RADIM VONDRÁČEK BUDE OD LISTOPADU ŘEDITELEM UPM

Ministr kultury Martin Baxa rozhodl o novém řediteli Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Od listopadu ho povede Radim Vondráček, současný ředitel sbírek a výzkumu UPM.  

„Pan doktor Vondráček působí v Uměleckoprůmyslovém museu již dlouhá léta a měl možnost řídit početné pracovní týmy, ať již v roli odborného náměstka a zástupce ředitelky Heleny Koenigsmarkové nebo vedoucího rozsáhlých grantových projektů. Působil rovněž v oborových organizacích, poradních orgánech ministerstva či vědeckých radách muzeí a galerií. Celkově získal během své praxe bohaté multioborové znalosti, které chce i nadále využít ve prospěch této významné instituce. Pro výběrové řízení předložil obsahově bohaté pojednání o chápání poslání Uměleckoprůmyslového musea v Praze a konkrétní vize a budoucí cíle práce. Přeji mu v novém působení mnoho zdaru a pevně věřím, že se bude rozvoji Uměleckoprůmyslového musea věnovat se stejným zápalem jako jeho předchůdkyně,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.
Dosavadní ředitelka Helena Koenigsmarková stojí v čele Uměleckoprůmyslového musea déle než třicet let, přičemž její působení v této instituci se datuje ještě o dvě desetiletí dříve a je s ní tedy bytostně spjata.O svém rozhodnutí ukončit své působení jako ředitelka UPM informovala ministra Baxu letos na jaře. Tento dlouho připravovaný a očekávaný krok nastal po završení tří nejdůležitějších počinů v novodobé historii muzea: stavbě Centrálního depozitáře (2016), rekonstrukci historické budovy (2017) a otevření nové stálé expozice ART, LIFE. Umění pro život (2023). Podle ministra Baxy je Helena Koenigsmarková mimořádnou osobností ve svém oboru a díky ní je UPM stabilní a respektovanou institucí. „Díky Heleně Koenigsmarkové má Uměleckoprůmyslové museum nový depozitář, opravenou budovu a novou stálou expozici. Jako ředitelka prokázala skvělé manažerské schopnosti, má za sebou řadu mezinárodních výstav a dostala Uměleckoprůmyslové museum na mapu špičkových muzeí světa. Velmi si vážím její práce, erudice i nasazení a jsem velmi rád, že jsem s ní mohl a mohu po dobu svého výkonu ministerské funkce spolupracovat,“ uvedl ministr Baxa.
Helena Koenigsmarková nastoupila do UPM po vystudování oboru dějiny umění v roce 1971. Působila jako kurátorka sbírky nábytku, kovů a dalších materiálů. Po změnách v roce 1989 působí od roku 1991 jako ředitelka UPM. V 90. letech byla frekventantkou úspěšného nizozemského kurzu MATRA, tematicky orientovaného na muzejní management, který měl výrazný dopad do českého muzejního prostředí. V první polovině 90. let se UPM podílelo na rekonstrukci pražského Domu u Černé Matky Boží a na první expozici Českého kubismu. „Druhou“ kubistickou expozici připravovalo UPM se zápůjčkami z NG a otevřelo ji ke konci roku 2015. Výrazným úspěchem UPM za vedení Heleny Koenigsmarkové se stala rekonstrukce zámku v Kamenici nad Lipou, kde je dnes umístěna rozsáhlá expozice nábytkového designu 19. a 20. století a hraček, stavba Centrálního depozitáře, rekonstrukce historické budovy a otevření nové stálé expozice. Na počátku 90. let Helena Koenigsmarková sehrála výraznou roli při vzniku Asociace muzeí a galerií a patří mezi výrazné osobnosti, které směřování českého muzejnictví pro další léta tehdy proměnily. Výrazná je její stopa i v mezinárodním muzejnictví – jako členka mezinárodní komise pro užité umění a design (ICDAD) měla možnost shlédnout množství zahraničních výstavních projektů a navázala množství kontaktů v oblasti uměleckoprůmyslového designu. To mělo pozitivní dopad např. do výstavní činnosti muzea v souvislosti s výpůjčkami či inspirací způsoby prezentace.
Helena Koenigsmarková: „Považuji za velkou přízeň osudu, že jsem mohla strávit celý svůj profesní život v muzeu, které nám všem svými kvalitními sbírkami i lidmi bylo oázou v letech normalizace a jistotou v posledních 30 letech. Jsem ráda, že pomyslné „bidlo“ mohu předat právě dlouholetému kolegovi Radimu Vondráčkovi, který je mi zárukou kontinuity rozvoje muzea po odborné stránce, byť i jeho čekají nesnadné časy po stránce ekonomické s ohledem na nutné úspory i v kulturní sféře.“
Do výběrového řízení, které bylo zahájeno 2. 5. 2023, se na pozici ředitele UPM přihlásilo celkem 7 uchazečů. Ministr kultury jmenoval celkem 11 členů výběrové komise. Kromě ústních rozhovorů hodnotila komise návrhy Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kterou kandidáti odevzdali společně s přihláškami do výběrového řízení. Komise byla složena ze zástupců odborů Ministerstva kultury, které jsou pro chod státních příspěvkových organizací v gesci Ministerstva kultury klíčové, a dalšími členy, kteří zastupují odborné a oborové organizace v České republice. Komise se shodla na tom, že uchazeči na 1. a 2. místě mají předpoklady zastávat funkci ředitele UPM a doporučila ministru kultury, aby na základě vlastního ústního pohovoru zvážil jmenování ředitelem UPM v Praze jednoho ze dvou uchazečů umístěných na 1. a 2. místě. Na základě nejlepšího bodového hodnocení komise se ministr rozhodl na místo nového ředitele Uměleckoprůmyslového musea jmenovat Radima Vondráčka, a to na dobu šesti let s účinností od 1. listopadu tohoto roku.
Radim Vondráček: „Je pro mne ctí a zároveň velkým závazkem stát se nástupcem Heleny Koenigsmarkové ve funkci ředitele UPM. Vím, že nebude lehké přiblížit se jejím úspěchům a pracovat s takovým enthusiasmem a obětavostí jako ona. Především díky ní se UPM stalo respektovanou paměťovou institucí s velkým mezinárodním renomé. Rád bych na její práci navázal a vedl muzeum do další etapy jeho rozvoje. Cílem muzea nyní bude naplno využít bohatý potenciál sbírek, znalostí i možností opravené historické budovy a zároveň dostát novým požadavkům současného světa na roli a odpovědnost muzeí.“