

Museum of Applied Arts – Vienna, Austria

Cultural Platform Upper Austria – Linz, Austria

National Institute of Heritage Romania, Bucharest, Romania

National Museum for the History of Transylvania – Cluj Napoca, Romania

Bihor County Employment Agency – Oradea, Romania

Republic Institute for Protection of Cultural Monuments Serbia, Belgrade, Serbia

Intermunicipal Institute for Protection of Cultural Monuments, Subotica, Serbia

Trade Union of Employees in Cultural Institutions, Belgrade, Serbia

Museum of Decorative Arts Prague, Czech Republic

Institute for Protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of Republic of Srpska- Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Croatia

Research and Education Centre Mansion Rakičan, Slovenia

Logo CultHeRir